Užívání konopí s vysokým obsahem THC zvyšuje riziko úzkostných poruch - studie 2020

Je všeobecně známo, že dnešní odrůdy konopí se složením příliš nepodobají odrůdám pěstovaným v 60. letech, kdy se tato rostlina dostala více do povědomí široké veřejnosti po celém světě. Mezi lidmi kolují všelijaké zvěsti o dopadech jejího užívání, které jsou vždy závislé na tom, o jaký typ rostliny se konkrétně jedná. Existují druhy lékařského konopí s prokázanými léčivými účinky, na druhé straně známe také odrůdy lišící se svým složením, jež mohou negativně ovlivňovat psychické rozpoložení člověka. V dnešní studii se zaměříme na druhý zmiňovaný typ konopí a na jeho rizikové projevy.

THC vs. CBD: Úvod do problematiky

Kanabidiol (CBD) a tetrahydrokanabinol (THC) rozhodně patří mezi nejznámější kanabinoidní látky obsažené v rostlinách konopí (Cannabis). V případě THC mluvíme o psychoaktivním kanabinoidu majícím vliv na psychiku člověka, naopak u CBD nepozorujeme žádný psychoaktivní efekt. Z toho důvodu u CBD nevzniká riziko závislosti ani předávkování. Známé jsou především účinky kanabidiolu při léčbě mnoha nemocí, onemocnění a zdravotních problémů. Ve skutečnosti spíše blokuje účinky THC nebo zmírňuje jeho dopady.

Rostliny dále dělíme dle složení na 2 kategorie: technické konopí a marihuanu. Pojem „technické konopí“ bývá mnohdy zaměňován za termíny „lékařské konopí“ nebo „léčivé konopí“. Pravdou je, že se jedná spíše o neodborná pojmenování, která nám nabízejí možnost ujasnit si, jaké výhody a nevýhody má ten který druh. Technické (lékařské) konopí má obsah THC maximálně 0,3 %, zatímco rostliny marihuany disponují vyšším obsahem THC. Produkty na bázi CBD olejů bývají získávány zpravidla extrahováním z rostlin technického konopí. Tento typ rostlin se často využívá také v průmyslu k výrobě textilu, provazů, tepelné izolace, topných briket aj.

Velmi populárním se v současnosti technické konopí stává také v oděvním průmyslu - s nadsázkou řečeno se do konopí můžete obléknout od hlavy až po paty
Velmi populárním se v současnosti technické konopí stává také v oděvním průmyslu - s nadsázkou řečeno se do konopí můžete obléknout od hlavy až po paty; zdroj foto: thegreenfund.com

Pozn.: THC je nelegální látka a v ČR je zakázána, případně ji lze získat pouze na předpis od lékaře, a to v omezeném množství.

Obě látky interagují s endokanabinoidním systémem v lidském těle, každá však s trochu jinými účinky. Ačkoliv mají stejnou molekulární stavbu – 30 atomů vodíku, 21 atomů uhlíku a 2 atomy kyslíku – odlišují se jejím uspořádáním, což má za následek odlišnost v projevech na vaše tělo. Jsou velmi podobné endokanabinoidům, které si dokážeme vytvořit sami. Kanabinoidy se tak starají spíše o řádné fungování endokanabinoidů vznikajících přirozeně. Interakce má za následek uvolňování neurotransmiterů v mozku. Jedná se o chemické sloučeniny odpovědné za správné předávání zpráv mezi našimi buňkami. V praxi tak mají vliv na naše vnímání bolesti, stresu a dále například na imunitní systém, náladu, spánek, reprodukci atd. 

