CBD při léčbě závislostí - Studie

Věděli jste, že Česká republika je ve spotřebě cigaret na sedmém místě v celosvětovém žebříčku? Toto zjištění navíc doprovází fakt, že téměř pětina úmrtí u nás je způsobena právě kouřením. Nikotin obsažený v tabáku je jednou z mnoha zneužívaných návykových látek, na které si člověk může vypěstovat závislost. Jak závislost vzniká a jak se dá případně vyléčit? Již dlouho se mluví o pozitivním vlivu CBD při léčbě mnoha nemocí a zdravotních problémů. Mohl by tento kanabinoid skutečně pomoci čelit závislosti? K dnešnímu tématu jsme přidali několik zajímavých studií, které stojí za povšimnutí.

Závislost: Definice, vznik a příznaky

Stavu, při kterém má dotyčná osoba pocit, že nutně potřebuje určitou situaci, okolnost, subjekt či předmět ke své existenci, se říká „závislost“. V psychiatrii bývá označována také jako stav nekontrolovaného nutkání opakovat nějakou činnost bez ohledu na její dlouhodobý následek. Přestože známe mnoho rozličných druhů, dnes se budeme bavit konkrétně o závislosti na návykových látkách. Ty působí primárně na centrální nervovou soustavu, kde mění funkce mozku a způsobuje dočasné změny ve vnímání, chování, náladě a vědomí. Důležitou roli zde hrají snížené, či zvýšené hladiny hormonů, jako je serotonin, adrenalin, dopamin, noradrenalin nebo testosteron. Časté zneužívání psychoaktivních látek může vést k psychické nebo fyzické závislosti, popřípadě ke kombinaci obou zmiňovaných. 

Příznaky závislosti na návykových látkách:

 • Touha (chuť, bažení) po užití látky.

 • Vytěsnění jiných zájmů, koníčků, přátel atd.

 • Slabá vůle. Neschopnost říci „ne“, přestože si dotyčný uvědomuje špatnost svého jednání.

 • Zvýšená tolerance. Uživatel potřebuje stále větší množství látky, aby splnila kýžený efekt. Automaticky se postupem času zvyšuje spotřeba.

 • Abstinenční příznaky a vedlejší účinky při vysazení.

Slabá vůle a neschopnost "prostě říct NE!", může být jedním z příznaků závislosti na některé návykové látce či činnosti

Slabá vůle a neschopnost "prostě říct NE!", může být jedním z příznaků závislosti na některé návykové látce či činnosti; zdroj foto: unsplash.com (autor: Andy T)

Jak funguje CBD v lidském těle?

Kanabidiol (CBD) je nepsychoaktivní látka z řad kanabinoidů obsažená v rostlině konopí, která je známá svým léčivým potenciálem včetně antioxidačních a protizánětlivých účinků. Kanabinoidy interagují s endokanabinoidním systémem v lidském těle, jenž má na starosti mnoho neurobiologických procesů – kvalitní spánek, nálada, reprodukce aj. 

Endokanabinoidy se vážou na receptory CB1 a CB2, které regulují řadu funkcí organismu, včetně některých neurotransmiterů – tedy látek vyskytujících se v nervové soustavě, jejichž podíl na správném fungování těla je neodmyslitelný. Některé z neurotransmiterů rovněž ovlivňují chování v souvislosti s návykem, například dopamin nebo glutamin.

Obecný vliv CBD při léčbě závislosti

Doktorka Mélissa Prud'homme z Montrealu v Kanadě provedla v roce 2015 se svým týmem přezkoumání dosavadních studií, které se zabývaly vlivem kanabidiolu (CBD) na návykové chování spojené se vznikem závislosti. Celkem bylo nalezeno 14 studií, z nichž 9 bylo provedeno na zvířatech a 5 na lidech. Aby byly studie zahrnuty, musely splňovat vyhodnocení vlivu CBD na návykové chování v některé ze tří úrovní závislosti – intoxikace, abstinenční příznaky a relaps neboli touha se vrátit k užívání návykové látky. Výzkum se týkal účinků kanabidiolu u několika typů látek – opiáty, psychostimulanty, marihuana, halucinogeny, sedativa, alkohol, tabák apod. 

