Působí CBD toxicky na játra?

Zdá se, že je prakticky nemožné v poslední době ignorovat zvýšený zájem o CBD. S poptávkou roste i nabídka a tak dnes můžeme vybírat s velkého množství produktů obsahujících tuto mnohými opěvovanou látku obsaženou v lékařském konopí. Probíhající výzkumy svými výsledky v naprosté většině pozitivně ovlivňují smýšlení veřejnosti o léčebných účincích této rostliny. Tu a tam se objeví studie, která tak trochu zamíchá kartami. My se dnes na jednu takovou podíváme.

CBD: charakteristika a využití

Kanabidiol (CBD) byl objeven v roce 1940 chemikem Rogerem Adamsem, který zasvětil celý život studování jeho účinků na lidský organismus. Za tu dobu vydal 27 studií o příznivém vlivu na člověka. Na jeho práci dále navázali izraelští vědci v roce 1963, kdy se do popředí dostávají také další látky obsažené v léčebném konopí. CBD je specifické tím, že není psychoaktivní – nevyvolává změny v chování nebo myšlení. Díky této vlastnosti u něj nevzniká riziko závislosti

Stále více lidí se přiklání k metodě lékařského využití CBD, které vykazuje protizánětlivé, antidepresivní, anxiolytické a antipsychotické účinky. Na konci června roku 2019 byl schválen první oficiální lék obsahující kanabidiol pod názvem „Epidiolex“. Ten je předepisován při léčbě dvou vzácných forem dětské epilepsie. Prokázána je schopnost CBD chránit nervové buňky proti nedostatku kyslíku. Ze zkušeností uživatelů a provedených studií vyplývá, že může také pomoci při léčbě nespavosti, nechuti, chronické bolesti, kožních problémů či neurodegenerativních poruch.

Určitě bychom neměli opomenout ani boj s psychickými poruchami, jako jsou sociální fobie, obsedantně-kompulzivní porucha, schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha. Kanabidiol bývá využíván mimojiné jako podpůrná léčba rakoviny a cukrovky. Některá centra léčby závislostí poukazují na pozitivní vliv CBD u pacientů, kteří se zbavují závislosti na drogách či alkoholu. Snižuje také relaps neboli návrat k užívání návykových látek, s nimiž měl v minulosti pacient problém.

V České republice je CBD legální látkou získávanou z rostlin Konopí setého, známého též jako „technické konopí“. Jedná se o rostlinu, která má podíl THC nejvýše 0,3 %. THC samo o sobě je nelegální látkou v České republice. Technické konopí se svým nízkým obsahem dostává pod maximální přípustnou hranici, stává se tedy plně legální záležitostí. CBD je extrahováno z tzv. konopné biomasy jednou z běžně využívaných metod. Výsledný výtažek je dále smíchán s olejem nebo dalším procesem zbaven ostatních látek, čímž získáme tzv. izolát neboli čisté CBD v krystalické podobě.

CBD je skutečně účinné i při léčbě psychických poruch, kam se řadí i posttraumatická stresová porucha, jež velmi často zažívají například vojáci po návratu z misí; zdroj: military.com

CBD je skutečně účinné i při léčbě psychických poruch, kam se řadí i posttraumatická stresová porucha, jež velmi často zažívají například vojáci po návratu z misí; zdroj: military.com

Testování účinků CBD u myší

Před časem vyšel článek v časopisu Forbes, ve kterém se objevuje zpráva, že CBD by mohlo poškozovat játra podobně jako alkohol nebo drogy. Toto silné tvrzení je založeno na studii CBD a jaterní toxicity provedené vědci na University of Arkansas. Důležitým aspektem této studie je fakt, že testy byly prováděny na myších. K tomu je třeba zmínit, že člověk jako spotřebitel neužívá CBD v dávce o množství srovnatelném s 0,25 % tělesné hmotnosti. Pro představu by to znamenalo denní dávku kanabidiolu přibližně 188 gramů na člověka s hmotností 75 kg.