Jak jsme již nastínili v úvodu, dnešní odrůdy nemají mnoho společného s druhy konopí, které byly pěstovány o pár desítek let dříve. Bavíme-li se o hladině THC, před 20 lety byla u většiny rostlin pozorována v rozmezí 2-4 %. V roce 2013 už byly dostupné odrůdy obsahující 25% THC. Dnes se běžně setkáme s konopnými kmeny s obsahem THC až 34 %. Jak si můžete všimnout, současně s měnící se dobou dochází ke změnám i v chemickém profilu konopí. Je to dáno zejména větší poptávkou a svobodnějším přístupem některých zemí k této problematice. Když se na tyto profilové změny podíváme z pohledu uživatelů, mohou zde vznikat určitá rizika? Přece jen je THC psychoaktivní látkou ovlivňující mysl člověka. Následující studie nám tyto otázky pomůže zodpovědět.

THC i CBD interagují s endokanabinoidním systémem, jež se nachází v těle každého z nás a ovlivňuje celou řadu důležitých procesů, včetně funkce metabolismu či správně naladěný psychický stav
THC i CBD interagují s endokanabinoidním systémem, jež se nachází v těle každého z nás a ovlivňuje celou řadu důležitých procesů, včetně funkce metabolismu či správně naladěný psychický stav; zdroj foto: unsplash.com (Bret Kavanaugh)

Studie o užívání konopí s vysokým obsahem THC

Psychoaktivní složkou konopí je tetrahydrokanabinol (THC), jak už jsme popisovali výše, jehož vysoká koncentrace může hrát důležitou roli při ovlivňování duševního zdraví člověka. Některé experimentální studie dokazují, že intoxikace bývá způsobena vysokými dávkami, které mohou poškozovat paměť a vyvolávat krátkodobé psychotické reakce. Zajímavý je fakt, že vyšší hladiny THC u konopí bývají zpravidla pozorovány v lokalitách, kde je konopí nezákonné. Anglická studie psychózy z května uvádí, že jedinci hlásící se k užívání konopných odrůd bohatých na THC mají dvojnásobnou pravděpodobnost vzniku psychotické poruchy. Pokud dochází k pravidelnému užívání silných odrůd, zvyšuje se tím i spojení s projevy duševních onemocnění

Do dnešních dnů neexistovala podobná studie zkoumající vliv takových druhů konopí na jedince. Výsledky mohou prakticky využít zejména zákonodárci a poskytovatelé klinických služeb. Respondenti pocházeli z řad mladých britských přívrženců konopí. Cílem bylo blíže prozkoumat souvislost mezi účinky konopí a problémy vyplývajícími z jeho užívání, duševními poruchami a psychotickými projevy jak u testovaných upřednostňujících konopí s nižší účinností, tak s vyšší účinností. 

Cílem studie bylo prozkoumat souvislost mezi účinky konopí s vyšší či nižší koncentrací THC a vznikem duševních poruch či dalších psychotických projevů

Cílem studie bylo prozkoumat souvislost mezi účinky konopí s vyšší či nižší koncentrací THC a vznikem duševních poruch či dalších psychotických projevů; zdroj foto: medscape.com

Hlavní otázky studie

Dochází ke zvýšení rizik ve spojení s užíváním vysoce účinného konopí (ve srovnání s konopím s nízkou účinností)? Zvyšuje se tím i riziko vzniku běžně známých duševních poruch a psychotických stavů? To všechno s přihlédnutím k duševního zdraví v raném věku a četnosti užívání.

Účastníci

Celkem se zúčastnilo 1087 respondentů narozených v období mezi 1. dubnem 1991 a 31. prosincem 1992. Souhrnné údaje byly shromažďovány mezi červnem 2015 a říjnem 2017 od všech účastníků ve věku 24 let, kteří potvrdili nedávnou zkušenost s užíváním konopí – konkrétněji po dobu minulého roku. 

