CBD a alkohol

Kanabidiol (CBD) se stává stále známější látkou využívanou v oblasti zdraví nebo wellness, ale také bývá součástí mnoha pokrmů či nápojů. Vypadá to, že je pouze otázkou času, kdy se kromě CBD kávy, objeví na pultech obchodů a barů i CBD pivo nebo destiláty. Je však kombinace kanabidiolu s alkoholem bezpečná? Názory na toto téma se různí, a to jak mezi odborníky, tak mezi samotnými uživateli. Dnes se podíváme na některé výzkumy, zda nám dokážou pomoci s odpovědí na tuto zásadní otázku. Všechno nasvědčuje tomu, že za pár let bude CBD součástí života ještě více lidí než je tomu dnes, proto považujeme za důležité zaobírat se jeho interakcí s dalšími běžně dostupnými látkami, jako je například alkohol.

Při nižších dávkách je možné u alkoholu pozorovat euforické účinky, které jsou uživateli často popisovány jako tzv. odstranění zábran. Ovšem při vyšších dávkách se naopak alkohol projevuje sedativně nebo tlumivě. V těle alkohol ovlivňuje několik receptorových systémů (GABA, serotonin, dopamin, glutamát či opiátové receptory), proto se můžeme setkat s rizikem vzniku závislosti. Podle Světové zdravotnické organizace si za rok 2012 alkohol připsal na své konto okolo 3,3 milionů úmrtí. Kdybychom měli vypsat všechny nežádoucí projevy konzumace většího množství alkoholu, možná by to vystačilo na celý článek. Jednoduše se tedy shodneme, že alkohol je prospěšný pouze v malých dávkách.

CBD má v určitém ohledu některé podobné vlastnosti, když se bavíme o spotřebě malého množství. Rovněž dokáže uživatele uvolnit a podle studie z roku 2019, CBD zmírnilo po měsíci užívání úzkost u 79,2 % účastníků v celkovém počtu 72 dospělých. Kromě toho u 66,7 % účastníků došlo ke zlepšení kvality spánku. Navzdory tomu, že „spánkové skóre“ po čase začalo kolísat, jde o velmi pozitivní zprávu. Ze zkušenosti konzumentů CBD víme, jak často bývá hlavním důvodem právě potlačení úzkostných stavů a zbavení se problémů se spánkem. Jiná studie z roku 2011 poukazuje na snášenlivost a bezpečnost kanabidiolu, přičemž výsledky hovoří také o velkém terapeutickém potenciálu, jež léčebné konopí má. Při léčbě kardiovaskulárních poruch napomáhá tím, že zmírňuje oxidační stres, zánět či buněčnou smrt. Tyto interakce úzce souvisí se snížením výskytu úzkostí, depresí a také s kvalitou spánku. 

Kombinace alkoholu s nepsychoaktivním kanabinoidem CBD by mohla potenciálně prohloubit některé účinky, jako je uvolnění, zvýšená ospalost nebo sedace. Spekuluje se také o tom, že jejich vzájemné působení může zvýšit účinky alkoholu, což by mohlo vést ke změnám v chování a vnímání uživatele. Ve skutečnosti existuje pouze jedna studie, která zkoumala projevy člověka po užití CBD a alkoholu zároveň. Zúčastněných bylo podáváno 200 mg kanabidiolu v kombinaci s 1 gramem alkoholu na 1 kg tělesné hmotnosti. Ve srovnání s placebem, způsobil alkohol s CBD i samotný alkohol zhoršení motorických funkcí. Zajímavostí je, že při kombinaci obou látek byly naměřeny nižší hodnoty alkoholu v krvi testovaných. Samotné CBD však nemělo žádný vliv na motorické funkce, tudíž se všechny očividné změny týkaly pouze kombinace s alkoholem. Nutno podotknout, že výzkum pochází z roku 1979 a bylo při něm využíváno poměrně dost vysoké dávky kanabidiolu. Výzkumů je stále málo, abychom mohli mluvit jasně o projevech, které doprovází spojení alkoholu s CBD.