Kompletní studie je volně dostupná v časopisu Molecules, který vydává Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). Na začátku výzkumné práce se můžeme dočíst, že „při opakovaném podávání CBD došlo k úmrtí u 75% myší s dávkou 615 mg / kg“. Zajímavé je zjištění, že tyto dávky byly podány celkem 6 zvířatům. Jednoduchou matematikou se tak dostáváme k výsledku 4,5 myši. To znamená, že přežilo „celých“ 1,5 myši po opakovaném aplikování CBD v těchto obrovských dávkách.

Podíváme-li se na proces experimentování podrobněji, myším byly podávány dávky od 246-2460 mg / kg CBD. Na každý kilogram hmotnosti bylo aplikováno v přepočtu asi 2,5 gramů látky, kdy se dle zjištění jednalo o hexanový extrakt. Hexan samotný je neurotoxin, primárně bývá pro extrakt v průmyslu užíván ethanol, butan nebo oxid uhličitý. Výše jsme se zmiňovali o „Epidiolexu“ – léku na bázi CBD, který je využíván při léčbě epilepsie. Maximální doporučená dávka tohoto léku je stanovena na 20 mg / kg, což je 100x méně, než dávka, která byla aplikována myším v tomto experimentu. Testování proběhlo také s menšími dávkami kanabidiolu v rozmezí 61,5-615 mg / kg. Tyto byly podávány po dobu 10 po sobě jdoucích dnů, přičemž vědci tvrdili, že množství je srovnatelné s dávkou užívanou člověkem. K této informaci se ještě vrátíme v další části článku.

Blížíme se do finále v rámci studie a před námi jsou dlouho očekávané výsledky. Ty dokladují fakt, že velmi vysoké dávky (738 - 2460 mg / kg) CBD měly za následek změněné hladiny jaterních enzymů a genové exprese, tj. projevení některých genových informací. To všechno je obohaceno o výše uvedenou skutečnost, kdy na následky opakovaného aplikování více než obrovské dávky (615 mg / kg) zemřelo několik myší. Přesné číslo není zmíněno a tak si musíme vystačit s počtem 4,5 myši.

Měli bychom se obávat poškození jater?

Přestože celý výzkum může budit nedůvěru, podíváme-li se na jednotlivá fatka, musíme konstatovat, že výsledky experimentu provedeného na myších nejsou relevantním důkazem toho, jak působí CBD na játra člověka. Studie ostatně sama uvádí, že „jejich dávky nelze převádět do skutečného života běžných uživatelů“. Dále zdůrazňuje, že „u myší s aplikovanou dávkou CBD 184,5 mg / kg nebo nižší“ nebyly pozorovány žádné toxikologické projevy jater ani další významné změny. Pro odlehčení situace si představte člověka, kterého by napadlo užívat 20x, 50x či dokonce 100x větší dávku ibalginu anebo jiného volně prodejného léku působícího na játra.

Dr. Koturbash zdůrazňuje v jednom z rozhovorů, že Epidiolex (lék na bázi CBD) obsahuje varovnou zprávu, která doporučuje lidem majícím problémy s játry nebo berou již léky poškozující játra, aby zvážili menší dávky Epidiolexu, v nejhorším případě se vyhnuli jeho užívání. Dodává však, že výsledky studie neznamenají velké riziko pro uživatele CBD léčiv nebo jiných produktů s CBD. Místo toho, by tato zjištění měla vést k dalšímu podrobnějšímu výzkumu v této oblasti. Také apeluje na výrobce, aby důkladně prověřovali obsah kanabidiolu u nabízených produktů. Výrazně by mohlo předejít problémům tzv. mikrodávkování, při kterém uživatel aplikuje opravdu velmi nízkou dávku několikrát za den. Takové testování zajišťuje nejnižší riziko jakýchkoliv nesnází.