Výsledky studie z Kanady

U zvířat došlo k ovlivnění intoxikační fáze pomocí CBD tak, že snížilo účinek morfinu usnadňujícího produkci dopaminu. Údaje o vlivu při léčbě závislosti ukazují na málo výhod, pokud se bavíme o aplikaci samotného kanabidiolu. Pokud však do léčby zahrneme navíc i THC (tetrahydrokanabinol), můžeme očekávat daleko příznivější výsledky. Významným zjištěním je ovšem fakt, že CBD kladně ovlivňuje fázi relapsu závislosti na opiátech. Hlodavci neměli tendenci opět "spadnout" do závislosti. Co se týká psychostimulačních drog, opět se objevily náznaky pozitivního efektu na relaps, je však zapotřebí dalších výzkumů, aby bylo možné s jistotou potvrdit tato zjištění.

Pozn.: THC je nelegální látka a v ČR je zakázána, případně ji lze získat pouze na předpis od lékaře, a to v omezeném množství.

Studie na lidech často přinášejí výsledky, které u zvířat nejsou tak patrné, jelikož některé projevy nelze u hlodavců téměř zpozorovat. Protože CBD není psychoaktivní látkou, ve spojení s konzumenty marihuany (psychoaktivní) nedochází k uspokojení. Typické pocity po užití nelegálního konopí s hladinou THC nad 0,3 % zde zkrátka chybí. Účastníci rozhodnutí přestat s užíváním marihuany vykazovali snazší postup při užívání CBD. To stejné se ukázalo při relapsu, kdy účastníci potvrzovali o něco menší touhu po psychoaktivní marihuaně. V případě závislosti na tabáku se zdá, že má kanabidiol terapeutický účinek a snižuje počet spotřebovaných cigaret u aktivních kuřáků. Nebyly však nalezeny žádné asociace mezi aplikováním CBD a abstinenčními příznaky nebo relapsem.

Závislost na kouření, potažmo nikotinu, je jednou z nejběžních závislostí objevující se napříč všemi věkovými kategoriemi

Závislost na tabákových výrobcích, potažmo nikotinu, je jednou z nejběžních závislostí objevující se napříč všemi věkovými kategoriemi. CBD by však mohlo představovat potenciálně efektivní pomoc při léčbě tohoto typu závislosti; zdroj foto: unsplash.com (autor: Mathew MacQuarrie)

O čem píšeme

Co říkají nové studie?

Australský doktor Murat Yucel a spol. minulý rok publikoval souhrnnou studii zaměřující se na souvislost užívání CBD a závislostí. 

Závislost na alkoholu (ethanolu)

Ve výzkumu na zvířatech bylo vypozorováno snižování samopodávání ethanolu (alkoholu) při užívání kanabidiolu. Při vyšší koncentraci CBD (120 mg / kg oproti 60 mg / kg) dokonce docházelo ke snížení procentuální možnosti relapsu. Další studie odhalují, že aplikování mírné dávky (15 mg / kg) zapříčinilo zmírnění stresu a s ním spojené zvýšení touhy po užití ethanolu – tento efekt byl pozorován až 138 dnů od vysazení CBD. Jedna studie nezaznamenala prakticky žádný vliv kanabidiolu na citlivost vůči ethanolu. Při kombinaci THC:CBD v poměru 1:1 už bylo pozorováno snížení sensitivity na alkohol. Pro zajímavost, u THC je běžným pozorovaným jevem zvýšená nechuť k požívání ethanolu.

Provedené studie naznačují potenciál CBD, pomáhat se snížením chuti na alkohol a taktéž snížením rizika relapsu, tedy návratu k závislosti

Provedené studie naznačují potenciál CBD, pomáhat se snížením chuti na alkohol a taktéž snížením rizika relapsu, tedy návratu k závislosti; zdroj foto: pixabay.com (autor: Michal Jarmoluk)

Závislost na tabáku

Testování skupiny kuřáků se zúčastnilo 24 jedinců, z nichž některým bylo aplikováno CBD, jiným bylo podáno placebo. Přestože nebyl zaznamenán rozdíl v touze po cigaretě, skupina s CBD vykazovala menší spotřebu cigaret. V jiné studii byly jedné skupině účastníků aplikovány kanabidiolové kapky před tím než šli spát, další skupině opět pouze placebo. Druhý den kuřáci potvrzovali méně zaznamenaných podnětů k zapálení si cigarety v případě, že užili před spaním CBD. Druhá placebo skupina nevykazovala významnější rozdíly. Odlišnosti v touze po cigaretě byly tedy přece jen trochu znatelné. I zde může hrát roli zklidňující účinek CBD, který u některých nahrazuje pocit z kouření.