Dotazování

Respondenti potvrzující svoji zkušenosti s užíváním konopí v minulém roce byli dále dotázáni: „Jaký druh konopí jste v posledních 12 měsících nejčastěji užívali?“ Odpovědět mohli výběrem jedné z následujících odpovědí: „běžné konopí / marihuana“, „skunk / jiný silný druh marihuany“, „hašiš / pryskyřice“, „jiný“ nebo „nevím“. Do kategorie s vysokou účinností byl zařazen „skunk / jiný silný druh marihuany“ (nejčastěji nad 10 % THC), do kategorie s nižší účinností bylo zařazeno „běžné konopí / marihuana“, „hašiš / pryskyřice“ nebo „jiný“ (nejčastěji pod 10 % THC).

Výsledky

  • Frekvence užívání konopí ve věku 24 let

Testovaným byla položena otázka: „Jak často jste užívali konopí v posledních 12 měsících?“ Odpovědi byly rozděleny do následujících skupin: „jednou za měsíc nebo méně“ a „jednou týdně nebo denně“. 

  • Problematické užívání konopí ve věku 24 let

Jedinci uvádějící 2 a více problémů spojených s užíváním konopí byli klasifikováni jako „lidé, kteří mají nedávnou zkušenost s problémy spojenými s užíváním konopí“.

  • Užití jiných látek a závislosti ve věku 24 let

Pokud bylo účastníky hlášeno užívání nelegálních drog v posledním roce, byli zařazeni do skupiny „jiné nezákonné užívání drog“. Další skupinou byli respondenti, kteří nehlásili žádné nedávné užívání jiných nelegálních drog v tomto období (včetně těch, co nemají vůbec žádnou zkušenost s dalšími nelegálními látkami). Jedinci uvádějící denní užívání nikotinu byli klasifikováni jako „závislí na nikotinu“, přičemž dalším testem byli rozřazeni do detailnějšího škálování na nízkou, střední, vysokou nebo velmi vysokou závislost na nikotinu. Referenční skupina byla složena z těch, kteří splnili kritéria nízké závislosti a z těch, kteří neužívali nikotin denně nebo jsou nekuřáci. Další test sloužil k identifikaci závislosti na alkoholu. Skupiny se rozdělovaly na mírně nebo těžce závislé, nicméně referenční skupina byla složena z účastníků nespadajících do žádné ze dvou skupin, naopak zde byli také někteří rození abstinentni.

  • Duševní zdraví ve věku 24 let

Respondenti odpovídali na otázky v testu, který měl za úkol otestovat jejich duševní stav. Ti, kteří podle zadaných odpovědí splňovali kritéria pro střední nebo těžkou depresivní poruchu, byli klasifikováni jako „prožívající deprese“. Stejně tak byli označeni jako „prožívající úzkost“ účastníci, kteří splnili kritéria pro generalizovanou úzkostnou poruchu. Školení vědci si vzali na starost testování skupiny na psychotické projevy. Jedinci byli označeni jako „vykazující psychotické chování“, jestliže v posledních 12 měsících měli částečné nebo úplné halucinace, špatné úmysly nebo narušené myšlení, ať už častější nebo ojedinělé, ale způsobující velkou úzkost. Při této analýze byly vyloučeny případy, kdy k psychotickým projevům došlo neprodleně po usnutí nebo probuzení, při nemoci, vysoké teplotě anebo do dvou hodin po požití alkoholu nebo užití jiných drog.

  • Perspektivní průzkum od raného dětství

Socioekonomická situace byla vyhodnocena podle dotazníků vyplněných během těhotenství, přičemž proměnnými zde bylo vzdělání matek a třída, do níž spadalo povolání matky a otce. Rasový / etnický původ dítěte byl odvozen od rasy / etnicity nahlášené rodiči (klasifikováno jako bílá, černá a minoritní etnická skupina).