Zvyšování hladin některých jaterních enzymů po dlouhodobém užívání CBD způsobuje snížení přirozené schopnosti jater rozkládat látky. Proto je tak důležité dbát opatrnosti zejména v kombinaci s dalšími léky. Daleko pravděpodobnější variantou, by v krajním případě bylo předávkování užívanými léky, než předávkování CBD. Vždy je zapotřebí konzultovat léčebnou metodu s vaším ošetřujícím lékařem. V péči odborníků byste měli zůstat v bezpečí.

Dle některých odborníků, výsledky experimentu provedeného na myších nejsou relevantním důkazem toho, jak působí CBD na játra člověka; zdroj: thejakartapost.com

Dle některých odborníků, výsledky experimentu provedeného na myších nejsou relevantním důkazem toho, jak působí CBD na játra člověka; zdroj: thejakartapost.com

O čem píšeme

Alometrické škálování

Metabolismus člověka je pomalejší, než je tomu například u menších zvířat. Kromě dalších aspektů je to způsobeno například větší aktivitou. Myš nebo pták je fyzicky aktivnější, než člověk. Jejich metabolismus je tedy také rychlejší, takže dokáží rozkládat látky v těle podstatně rychleji. To je jedním z důvodů, proč nejsou experimenty na malých zvířatech srovnatelné s experimenty na lidech. Pro účely převodu dávek se využívá tzv. alometrické škálování, které pracuje s tělesnou hmotností a indexem tělesné hmotnosti (BMI).

Metoda tohoto škálování bývá nejčastěji využívána k určení počátečního dávkování na zvíře za předpokladu, že nebyla látka testována na lidech. CBD však není takovým případem, jelikož testování na člověku již proběhlo. Kanabinoidy obecně jsou poměrně atypické a nejsou svojí strukturou příliš vhodné ke škálování. Pro tuto metodu převodu bývají použity zejména látky volně se šířící krevním řečištěm, nicméně CBD se z 99 % váže na bílkoviny. Nepochybně závažnou změnu v látkové přeměně způsobují také přespříliš vysoké dávky použité při konkrétní studii vlivu CBD na játra u myší.

U jiných kanabinoidů bylo například zjištěno, že bychom mohli zvýšit dávku desetinásobně u primátů ve srovnání s potkany, aniž by to mělo vliv na toxicitu. Alometrické škálování pracuje přesně s opačnými výsledky. Tím se akorát potvrzuje, že pro myši je kritické daleko menší množství CBD, než je tomu u člověka. Výsledek studie je v tom případě trochu zaujatý a nerelevantní.

Další výzkumy v oblasti působení CBD

Testování na zvířatech v oblasti účinnosti CBD není tak jednoduše převeditelný na člověka, což jsme si ukázali v několika odstavcích výše. Výsledky jsou spíš možnými hypotézami problémů, které se mohou u člověka vyskytnout, než definitivními závěry. Velký vliv na konečné vyjádření studií hraje bez pochyby i zaujatost vyšetřujících činitelů – vědeckých pracovníků nebo orgánů provádějících experiment. Dobrým příkladem je snížení krevního tlaku. Pro některé vědce je to důkazem prevence vzniku kardiovaskulárních chorob, pro jiné je to důkaz toxicity kardiovaskulárního systému. Důležité je analyzovat pacienta a pojmenovat jeho problémy, aby byla tato volba léčby skutečně vhodná. Respektive – pacient trpící na nízký tlak zřejmě nebude vhodným kandidátem na užívání CBD. Za to pacient trpící na vysoký tlak bude ideálním příkladem, u něhož může být CBD vhodnou variantou.