Závislost na opiátech

Samotný účinek CBD je ve srovnání se závislostí na morfinu vcelku zanedbatelný, ale ve spojení s THC (v poměru CBD:THC, 5:1) se účinnost podstatně zvýšila. Využitelnost THC může být zapříčiněna intenzivnějším sedativním působením, které se objevuje u opiátů, tudíž je takto závislým jedincům jakousi částečnou vhodnější alternativou. Mohlo by se zdát, že tetrahydrokanabinol je účinnější, nicméně nové studie naznačují blokování produkce dopaminu při podávání CBD jedincům závislým na morfinu. Zajímavá je také souvislost CBD a heroinu – sice nedošlo ke změnám v samopodávání, ale při abstinenci nedocházelo k tak silným příznakům, přičemž účinek bylo možné sledovat ještě po 2 týdnech od podání poslední dávky CBD.

Jedním z nejznámějších opiátů, na němž může vzniknout závislost velmi snadno, je morfin, který je ve velké míře obsažen v nezralých palicích máku

Jedním z nejznámějších opiátů, na němž může vzniknout závislost velmi snadno, je morfin, který je ve velké míře obsažen v nezralých palicích máku; zdroj foto: pixabay.com (autor: S. Hermann & F. Richter)

Závislost na stimulantech

Důkazy o účinnosti CBD při léčbě závislosti na stimulantech se od sebe liší. Některé studie zavrhly schopnost kanabidiolu blokovat zprostředkování odměny, které poskytuje kokain. Také bylo naznačeno, že nedochází ke snížení samopodávání nebo vyhledávání návykové látky u potkanů. Jiná studie z roku 2018 naopak přišla s výsledky hovořícími o funkci CBD zmírňovat touhu po kokainu, jeho samopodávání a mimo to dodává, že se u testovaných procentuálně snížil výskyt relapsu. O tom samém pojednává další studie provedená ve stejném roce doktorkou Gracie L. Hay a jejími kolegy.

Přestože jsou výsledky testů na vliv CBD při léčbě závislosti na stimulantech stále trochu rozporuplné, při jedné observační studii na 122 účastnících se uživatelé kokainu nechali slyšet, že sami užívají konopí, aby měli lepší kontrolu nad užíváním stimulantů. Je nutné však poukázat na velmi nízké hodnoty CBD u „pouličního konopí“, tudíž se výpovědi nedají pokládat za příliš předmětné v souvislosti s výzkumy vlivu CBD na léčbu závislosti.

Jak se léčí závislost?

Hlavním cílem léčby je odstranění závislosti, ke kterému však ve většině případů nemůže dojít náhlým absolutním vysazením návykové látky, jelikož by to uživateli mohlo přivodit zdravotní problémy – zejména v případě, že kromě psychické závislosti propukla také fyzická závislost. Mimo jiné bývá často doporučováno přejít na víru nebo prohloubit zážitky s vírou spojené. Léčba obecně je dlouhým procesem, jenž většinou kombinuje psychologickou a farmakologickou léčbu.

Psychologická léčba

Tato metoda léčby probíhá ve spolupráci s psychologem nebo psychiatrem, popřípadě s oběma, v terapeutické skupině či jednotlivě. Všechny varianty kladou důraz na naučení pacienta zvládat komplikované a těžké situace bez drog. V nejlepším případě by psychoterapie měla rovněž pomoci pacientovi začlenit se znovu do běžného života, včetně znovu navázání sociálních vazeb. Některá přátelství však může být těžké znovu navázat, jelikož bývalí přátelé mají jen málokdy chuť se zase dát dohromady. Standardním postupem při léčbě je snižování dávky na naprosté minimum, čímž se pomalu člověk dostává do normálního stavu. Případně se používá tzv. substituční léčba, kdy je pacientovi předepsán lék nahrazující drogu. Nedílnou součástí bývá také zbavení se rituálů spojených s užíváním návykové látky – například sociální styky s určitými lidmi, kteří pro nás představují zvýšenou touhu po užívání drogy.

