CBD může pomoci snižovat agresivitu - Studie

Pozitivní účinky CBD na zdraví člověka a léčebné využití v různých oblastech jsou známé po celém světě, přičemž s rostoucí oblibou tohoto kanabinoidu se objevují stále nové a nové studie, které stojí za povšimnutí. Jedna z takových studií byla provedena na brazilské fakultě Ribeirão Preto University of São Paulo (FMRP-USP), kde vědecký tým zkoumal účinky CBD na agresivitu způsobenou sociální izolací. Agresivita bývá spojena s různými příčinami, mezi které patří mimo jiné i autismus, respektive poruchy autistického spektra. Seznámíme vás s výzkumem, který na toto téma proběhl v Izraeli – zemi označované jako „globální vůdce výzkumu konopí“. 

Brazilský výzkum: Úvod

Studii na brazilské fakultě má na svědomí doktor Francisco Silveira Guimarães, který mimo výzkum pracuje také jako profesor se zaměřením na neuropsychofarmakologii na univerzitě v São Paulu. Jeho hlavními obory jsou úzkost, deprese, oxid dusnatý, kanabinoidy, glutamát a serotonin. Spolu se svými kolegy z týmu přišli v roce 2019 s výsledky zmiňovaného výzkumu publikovanými v časopise Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Doktor Guimarães řekl: „Kanabidiol (CBD) byl v posledních 20 letech studován v mnoha různých kontextech, ale jen málo z nich se zaměřovalo na jeho spojení s projevy agresivního chování.“ Studie byla podpořena vědci z univerzity v São Paulu, konkrétně z oblasti Centra aplikovaného výzkumu v neurovědě (NAPNA-USP). Dále byla vyjádřena podpora také Národní radou pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq), vládní agenturou. 

Sabrina Lisboa, výzkumná pracovnice a členka týmu doktora Guimarãese, dodává: „Zdá se, že výsledky přispívají dobré pověsti CBD a posilují mimochodem i myšlenku, že by CBD mohlo mít potenciál jako anxiolytika (pro léčbu úzkosti) nebo antidepresiva. Co se týká přímo agrese, není to duševní nemoc sama o sobě, ale je velmi často průvodním jevem duševních chorob, jako je schizofrenie, úzkostné poruchyposttraumatická stresová porucha (PTSD) nebo porucha autistického spektra. V dnešní době již existuje několik klinických studií věnovaných zkoumání CBD u pacientů s depresí, schizofrenií a autismem – všechny uvedené vykazují velice slibné výsledky.“ Zdá se, že Sabrina Lisboa je výsledky výzkumu fascinována a otevřena dalšímu testování, což je vzhledem k její časté aktivitě na poli vědy dost pravděpodobné. 

Agrese sama o sobě není považována za nemoc, často je způsobována jinými psychickými poruchami, jako například schizofrenie, ta je doprovázena zvláštním chováním či halucinacemi
Agrese sama o sobě není považována za nemoc, často je způsobována jinými psychickými poruchami, jako například schizofrenie, ta je doprovázena zvláštním chováním či halucinacemi; zdroj foto: spectrumnews.org (autor: CINYEE CHIU)

Francisco S. Guimarães připomíná, že ačkoliv je kanabidiol extrahován z rostliny konopí, nezpůsobuje závislost a není psychoaktivní, tudíž nijak nesouvisí s psychózou a podobně. Za tyto účinky u některých druhů konopí je odpovědný tetrahydrokanabinol (THC), přičemž CBD ve skutečnosti zmírňuje účinky THC. Budeme se tedy bavit o kanabinoidu, který nezpůsobuje změny ve vnímání nebo chování uživatele. To je koneckonců zřejmě důvodem, proč je CBD v mnoha zemích již legální záležitostí. Tento fakt navíc značně zpříjemňuje práci také vědeckým pracovníkům, kteří nejsou zatíženi byrokracií spojovanou s výzkumy, při nichž bývají využívány nelegální látky. Kdo se účastnil výzkumu a jak probíhal?

Pozn.: Na území České republiky je konopí s THC omezeno zákonem. Tento typ konopí smí legálně užívat pouze pacienti, jimž byla tato léčba předepsána pověřeným lékařem. V každém státě se legislativa může lišit. CBD je v České republice legální, nicméně v jiných zemích se opět může legislativa poněkud lišit. 