Velká část potenciálních léčebných účinků lékařského konopí je prozatím spíše nadějí, než ověřenou jistotou. Když se podíváme na ostatní léky běžně předepisované, naprostá většina může nejen léčit, ale také škodit. Jinými slovy – jeden lék může jednomu pacientu prospět, jinému ublížit. Velkou roli hraje zdravotní stav toho kterého pacienta. Občas se setkáváme se zprávami z médií, které si nedělají starost s tím, aby šly příliš do hloubky. Důsledkem takového přístupu potom mohou být do nebes vychvalované, ale ve skutečnosti irelevantní výzkumy, jejichž cílem není informovat, jako spíš šokovat. 

Řada studií prokazuje účinnost CBD při snižování krevního tlaku, což z kanabidiolu dělá potenciálně velmi dobrou metodu léčby kardiovaskulárních onemocnění; zdroj: c3a.org.sg
Řada studií prokazuje účinnost CBD při snižování krevního tlaku, což z kanabidiolu dělá potenciálně velmi dobrou metodu léčby kardiovaskulárních onemocnění; zdroj: c3a.org.sg

Jak velká je správná dávka?

Všichni známe pořekadlo: „Málo je někdy více.“ Přesně tak to může být i v případě CBD. Přestože se jeden druhému podobáme, naše těla a to, jak fungují se podstatně liší. Může za to především hmotnost, životní styl, metabolismus, strava nebo genetika. Prvním, co byste měli udělat, je zkontrolovat, zda výrobce vašeho produktu uvádí doporučenou denní dávku. Určitě je vám zřejmé, že pokud tuto informaci výrobce neuvádí, něco to už vypovídá o jeho důvěryhodnosti. Denní doporučenou dávku snižte přibližně na polovinu, kterou aplikujte po dobu pár následujících dní (7-10 dní). Pokud neucítíte žádný rozdíl nebo změnu, zkuste dávku o trochu zvýšit. 

Velmi dobrým postupem je tzv. mikrodávkování. Spočívá v tom, že si rozdělíte vaši denní dávku na několik malých dávek, jež aplikujete v průběhu celého dne. Mezi uživateli je známo, že se tak vyhnete lehkých sedativním účinkům CBD a výsledný efekt je dlouhotrvající. Proces takového testování je nejšetrnější, i když od vás vyžaduje jistou dávku trpělivosti. Doporučujeme se zvyšováním dávky nespěchat, raději si postupně všímat jemných změn. Nejlepší způsobem je vést si každodenní zápisy změn, kterých si všímáte. Po několika dnech budete mít jasno, jestli je pro vás CBD správnou volbou a jaká dávka pomůže vyřešit vaše problémy.

Mikrodávku CBD oleje si nakapejte pod jazyk a nechce absorbovat.
Mikrodávku CBD oleje si nakapejte pod jazyk a nechce absorbovat.

Jakou koncentraci CBD oleje vybrat?

Obecně platí, že čím vyšší koncentrace oleje, tím vyšší cena. Když si však spočítáte hodnotu jedné dávky vzhledem ke koncentrovanějším variantám, vyjde vždy o něco lépe. Při výběru 12 % extraktu vás vyjde jedna dávka zhruba na 30 Kč. Pokud si nejste jistí koncentrací a denní dávkou, využijte naši CBD kalkulačku, která vám s tím pomůže. Zvažte dávkování dle vašich zdravotních problémů, nezapomeňte zvážit i další faktory, o nichž jsme psali. Způsob mikrodávkování je více než vhodný na začátek.

Volbou vyšší koncentrace oleje se mimochodem vyhnete intenzivní chuti v ústech. Ačkoliv je tato chuť známkou toho, že CBD obsahuje plné spektrum látek, ne každému tato příchuť vyhovuje. Když si zvolíte 12 % olej, budete potřebovat podstatně méně kapek, než například u 3 % oleje. 

Naše Cannapio CBD tinctury nabízíme ve čtyřech různých sílách extraktu, a sice 3, 6,9 a 12% CBD.

