Legalita konopí v Evropě

Konopí si našlo své příznivce i odpůrce napříč celým světem a ani Evropa neunikla tomuto trendu. Po dlouhé době se tato rostlina původem z Asie opět vrací do povědomí veřejnosti díky svému potenciálu v lékařství. Ve Spojených státech je konopí legální ve více než deseti státech, v několika dalších jej můžete beztrestně využívat pro lékařské účely. Co se týká Evropy, každý stát má vlastní zákony upravující nakládání s konopím, což může být poněkud matoucí. V dnešním článku si v tom uděláme jasno a shrneme si situaci z pohledu celku i každé země zvlášť.

Rekreační užívání vs. léčebné využití

Jako uživatel konopí konzumujete rostlinu či výrobky z ní buď rekreačně, nebo pro léčebné účely. Ačkoliv by se mohlo zdát, že slovem „rekreační“ je myšleno občasné užívání, není tomu ve skutečnosti tak. Konopí k rekreačnímu užívání bývá specifikováno jako konopí, které spotřebitel konzumuje pro jiné účely, než jsou lékařské. V zemích, kde je takové konopí legální, si jej můžete volně zakoupit na pultech mnoha speciálních obchodů. Ostatní státy se většinou ohrazují vůči takovému užívání, jež zdánlivě neřeší žádný zdravotní problém, ale je praktikováno jen pro zábavu, proto je často postaveno mimo zákon. Ze zkušeností samotných rekreačních spotřebitelů vyplývá, že konzumací konopí řeší určité zdravotní problémy, na které by jim reálně jejich lékař medicínské konopí nepředepsal.

Druhým typem je konopí pro léčebné využití – tedy takové, které je předepisováno pověřenými lékaři v té které zemi, je-li to v dané lokalitě legální. V některých případech je takové konopí zpřístupněno i pacientům nacházejícím se pod hranicí dospělosti. Do obou zmíněných kategorií spadá konopí s obsahem všech kanabinoidů, včetně THC (tetrahydrokanabinol). Právě díky svým psychoaktivním a intoxikačním vlastnostem je tento typ konopí často zatracován jeho odpůrci. Dnes však můžeme najít alternativu, která bývá poněkud více tolerována.

Konopí bez THC neboli CBD konopí obsahuje hladiny THC do povolené maximální hranice 0,3 % (někde je to 0,2 %). Naopak je zde obsaženo CBD (kanabidiol) ve vysoké míře, což umocňuje jeho léčebné využití. Řada států tento typ konopí legalizuje, protože jeho užívání nesouvisí s výraznými změnami v chování, myšlení, kognitivních funkcích a nejsou pozorovány žádné významné nežádoucí účinky. Další země se po vzoru ostatních přestávají dívat na konopí přes prsty, ale je to stále dost individuální, jak se dozvíte v další části článku.

Na mapce lze vidět, jak se k otázce legality konopí staví jednotlivé státy v Evropě

Na mapce lze vidět, jak se k otázce legality konopí staví jednotlivé státy v Evropě. Červená brava znační naprostý zákaz konopí a všech jeho produktů, žlutá se týká stát, kde bylo legalizováno alespoň CBD konopí pro lékařské účely a zelená barva představuje státy, kde je pro léčebné využití legální i konopí s obsahem THC; zdroj foto: dutch-passion.com

Země EU a regulace konopí

Konopí je v Evropě podle statistik nejčastěji zneužívanou drogou, přičemž dosahuje hranice 57 %, a to nejvíce u mladších dospělých ve věku 15–34 let. Studie z roku 2017 přišla s tvrzením, že průměrně 1 z 8 mladých evropanů užíval konopí v předchozím roce. Pravidelnými uživateli je zhruba 1 % všech obyvatel tohoto regionu. Jedna ze zpráv v Evropské úmluvě o lidských právech hovoří o tom, že užívání konopí, pokud jím není ohrožen nikdo v okolí, by nemělo být v EU trestné. O lékařské konopí je velký zájem, což naznačují rostoucí čísla týkající se jeho prodeje.

Rok 2018 představoval velký rozmach konopného průmyslu v Evropě, do něhož bylo investováno okolo 500 milionů eur. Počet pacientů tak vzrostl každý měsíc přibližně o 40 %. Lékařské konopí je aktuálně legální ve 22 státech, dalších 12 zemí dekriminalizovalo konopí pro rekreační účely v rámci osobní spotřeby.  

Česká republika

Významným datem pro Českou republiku se stal 1. duben 2013, kdy nabyl platnosti zákon o legalizaci léčebného konopí s obsahem THC nad hranici 0,3 %. Pokud byste se rozhodli pro pěstování konopí pro lékařské účely, musíte si opatřit licenci u Státní agentury pro konopí pro léčebné využití (SAKL). Ta se mimo jiné stará také o výkup a distribuci sklizeného konopí. Momentálně je hranice užívání stanovena na 30 gramů za měsíc, přičemž předepisovat konopí mohou pouze pověření lékaři formou elektronického receptu. Větší množství (do limitu 180 gramů za měsíc) musí schválit revizní lékař. V říjnu 2019 prezident podepisuje návrh, který umožňuje pacientům nakupovat lékařské konopí za cenu 10 % – zbytek je hrazen pojišťovnou.