Brazilský výzkum: Účastníci a podmínky

Účastníky bylo 5 skupin myší složených z 6 až 8 samců, přičemž 4 skupiny představovaly uživatele CBD s odlišně velkými dávkami a pátá skupina sloužila jako kontrolní, tudíž samci myší z poslední skupiny nedostali žádnou dávku CBD. Aby u účastníků došlo k projevům agresivity, byli vystaveni izolaci po dobu deseti dnů a následně vhozeni dohromady mezi ostatní, čímž došlo k tzv. socializaci. Doktor Guimarães k tomu poznamenal: „Agrese vyvolaná izolací je standardní postup používaný při experimentování. Agresivní projevy v chování lze utlumit podáváním antidepresivních, anxiolytických a antipsychotických léků. Předklinické i klinické studie dokázaly, že kanabidiol (CBD) disponuje těmito vlastnostmi, proto jsme se rozhodli prozkoumat jeho účinek na vyvolanou agresivitu.“

Myš oddělenou od skupiny ostatních budeme nazývat jako „vetřelec“; původní klec, kde se nachází myši, které neprošly izolací, nazveme jako „domácí klec“. Během testu byl vetřelec umístěn po deseti dnech zpět do domácí klece, načež byly sledovány projevy jeho agresivity, počítaje dobu trvání než došlo k prvnímu útoku, počet útoků a celkovou délku trvání útoku. Pro upřesnění – dávky kanabidiolu byly aplikovány účastníkům injekčně v rozmezí 5-60 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Jak se jednotlivé skupiny od sebe odlišovaly?

Běžné projevy agresivity vzniklé izolací

Pátá skupina (bez CBD) vykazovala projevy běžně pozorovatelné u vetřelce, který se ocitne zpět v domácí kleci. U těchto jedinců došlo k prvním útokům přibližně 2 minuty poté, co byli konfrontováni s neizolovanou skupinou samců. Celkový počet útoků byl v rozmezí 20 až 25, mezitím co byla zvířata ve stejné kleci. Tento výsledek je tedy právem považován za běžný projev agrese vyvolané izolací bez jakéhokoliv vlivu vedlejší látky. 

První skupina

V první skupině byla samcům aplikována dávka odpovídající 5 mg CBD na kilogram váhy, přitom váha každého samce byla cca 30-40 gramů. První útoky bylo možné sledovat po 4 minutách, odkdy vetřelci vstoupili do domácí klece. To je dvakrát delší doba vedoucí k prvnímu útoku než bylo pozorováno u myší z páté skupiny – tedy běžných reakcí vetřelců bez CBD. Počet útoků klesl zhruba na polovinu (10-12). Jsme na nejnižší testované dávce a výsledky už jsou opravdu znatelné.

Druhá skupina

Samci v druhé skupině dostali dávku 15 mg CBD na kilogram tělesné hmotnosti. Zajímavostí je, že tato kategorie se chovala méně agresivně než jakákoliv jiná z testovaných. První útoky byly pozorovatelné asi po 11 minutách po vrácení vetřelce do domácí klece a počet útoků byl průměrně vypočítán na 5 na jednu klec. Dalo by se mluvit o ideální dávce? 

Třetí a čtvrtá skupina

Zbývající dvě skupiny dostaly dávky odpovídající 30 mg na kilogram (třetí sk.) a 60 mg na kilogram (čtvrtá sk.), nicméně tyto vyšší hladiny CBD nevedly k výraznému snížení agresivity. Naopak útoky začínaly o něco dříve a celkový počet útoky se také mírně zvýšil

Francisco S. Guimarães to komentuje slovy: „Sledované snížení účinků CBD při podávání vyšších dávek se dalo předvídat z některých již ukončených studií. Pro příklad můžeme uvést experiment zkoumající účinky CBD co by antidepresiva, kdy počáteční dávky vedly k úspěchu, ale vyšší dávky již tolik účinné nebyly. Kdybychom v našem výzkumu použili ještě o něco vyšší dávky, například 120 mg na kilogram, pravděpodobně bychom se již nesetkali s žádným zmírněním agresivity u myší. 

Aktivací specifických neurotransmiterů pomocí CBD může dojít k regulaci tvorby serotoninu, tzv. hormonu štěstí, což představuje potenciální možnost zmírnění projevů agrese
Aktivací specifických neurotransmiterů pomocí CBD může dojít k regulaci tvorby serotoninu, tzv. hormonu štěstí, což představuje potenciální možnost zmírnění projevů agrese; zdroj foto: echo.co.uk

Výsledek: Za vším stojí dva receptory

Vědci zjistili, že u myší došlo k aktivaci dvou receptorů působením CBD. Jedním z nich byl receptor 5-HT1A ovlivňující kontrolu nálad, jelikož se váže na serotonin. Nízké hladiny serotoninu jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů, jenž jsou základem ke vzniku deprese. Druhým receptorem je CB1, který je zároveň součástí endokanabinoidního systému v těle – tj. sítě neurotransmiterů a receptorů, které hrají úlohu v homeostáze (udržení tělesné rovnováhy na buněčné úrovni). 