Pár sklenek vína vás může dostat do příjemné uvolněné nálady, pakliže alkoholu vypijete o poznání více, jeho účinek bude spíše tlumící a vy se budete cítit ospalí
Pár sklenek vína vás může dostat do příjemné uvolněné nálady, pakliže alkoholu vypijete více, obvykle se dostavují spíše sedativní účinky a ospalost, právě tyto účinky pak mohou být prohloubeny při kombinaci alkoholu s CBD; zdroj foto: unsplash.com (autor: Matthieu Joannon)

Nežádoucí účinky alkoholu a CBD

Přestože v dnešní době není k dispozici velké množství konkrétních výzkumů na téma „kombinace alkoholu a CBD“, několik studií hovoří o schopnosti kanabidiolu zmírňovat nežádoucí účinky, které přináší konzumace alkoholu. Přece jen se díky následujícím odstavcům dobereme určitých potenciálních výhod.

Protizánětlivé účinky CBD

Je všeobecně známo, že konzumace alkoholu v nadměrném množství způsobuje poškození buněk, zvyšuje riziko zánětu či onemocnění jater. Snížení imunitních funkcí navíc může významně přispívat k výskytu rakoviny. Daniel Liput se svým týmem provedl v roce 2013 výzkum na potkanech, při němž bylo zjištěno, že CBD snižuje poškození mozkových buněk způsobené nadměrnou konzumací alkoholu téměř o 49 %. Rok poté proběhla další studie, tentokrát pod vedením doktorky Lili Yang, která přišla s výsledky, že CBD snižuje poškození jater způsobené etanolem a podporuje výměnu nových buněk, čímž pomáhá k regeneraci poškozených tkání. Ve spojení s interakcí CBD v játrech je důležité řídit se správným dávkováním, protože opravdu nadmíru vysoké dávky kanabidiolu vedly v jiné studii k poškození jater. 

Dr. Melanie Bone, gynekoložka s více než 30letou praxí v oblasti léčby konopím, tvrdí: „CBD může napomáhat při snižování škod způsobených konzumací alkoholu. Snížením touhy a zkvalitněním obranyschopnosti lidského těla může pomoci postiženým minimalizovat škody spojené s alkoholismem. Je prokázána například schopnost CBD snižovat jaterní toxicitu způsobenou alkoholem u myší.“ Vzhledem k testování na zvířatech nejde s jistotou říci, zda projevy budou stejné u člověka, proto je zapotřebí dalších výzkumů v této oblasti.

CBD jako pomocný lék při léčbě závislosti

Mnoho odborníků se shoduje v tom, že CBD by mohlo potenciálně pomoci v léčbě pacientů závislých na alkoholu. V roce 2019 vyšel systematický přehled postavený na 12 vyhovujících studiích, které se zabývaly touto otázkou. Z celkového počtu bylo 8 z nich provedeno na hlodavcích, další 3 na dospělých lidech a poslední 1 s použitím buněčné kultury. U hlodavců bylo zjištěno, že CBD snižuje potřebu vyhledávání alkoholu, samoaplikování (tedy pití „o samotě“) a v neposlední řadě zmírňuje křeče vyvolané nadměrnou konzumací alkoholu. Ve studiích na lidech byl kanabidiol velmi dobře snášen, přičemž nijak neinteragoval s alkoholem. Obecně se zdá být CBD dobrým kandidátem na farmakoterapii spojenou s léčbou závislosti, zejména díky svým pozitivním účinkům na poškození způsobená nadměrným pitím.

Další studie zkoumala schopnost kanabidiolu zabránit relapsu a touze opakovaně užívat alkohol u potkanů. Výsledky prokázaly výrazně sníženou chuť po alkoholu, což vědci doplnili tvrzením, že k relapsům nedocházelo mimo jiné také z důvodu neuroprotektivních účinků CBD, kdy zabraňuje neurodegeneraci způsobené konzumací alkoholem. Navíc tak může podporovat regeneraci poškozených kognitivních funkcí závislého jedince. Prevence relapsů při užívání CBD je známa též ve spojení s dalšími návykovými látkami. 