Průměrný věk respondentů byl necelých 17 let

Průměrný věk respondentů při zahájení užívání konopí byl necelých 17 let; zdroj foto: paradigmmalibu.com

Průměrný věk testovaných při zahájení užívání konopí byl necelých 17 let. Aby byly zohledněny příznaky duševního zdraví před nástupem užívání konopí, bylo využito tzv. kontinuální skóre míry depresivních příznaků ve 13 letech, kdy se analyzovala depresivní porucha a generalizovaná úzkostná porucha. Testování proběhlo za pomocí obecně využívaných nástrojů pro měření deprese u dětí a mladistvých. Do finálních výsledků byl rovněž zahrnut počet hlášení výskytu psychotických projevů ve věku 12 let. 

O čem píšeme

Statistická analýza

Studie počítá s výše zmiňovanými proměnnými, takže muselo zákonitě dojít k prozkoumání, zda nemohou mít vliv na spojitost mezi vysoce účinným konopím a duševním stavem testovaných. Pro každý výsledek byly provedeny celkem 3 multivariabilní modely

  • přizpůsobení pohlaví a socioekonomické situaci

  • zohlednění příznaků depresivních stavů a generalizované úzkostné poruchy před nástupem užívání konopí

  • se zahrnutím kategorické míry frekvence užívání konopí

Výsledky jsou uvedeny jako pravděpodobnostní poměry v souvislosti s výše popsanými proměnnými. Pojďme se podívat, s jakým závěrem přichází studie.

Výsledek studie

Z celkového počtu 1087 účastníků potvrzujících užívání konopí v uplynulých 12 měsících, ve věku 24 let, uvedlo 12,8 % použití konopí s vysokou účinností – tedy s vysokým obsahem THC. Zbývajících 87,2 % uvedlo, že v minulých 12 měsících užívali pouze konopí s nízkou účinností – tedy s obsahem THC pod 10 %. Konopí s vysokou účinností bývá častěji užíváno mužským pohlavím (71,6 % vs. 43,3 %) a testovanými, kteří uváděli pravidelné užívání konopí (56,8 % vs. 17,6 %), nedávné problémy spojené s užíváním konopí (10,1 % vs. 0,8 %), nedávné užívání jiných nelegálních drog (82,9 % vs. 66,5 %), závislost na nikotinu (37,0 % vs. 15,1 %), závislost na alkoholu (15,1 % vs. 10 %), deprese (11,7 % vs. 9,7 %), generalizovaná úzkostná porucha (19,1 % vs. 11,6 %) a psychotické projevy (12,4 % vs. 7,1 %). Testovaní jedinci, kteří se přihlásili k užívání konopí s vysokým obsahem THC, potvrzují více než čtyřikrát vyšší výskyt problémů spojených s užíváním konopí.

U účastníků užívajících konopí s vysokou účinností byla více než dvojnásobná pravděpodobnost, že v minulém roce požili jiné nedovolené drogy a více než třikrát častěji uvádí závislost na nikotinu. Depresivní stavy byly o něco častější u skupiny uživatelů konopí s vysokým obsahem THC, ale stále bylo jen málo statistických důkazů, že je vysoká účinnost spojená s projevy deprese. Bylo však prokázáno mírné zvýšení pravděpodobnosti výskytu generalizované úzkostné poruchy u testovaných, kteří užívali vysoce účinné konopí. Při zapojení několika dalších proměnných, jako jsou socioekonomická situace, depresivní příznaky ve věku 14 let a frekvence užívání konopí, došlo navíc k mírnému zvýšení výskytu úzkostné poruchy. Co se týká psychotických projevů, zde je pravděpodobnost dvakrát vyšší než u jedinců užívajících konopí s nižší účinností. Po přihlédnutí k frekvenci užívání byly však hodnoty mírně sníženy.