Protože výzkumní pracovníci již věděli, že CBD zlepšuje aktivaci serotoninového receptoru 5-HT1A, ve druhé šarži experimentu pokus opakovali, ale podávali vetřelcům různé dávky antagonisty serotoninového receptoru s názvem WAY100635. Antagonista je v podstatě protilátka, respektive látka, která blokuje účinek látky opačné – v našem případě serotoninového receptoru 5-HT1A. Záměrem bylo zjistit, zda je možné antiagresivní účinky CBD zmírnit nebo úplně potlačit za použití antagonisty WAY100635. Ve skutečně se stalo přesně to, co vědci zamýšleli. Doktor Guimarães říká: „U myší, kterým bylo podáváno střední množství antagonisty WAY100635 před kanabidiolem, bylo rozeznatelné, že jejich čas potřebný k prvnímu útoku se téměř blížil času kontrolní skupiny, jež nedostala dávku CBD. To stejné platí pro počet útoků, který byl srovnatelný se samci myší z kontrolní skupiny.

Předešlé studie i data z laboratoře dále naznačují, že CBD také snižuje aktivitu enzymu, který rozkládá anandamid – tedy endokanabinoid přirozeně se vyskytující v těle. Anandamid se váže na zmiňované kanabinoidní receptory CB1. Stejně jako u předchozí druhé šarže experimentu, zde byl rovněž použit antagonista receptoru CB1, nazvaný jako AM251. Výsledky byly vesměs dost podobné. 

„Antiagresivní účinek kanabidiolu byl oslaben pomocí WAY100635, antagonisty receptoru 5-HT1A (0,3 mg na kilogram), a pomocí AM251, antagonisty receptoru CB1 (1 mg na kilogram). To vypovídá o tom, že CBD zmírňuje projevy agresivity způsobené dočasnou izolací, jež simuluje běžný typ agresivity“ uvedl doktor Guimarães. Sabrina Lisboa k tomu dodává: „Agrese jako taková by mohla zahrnovat poruchy serotoninových a endokanabinoidních mechanismů. Kanabidiol by mohl zmírnit její příznaky regulací těchto systémů.“ 

O čem píšeme

Vliv CBD na agresivitu spojenou s autismem

Podle studie z roku 2011 projevovalo 56 % účastníků – dětí s autismem – agresivní chování vůči jejich pečovatelům. Toto zjištění naznačuje, že dětí s poruchou autistického spektra (ASD) se setkáváme s větší pravděpodobností projevů agresivního chování, než u dětí mimo toto spektrum nebo s jiným mentálním postižením. Než se podíváme blíže na to, co říká výzkum, projdeme si jednotlivé možnosti, proč dochází k agresi u jedinců postižených autismem.

Agrese z potlačování hněvu

Některé studie naznačují, že potlačování hněvu hraje důležitou roli u pacientů s autismem. V podstatě se jedná o stav, kdy má postižený tendenci přebíjet myšlenky vyvolávající hněv, které způsobují vyšší aktivitu v hipokampu a dalších částech mozku. Hipokampus má významný vliv na učení, emoce a obavy z nadcházejících událostí. Ostatní zasažené části mozku v momentě, kdy pacient potlačuje hněv, jsou zodpovědné za sebevědomí, pozornost a reakce. Když dáte dohromady všechny tyto vlastnosti, zjistíte, že dojde k ovlivnění toho, jak pacient přemýšlí nad situací a jak v určitých případech jedná. Jiné výzkumy prokázaly schopnost CBD reagovat na popsané části mozku usměrňováním jejich aktivity, což vede ke zklidnění a zmírnění úzkosti či ke zvýšení sebevědomí.

Autismus u dětí se projevuje různými způsoby, typické jsou ale velmi prudké změny chování a nepřiměřená reakce na konkrétní situace

Autismus u dětí se projevuje různými způsoby, typické jsou ale velmi prudké změny chování a nepřiměřená rekace na konkrétní situace; zdroj foto: pixabay.com (autor: ruslana_art)

Sociální úzkost

Tento nežádoucí jev by se dal definovat jako pocit strachu nebo nepohodlí v situacích, při kterých jsou přítomni další lidé. Studie z roku 2015 uvádí, že sociální úzkost může souviset s projevy agrese u autistů. Další výzkum však ukazuje na kanabinoidní receptor CB1, který může být klíčem k potlačení agrese způsobenou touto formou úzkosti. Zvyšováním hladin anandamidu, o čemž jsme psali již výše, má za následek anxiolytický účinek. Interakce s receptory CB1 také zahrnují chuť k jídlu, kvalitní spánek a jeho správný cyklus, vnímání bolesti nebo celkovou náladu. Jeruzalémská studie provedená v roce 2018, publikovaná v časopise American academy of neurology, přišla s výsledky hovořícími o snížení úzkostných stavů a lepší komunikaci u dětí postižených autismem, které užívaly konopí s vyššími hodnotami CBD.