Shrnutí: Jak se vyhnout nežádoucím účinkům CBD na vaše játra

  • Vyhněte se kombinaci CBD s léky na předpis. Zde je největší problém možných nežádoucích vlivů CBD na játra. Metabolizace neboli rozklad CBD má na svědomí enzym zvaný CYP3A4. Některé léky na předpis mohou blokovat tento enzym. Naopak CBD může blokovat jiné enzymy, které se starají o rozklad látek obsažených v kombinovaných lécích na předpis. Navzájem se tak mohou nepříznivě ovlivňovat. Vaši volbu vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. 

  • Vyvarujte se příliš vysokým dávkám. Dodržujte denní dávkování doporučené výrobcem – to by mělo být uvedeno u každého produktu s CBD. Účinnou metodou je tzv. mikrodávkování, kdy začnete například na polovině běžně doporučované denní dávky a rozdělíte si takto dávku na několik menších. Můžete začít opravdu minimálním množstvím a sledovat po dobu 7-10 dnů změny. Pokud se žádná neprojeví, zvyšte o trochu svoji dávku. Tento způsob vyžaduje vytrvalost, ale stojí za to.

  • Na kvalitě záleží. Ověřte si kvalitu produktů a jejich výrobu či zpracování. Zásadní informace jako dávkování by mělo být uvedeno u každého bez výjimky. Pokud není uvedena metoda výroby, obraťte se přímo na výrobce, který by vám měl bez řečí poskytnout veškeré informace.

  • Zvolte si vhodný produkt. Nezapomínejte, že CBD olej není jediným produktem na trhu, přestože je nejpoužívanější. Pokud řešíte kožní problém, můžete sáhnout po masti nebo gelu. Vzhledem k tomu, že se aplikují na kůži, do krevního řečiště se nedostane tak velké množství CBD jako je tomu u oleje nebo tinktury. Zcela jistě tak může vyřešit váš problém, aniž byste zatěžovali játra.

Konopná mast s měsíčkem je ideální pomocník při léčbě nejrůznějších kožních problémů, stejně tak pomáhá při hojení jizev

Konopná mast s měsíčkem je ideální pomocník při léčbě nejrůznějších kožních problémů, stejně tak pomáhá při hojení jizev.

Závěrem

Probíhající výzkumy o využití CBD jistě přinesou ještě spoustu užitečných informací. Faktem však zůstává, že jsme stále prakticky na začátku. Důležitá je objektivita a nezaujatost vědeckých pracovníků i médií, která prezentují jejich výsledky. Nezbývá než s napětím očekávat, co přinese zítřek.

Zdroj titulního obrázku: dailycbd.com

Zdroje studií:

Podpůrná léčba rakoviny: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/

Léčba úzkostí: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/

Studie toxicity: https://www.mdpi.com/1420-3049/24/9/1694

Testování CBD na člověku: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22129319/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Chronická bolest je bolest, která trvá déle než 3 měsíce, častá je u onkologických pacientů. Zdroj bolesti může být různý, doprovodnými příznaky jsou však pokles nálady, úzkost, bolest, nespavost a nechutenství. Kanabinoidy (CBD) pomáhá potlačit bolest působením na endokanabinoidní systém. CBD narozdíl od THC není psychoaktivní a má minimum nežádoucích účinků. Studie prokázaly, že u pacientů, kteří užívali CBD produkty buď čisté či se stopou THC, se prokazatelně snížila bolest. Dle dat CBD kalkulátoru pomáhá snížit bolest dávka CBD 13 - 39 mg s průměrem váhy 75 kg.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Neurodegenerativní onemocnění jsou následkem narušení funkcí centrální nervové soustavy. K těmto onemocněním patří například Parkinsonova choroba, u které je již veřejně známo, že konopí přispívá k její léčbě. Pacienti trpící touto chorobou zaznamenali po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. Při Parkinsonově ale i Alzheimerově chorobě je ideálním řešením užívat konopí například v podobě konopných tyčinek.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/09/20
(Aktualizováno: 07/02/20)