Užívání konopí s vysokým obsahem THC může skutečně vést k rozvoji některé z úzkostných poruch je však zapotřebí tuto oblast stále více zkoumat a zjišťovat všechny potenciální plusy a mínusy
Užívání konopí s vysokým obsahem THC může skutečně vést k rozvoji některé z úzkostných poruch je však zapotřebí tuto oblast stále více zkoumat a zjišťovat všechny potenciální plusy a mínusy; zdroj foto: calmclinic.com

Podnět k diskuzi

Kdybychom shrnuli výsledky studie, jedinci pravidelně užívající vysoce účinné konopí (obsah THC na 10 %) s větší pravděpodobností ohlásí, že nedávno zažili problémy spojené s užíváním konopí a také souběžné užívání dalších nezákonných drog, závislost na nikotinu, závislost na alkoholu, generalizovanou úzkostnou poruchu a psychotické projevy. Výsledky užívání vysoce účinného konopí by mohly být teoreticky ovlivněny predispozičními rizikovými faktory. Vzhledem k tomu, že byli vyloučeni účastníci, kteří nikdy nepřišli do kontaktu s konopím, ale přesto v dětství vykazovali známky depresivních stavů, je velice nepravděpodobné, že by tyto rané výskyty deprese vedly k užívání vysoce účinného konopí. Existují však další rizikové faktory, které by mohly mít potenciální vliv na volbu uživatele.

Nedávný systematický přehled poukazuje na fakt, že užívání konopí u adolescentů je spojeno se zvýšeným výskytem depresí a úzkosti, nicméně jen málo takových studií bere v potaz účinnost nebo frekvenci užívání konopí. Například při sledování psychotických projevů dochází k útlumu přibližně o 66 % po upravení frekvence užívání účinného konopí. Zvýšená četnost konzumace konopí s obsahem THC nad 10 % by přirozeně mohla vést uživatele k volbě účinnější varianty, jelikož u psychoaktivních látek dochází k tzv. rozvoji tolerance. Pokud je tomu skutečně tak, mohla by být zvýšená četnost velmi matoucím faktorem v souvislosti s duševním zdravím. 

Studie přichází s jistými omezeními, protože byla prováděna v oblasti, kde není konopí zákonem povoleno, tudíž může dojít k odchylkám v hodnocení účinnosti z pohledu uživatele. Dalším omezením je pouhých 12,8 % účastníků, kteří potvrdili užívání vysoce účinného konopí, což opravdu není mnoho. To vede také k faktu, že finálná skupina nebyla příliš různorodá, jelikož se zde objevovali častěji lidé světlé pleti, ženského pohlaví a pocházející z bohatší vrstvy. Otázkou je, jak by se výsledky lišily v jiných lokalitách v různých částech planety. V budoucnu by měla obdobná studie proběhnout za předpokladu více rozmanité skupiny testovaných. 

Pár slov závěrem

Výsledky studie hovoří jasně o problému zvýšeného rizika výskytu úzkostných poruch při užívání vysoce účinného konopí s obsahem THC nad 10 %. To všechno i po zohlednění všech dalších proměnných. Na druhou stranu se stále jedná o konopí, které je v České republice považováno za nelegální drogu a je zakázáno, tudíž vám doporučujeme zajímat se spíše o legální produkty z lékařského konopí. Ty neobsahují psychoaktivní látky a mají potenciál při léčbě mnoha onemocnění. Jaký máte názor na užívání konopí u mladistvých? Setkáváte se spíše s pozitivními nebo negativními dopady? Podělte se s námi o váš názor v komentářích.

Zdroj titulní fotografie: everwellhamilton.ca

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou. Je to neurovývojové onemocnění, které je vrozené a dané dědičně. Příznaky jsou nejvíce pozorovány u dětí, s věkem dochází ke zmírnění viditelných příznaků hyperaktivity. Dítě s ADHD má potíže se soustředit, je snadno vyrušitelné a zapomíná. Frajn Grotenhermen a Eva Milz ve své klinické studii v roce 2016 potvrdili, že konopí pomáhá zmírnit nejčastější příznaky ADHD. S ADHD jsou spojeny i poruchy spánku a úzkost. Kanabinoidy mají na tyto problémy prokazatelně příznivé účinky. Nejčastěji jsou užívány formou CBD olejů

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/17/20
(Aktualizováno: 07/02/20)