CBD má potenciál jakožto pomocný léky při léčbě závislostí vzniklých například nadměrnou konzumací alkoholu či drog

CBD má potenciál jakožto pomocný léky při léčbě závislostí vzniklých například nadměrnou konzumací alkoholu či drog; zdroj foto: medium.com

Endokanabinoidní systém a CBD

V naprosté většině případů, kdy se člověk stane závislým na alkoholu, je součástí léčby abstinence, užívání léků potlačujících abstinenční příznaky, behaviorální terapie, popřípadě hospitalizace. Výzkumy posledních let však staví do popředí endokanabinoidní systém vyskytující se v těle každého člověka. Jeho schopnost udržovat člověka v rovnováze (homeostáza) se zdá být klíčovou při vzniku touhy po konzumaci alkoholu či drog a také při vzniku závislostí. CBD interaguje s endokanabinoidním systémem pomocí přirozeně se vyskytujících receptorů, čímž napomáhá k udržení dobré nálady, kvalitního spánku, chuti k jídlu apod.

O čem píšeme

Odpovědi odborníků

Sharon L. Olson, doktorka zabývající se lékařským konopím, Hawaii:

„Velmi moudré je vždy udržovat příjem alkoholu maximálně na dvou nápojích za večer. Když je alkohol kombinovaný s jinými drogami, je nutné dodržovat nízké hladiny a následně je teprve možné jedince klinicky otestovat. Jeden test, který sledoval účinky kombinace alkoholu a CBD (kanabidiolu), vedl ke zjištění, že samotný alkohol nebo alkohol smíchaný s CBD, byl spojený se zhoršením motorických a psychomotorických výkonů. To se však neopakovalo při aplikování pouze samotného CBD. Kombinace alkoholu a kanabidiolu vedla ke sníženým hladinám alkoholu v krvi ve srovnání s podáním samotného alkoholu.“

Jordan Tishler, prezident Medical Marijuana Doctors, Massachusetts:

„Není dostatečný výzkum, který by dokázal jakoukoliv interakci mezi CBD a alkoholem. Více se zabýváme tím, co způsobuje smíchání alkoholu a THC – to zvyšuje hladiny THC v krvi až osmkrát.“

James Giordano, profesor neurologie a biochemie, Georgetown:

„Lidé, kteří nepijí a neužívají CBD pravidelně, nemohou předvídat, jaké účinky na ně může mít kombinace obou látek dohromady. Pokud vůbec existuje nějaká předpoklad konkrétních projevů, nejspíš by to byl sedativní účinek.“

Jessica Assaf, spoluzakladatelka Cannabis Feminist, Los Angeles:

„Protože s CBD není spojen žádný psychoaktivní účinek, jeho projevy jsou velice mírné. Nicméně může existovat lepší důvod, proč kombinovat kanabidiol s alkoholem, a sice silné antioxidační a protizánětlivé vlastnosti.“Lindsey Elmore, odbornice na zdraví a wellness, New York:

„Několik studií na zvířatech nám ukazuje, že CBD chrání před neurodegenerací spojenou s alkoholem. Kanabidiol také může pomoci chránit játra před oxidačním stresem způsobeným pitím alkoholu.“

Jacqueline Harding, vědkyně z výzkumné a vývojové společnosti konopí Cannabistry Labs., Denver:

„V malých studiích, které jsem dosud viděla, nebyl znatelný rozdíl mezi lidmi, kteří požili samotný alkohol nebo alkohol s CBD. Jejich projevy byly srovnatelné s projevy, jež jsou viditelné u standardního konzumenta samotného alkoholu. Nic nenasvědčuje tomu, že by se uživatelé alkoholu s CBD cítili v tu chvíli výrazně lépe.“ 

CBD a alkohol: ANO, nebo NE?