Nejdražší studie na území USA

V úplně první studii takového formátu se vědci z University of California v San Diegu budou snažit prozkoumat, zda CBD může poskytnout bezpečný a efektivní terapeutický přínos pro pacienty s poruchami autistického spektra, s čímž je spojena také projevující se agrese. Tento výzkum je financován částkou 4,7 milionu dolarů nadací Ray and Tye Noorda Foundation a Wholistic Research and Education Foundation. Jde o zatím největší soukromý dar věnovaný na výzkum konopných léčiv na území Spojených států.

Zúčastnit by se mělo 30 dětí ve věku 8 až 12 let, kterým byl diagnostikován autismus. Testování proběhne ve středisku School of Medicine’s Center for Medicinal Cannabis Research (CMCR) pod dohledem specializovaného týmu lékařů a vědců využívajících základních principů, výpočetní technologie, kmenových buněk atd., aby porozuměli, jak CBD působí a mění mozkovou aktivitu. Výzkum se bude dále zaměřovat také na efektivitu zmírňování některých projevů v souvislosti s autismem, jako je agresivní chování, sebepoškozující projevy, hyperaktivita, opakované návyky nebo sociální a komunikační deficit.

Doktor Doris Trauner, profesor neurověd a pediatrie na univerzitě v San Diegu, říká: „Nejzajímavější částí této nové studie je fakt, že výsledky mohou mít nedozírné důsledky nejen pro děti s autismem, ale rovněž pro děti s jinými neurodevelopmentálními poruchami.“ Jeho úlohou bude dohlížet na celkový návrh a provedení klinického hodnocení. Ředitel CMCR a předseda psychiatrického oddělení v San Diegu, doktor Igor Grant, dodává, že důkazy naznačují, jak je endokanabinoidní systém spojen se čtyřmi atypickými rysy, s nimiž je spojen autismus:

  • reakce na sociální asociace

  • cirkadiánní rytmus (biorytmus kolísání bdělosti aktivity)

  • nervový vývoj

  • symptomy související s úzkostí

Mezi další psychické poruchy vyvolávající agresi a zároveň doprovázející autismus, můžeme zařadit například úzkosti a deprese

Mezi další psychické poruchy vyvolávající agresi a zároveň doprovázející autismus, můžeme zařadit například úzkosti a deprese; zdroj foto: unsplash.com (autor: Chinh Le Duc)

Pelin Thorogood, prezident a spoluzakladatel Nadace Wholistic Research and Education Foundation, komentuje výzkum slovy: „Zjištění mají potenciál poskytnout možnosti léčby pro bezpočet dětí nejen s poruchou autistického spektra a mohou být základem pro nově vznikající oblast léčby kanabinoidy. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s renomovanými vědci a výzkumníky z University of California na této průkopnické studii.“

Pro shrnutí – hlavní cíle studie jsou celkem tři:

  • zda je CBD bezpečný a tolerovaný lék, který zmírňuje nepříznivé příznaky autismu

  • zda a jakým způsobem mění CBD aktivitu mozkových vln, neurotransmiterů nebo spojení v mozkové síti

  • zda jsou pozorovatelné změny v oblasti neurologických zánětů, které jsou také spojené s autismem

Závěrem pár slov

Je nepochybně jasné, že CBD má účinky zmírňující agresivitu, což bylo jednak prokázáno výše popsaným výzkumem, jednak samotní uživatelé dokazují tyto příznaky. Na výsledky studie ze San Diega si budeme muset ještě chvíli počkat, ale již teď je zřejmé, že budou velice hodnotné. Důkazem jsou i jednotlivé nadace a výše jejich příspěvků, které hovoří o tom, jak velký potenciál je spatřován v kanabidiolu. S potěšením sledujeme každý další započatý výzkum pomáhající odkrýt další tajemství, jež v sobě ukrývá konopí. Pokud bylina dokáže vyléčit onemocnění nebo jen zmírnit jeho negativní příznaky, měla by být pacientům dostupná. Máte ve svém okolí osobu, které byla diagnostikována porucha autistického spektra? Jak se u ní projevuje toto onemocnění? Budeme rádi, když nám napíšete pár slov do komentářů pod článkem.

Zdroj titiulní fotografie: unsplash.com (autor: Morgan Basham)Zdroje použitých studií: 

Agresivita, myši: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31054943/

Autismus, agrese: https://iancommunity.org/cs/simons_simplex_community/aggression_and_asd

Autismus: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02956226

Autismus, 2015: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25212211/


Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/23/20
(Aktualizováno: 07/20/20)