Psychologická léčba a terpaie jsou nedílnou součástí cesty k životu bez závislosti
Psychologická léčba, terpaie a duševní zdraví jsou nedílnou součástí cesty k životu bez závislosti; zdroj foto: wisebrain.ca

Farmakologická léčba

Způsob léčby pomocí léků je často spojen s psychologickou léčbou popisovanou výše. Celý proces se skládá ze tří kroků:

1. Detoxikace je pomalé snižování dávek, aby bylo co nejvíce zabráněno abstinenčním příznakům. Odborníci se snaží dostat z těla pacienta všechny toxické látky.

2. Substituce znamená nahrazení drogy jinou látkou, která je slabší a minimalizuje tak riziko výskytu abstinenčních příznaků. Následuje proces snižování na co nejmenší dávku, až nakonec dojde k úplnému vysazení.

3. Prevence relapsů sestává z užívání látek zabraňujících vzniku touhy po droze, přičemž se využívá několika dílčích způsobů:

 • Antagonista – použití látky, která zmírňuje pozitivní účinky drogy. Pacient tak nadále nezažívá ony příjemné pocity plynoucí z konzumace návykové látky. 

 • Látky obracející účinek – po požití drogy pacient prožívá přesně opačný účinek než tomu bylo dříve. Tato metoda dnes již není příliš často užívána, nýbrž dává se přednost méně razantním způsobům léčby.

 • Látky snižující touhu po droze – tzv. anti-cravingové látky.

 • Antidepresiva – většinou z řady SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu); například fluoxetin, citalopram nebo escitalopram.

 • Léky na úzkost – zpravidla benzodiazepiny. Je zapotřebí mít se na pozoru a využívat pouze jako podpůrnou léčbu na nezbytně nutnou krátkou dobu, protože je zde velké riziko vzniku závislosti.

CBD má obecně velmi dobré výsledky při léčbě psychických poruch, tedy i úzkostí, které se při léčbě závislostí mohou často projevit. Oproti běžně předepisovaným velmi silným lékům, je CBD tinktura jednou z bezpečných alternativ

CBD má obecně velmi dobré výsledky při léčbě psychických poruch, tedy i úzkostí, které se při léčbě závislostí mohou často projevit. Oproti běžně předepisovaným velmi silným lékům, jež nelze užívat dlouhodobě, je CBD tinktura jednou z bezpečných alternativ...

Alternativní léčba a další metody

 • Akupunktura – jejím smyslem je lépe zvládat odvykací proceduru, snáze odolávat touze po droze a také aktivovat samoregulační a samoregenerační procesy v těle.

 • Meditace – používá se jako doplňkový prostředek při léčbě závislostí. Na počátku je vaším cílem jednoduché uvědomění si nádechu a výdechu. Postupem času byste měli vidět hlouběji do svého nitra, v nejlepším případě objevit příčiny vaší závislosti, případně i jiných problémů.

 • Teorie 12-ti stupňové léčby – jde o šetrný způsob léčby, při níž si pacient na začátku pouze připouští, že se mu situace s užíváním návykových látek vymkla kontrole. Teprve postupem času přechází terapeut k předkládání negativních projevů vzniklých závislostí. Tento způsob terapie se však straní využívání farmakologických prostředků k léčbě a proto je řadou odborníků odsuzován.

 • Rodinná terapie – někteří terapeuti sází na metodu rodinné terapie hlavně proto, že naši nejbližší jsou často svědky celého procesu nebo alespoň většiny projevů závislého pacienta. Společná terapie může odkrýt mnohá tajemství, bloky z minulosti, příčiny vzniku závislosti a mimo jiné také nabízí možnost pochopení rodinných příslušníků či podání pomocné ruky. Z odborného hlediska jde však o spíše podpůrný prostředek, který vyžaduje psychickou zdatnost všech zúčastněných. V opačném případě by mohla mít rodinná terapie také opačný účinek, přičemž může mít nedozírné následky. Rodina je často tím jediným, v co pacient věří – ztráta důvěry by mohla mít katastrofální důsledek.