Bohužel k dnešnímu dni neexistuje dostatek studií zabývajících se účinky kombinace CBD a alkoholu. Obecně se daleko více vědci zabývají působením jiných kanabinoidů v souvislosti s pitím. Několik výše uvedených výzkumů dokazuje, že kanabidiol snižuje nežádoucí účinky spojené s alkoholem, jako například jaterní toxicitu. Celé téma je o to složitější, přihlédneme-li k tomu, jak individuálně reaguje každý jedinec na CBD, natož pak na alkohol jako takový – kombinace obou látek může být tak poněkud komplikovanou záležitostí. Jelikož je kanabidiol konzumován společně s alkoholem relativně teprve krátce, více testování se zaměřuje spíše na účinky CBD, co by podpůrné léčby při závislosti na alkoholu. Pokud si nejste jisti, jaké budou vaše reakce na každou látku zvlášť, nedoporučuje se prozatím zkoušet kombinovat obě dohromady. Když se přece jen rozhodnete vyzkoušet spojení kupříkladu CBD tinktury s alkoholem, raději zvolte nízké dávky (ideálně například tzv. mikrodávkování) a pro jistotu se předtím poraďte s vaším ošetřujícím lékařem. 

Kanabidiol (CBD) je ceněn také díky své důležité schopnosti, a sice snižovat jaterní toxicitu vzniklou z nadměrného pití alkoholu
Kanabidiol (CBD) je ceněn také díky své důležité schopnosti, a sice snižovat jaterní toxicitu vzniklou z nadměrného pití alkoholu; zdroj foto: svnspace.com

Závěrečné shrnutí a myšlenky

Kombinace alkoholu s CBD by potenciálně mohla zvyšovat účinek obou z nich, přičemž projevem by mohla být ospalost a sedativní účinek. Doprovodným jevem při smíchání obou látek je snížení hladiny alkoholu v krvi uživatele. Některé studie dokazují, že CBD má schopnost chránit před poškozením buněk a snižovat riziko poruchy jaterních funkcí. Jiné výzkumy naznačují, že se kanabidiol osvědčil jako prevence vzniku závislosti na alkoholu i jiných návykových látkách. Mimochodem také potlačuje touhu po jeho konzumaci a relapsu. 

Endokanabinoidní systém člověka má jistě patřičný vliv na to, zda má uživatel větší sklon k pití alkoholu, nicméně takové tvrzení si žádá další výzkum. Přesto jsou prozatímní zjištění a zamyšlení se nad potenciálními výhodami živnou půdou pro vědce, lékaře či výzkumné pracovníky z celého světa. Terapie a pomocná metoda léčby na bázi CBD může pro pacienty postižené alkoholismem znamenat jistou cestu ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Co se týká kombinování kanabidiolu s alkoholem za jiným účelem než je léčba, na potřebné důkazy si ještě budeme muset počkat. Pro tuto chvíli můžeme jen spekulovat o tom, jaký vliv můžeme očekávat. 

Zdroj titulní fotografie: unsplash.com (autor: Justin Aikin)

Zdroje zmíněných studií: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/120541/

2019, CBD a úzkost: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/

2011, CBD a srdeční onemocnění: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3026637/

1979, alkohol a CBD: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/120541/

2013, CBD a poškození buněk alkoholem: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24012796/

2014, CBD a poškození jater: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112960/

2019, CBD a alkohol: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30698831/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konzumace alkoholu a marihuany zvyšuje hladinu THC a dochází tak k umocnění efektu konopné látky. Kromě euforie může dojít i ke zvýšení nežádoucích účinků marihuany, kterými jsou například závratě, nevolnost, ospalost, obtížné soustředění, ale i úzkost nebo deprese. Nebezpečí také hrozí, neboť marihuana potlačuje dávicí reflex, což může vést k zadušení. Člověk se při této kombinaci vystavuje většímu riziku otravy alkoholem a vzniku závislosti.

  • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/28/20
(Aktualizováno: 07/27/20)