Akupunktura může být jedním z alternativních způsobů léčby závislosti, nicméně se spíše doporučuje jako podpůrná metody léčby pomáhající s nalezením klidu

Akupunktura může být jedním z alternativních způsobů léčby závislosti, nicméně se spíše doporučuje jako podpůrná metody léčby pomáhající s nalezením klidu; zdroj foto: unsplash.com (autor: Antonika Chanel)

Shrnutí a závěr

Kanabidiol (CBD) představuje jistý příslib ve zmírnění negativních abstinenčních příznaků a snížení motivace užívání návykových látek či vrácení se k jejich konzumaci. K dnešnímu dni bylo provedeno mnoho studií, ale větší množství výzkumů je stále ještě před námi. Jistě se však shodneme na tom, že pokud byste chtěli využívat samotné CBD pro léčbu závislosti, s největší pravděpodobností neuspějete. Jedná se o skutečně závažný psychický, v některých případech i fyzický, problém, který je zapotřebí léčit minimálně psychologickou metodou. U těžších případů se postupuje k farmakologické léčbě. Za zmínku stojí také kognitivní behaviorální terapie či terapie motivačního posílení.

CBD se jeví být dobrou podpůrnou léčbou, přestože studie přichází s různými, v některých případech až spornými, výsledky. Všechny výzkumy se shodují v jednom – CBD má buď pozitivní, nebo neutrální účinky v souvislosti s léčbou závislostí. Do jisté míry je endokanabinoidní systém každého člověka poněkud individuální, respektive reakce lidí na kanabinoidy se mohou lišit. Kladné odezvy od pacientů bychom mohli přičíst obecných schopnostem CBD zmírňovat úzkost, deprese, svalové křeče, nespavost a další. Všechny tyto projevy jsou totiž v těchto případech často pozorovány.

Studie prokazují terapeutický potenciál kanabidiolu pro zmírnění afektivních a kognitivních poruch zpracování, jež mohou být vyvolány užíváním návykových látek. Zejména potom u dospívajících mohou mít potenciální užitečnost při potlačování škodlivého průběhu působení drog. Sečteno a podtrženo – je zapotřebí dalších výzkumů prokazujících pozitivní vliv CBD při léčbě závislostí. Stále stojíme teprve na prahu nových způsobů léčení. Setkali jste se osobně s některým z uvedených postupů léčby? Co byste doporučili pacientům, kteří si prochází těžkým obdobím závislosti na návykových látkách?


Zdroj titulní fotografie: pixabay.com (autor: Steve Buissinne)

Zdroje studií:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00063/full

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4444130/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Skeptičnost vůči konopí se ve společnosti postupně usazuje a vzrůstá povědomí o jeho lékařském využití. Z toho důvodu se jednotlivé země postupně uchylují k jeho legalizaci, jako například Mexiko, které schválilo konopí k rekreačním účelům. Již v současné době je legální v Uruguayi, Kanadě, některých státech USA a Nizozemsku. V Lucembursku je povolena konzumace a pěstování semínek konopí pro vlastní účely a každá domácnost smí sklidit až 4 rostliny, čímž se stala první zemí v Evropě, která toto schvaluje. V Nizozemsku je 5 g konopí pro osobní potřebu legální, kouření na ulici však nikoli.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Narozdíl od léků na nespavost není CBD návykové a vázané na lékařský předpis. Na denní únavu je ideální užít pár kapek CBD oleje hned ráno pod jazyk. Kanabinoidy neovlivňují pouze usínání, ale i celkovou kvalitu spánku. Pro klidné spaní a rychlé usínání je vhodné nakapat pár kapek oleje pod jazyk před spaním, mysl se tak zklidní a spánek bude kvalitnější. Dávkování se odvíjí od hmotnosti, věku a charakteru užití, doporučuje se však začít s jednou kapkou a dávky postupně zvyšovat dle potřeby.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/01/20
(Aktualizováno: 07/02/20)