CBD odrůdy konopí a výrobky z nich jsou na území České republiky legální záležitostí, což významně ovlivnilo nárůst obchodníků s tímto druhem konopí. I přesto, že je THC pod zákonnou hranicí 0,3 %, prodejce nesmí v žádném případě nabádat kupující ke konzumaci. Můžete si s čistým svědomím pěstovat CBD konopí na poli o maximální rozloze 100 m2 – pokud překročíte stanovenou rozlohu, jste povinni tuto skutečnost nahlásit příslušným úřadům.

Co se týká pěstování konopí s obsahem THC nad určenou hranici 0,3 %, do pěti rostlin se jedná o přestupek. Pěstitelé s rostlinami nad 5 kusů se dopouštějí trestného činu. Uživatelé mohou přechovávat maximálně 10 gramů konopí s THC pro vlastní spotřebu, avšak pozor si musí dát na jakékoliv protizákonné nakládání s ním – to zahrnuje výrobu, dovoz, vývoz, nabídku, zprostředkování, prodej, opatření pro jiného atd.

Tato mapka pro změnu ukazuje striktnost té které země Evropy, co se týká rekreačního užívání
Tato mapka pro změnu ukazuje striktnost té které země Evropy, co se týká rekreačního užívání. Červená = striktní zákaz, žlutá = dekriminalizováno (tedy jedná se o přestupek a zálaží také na drženém množství), oranžová = ilegální ale jsou tolerována malá množství konopí; zdroj foto: dutch-passion.com

O čem píšeme

Nizozemí

Ve světě všeobecně panuje mylné přesvědčení o tom, že Nizozemí je země legálního konopí. Reálně však u sebe můžete mít maximální množství 5 gramů na osobu, přičemž překročíte-li tento limit, pravděpodobně vám bude konopí zabaveno bez pokuty nebo stíhání. Někdy však přesto policie přikročí ke stíhání, zejména pokud vaše jednání vede k poškozování mládeže – například při užívání konopí v bezprostřední blízkosti školy apod. 

Konopí je zakázáno užívat na veřejnosti, proto byly zřízeny speciální podniky (coffeeshopy), které slouží pro tyto účely. Ačkoliv je užívání dekriminalizováno a držení konopí je bez problémů přípustné do 5 gramů na osobu, nizozemské orgány se snaží udržovat konzumaci rostliny a výrobků z ní mimo veřejný prostor. Když se vydáte do podniků vymezených pro prodej a konzumaci konopí, stále ještě nemáte vyhráno. Kvůli velkému přílivu turistů se rozhodli v Nizozemí vydávat konopné produkty pouze osobám žijícím trvale v této zemi. Podle zpráv se však ve skutečnosti toto pravidlo často nedodržuje. Toto se týká výhradně konopí s obsahem THC.

Nizozemí bylo první zemí Evropské unie, která legalizovala konopí pro lékařské účely, proto je jeho předním vývozcem v tomto regionu. První náznaky bylo možné pozorovat již v roce 1993, což se o deset let proměnilo v první společnosti s lékařským konopím. CBD konopí můžete v této zemi legálně pěstovat. Podle Úřadu pro bezpečnost potravin a spotřebních výrobků (NVWA) mohou výrobci používat konopí ve svých produktech jen tehdy, pokud obsah THC nepřekračuje hranici 0,05 %

Ve většině států EU je povolené alespoň minimální množství, které lze držet pro vlastní využití, toto množství se však v každém státě výrazně liší, je proto třeba řádně se informovat o zákonech konkrétní země

Ve většině evropských států je povolené alespoň minimální množství, které lze držet pro vlastní využití, toto množství se však v každém státě výrazně liší, je proto třeba řádně se informovat o zákonech konkrétní země; zdroj foto: unsplash.co m (autor: GRAS GRÜN)

Německo

V roce 2017 došlo v Německu k legalizaci konopí pro lékařské účely a v roce 2019 představovala tato země třetí největší konopný trh na světě (kromě Severní Ameriky). Za poslední 3 roky obdrželo okolo 60 000 pacientů lékařské konopí na předpis. Rekreační konopí je zde ilegální, ale je povolené menší množství lišící se region od regionu. Například v Hamburku nebo Bavorsku u sebe můžete mít nejvíce 6 gramů konopí. Durynsko a Porýní-Falc jsou na tom odlišně – minimální množství je zvýšeno na 10 gramů. V Berlíně dokonce u sebe můžete mít až 15 gramů konopí. 

Momentálně nemá Německo žádné domácí pěstitele konopí s licencí, což by se mělo do konce roku 2020 změnit, tudíž je závislé na dovozu ze zahraničí. Obecně je tento stát otevřený legalizaci za předpokladu, že vše bude podléhat přísným podmínkám a kontrole. Legální prodej konopí v Německu vynesl v roce 2018 zhruba 62 milionů eur, tj. nejvíce ze všech států EU. Počátkem roku 2017 se každý nadcházející rok zdvojnásobil dovoz konopných květů.

Francie

Konopí ve Francii nemá příliš dobrou pověst a proto má jedny z nejpřísnějších zákonů týkajících se této rostliny v celé Evropě. V červnu roku 2019 proběhl pokus o využití mezery v zákonu, která umožňovala prodej konopí s obsahem THC do 0,3%, a bylo otevřeno několik podniků ve stylu nizozemských coffeeshopů. Jak rychle byly otevřeny, tak rychle je policie zase uzavřela, což hovoří jasně o přístupu státních orgánů k otázce legalizace konopí.

Policie vůbec nerozlišuje mezi množstvím pro osobní spotřebu a konopím k obchodním účelům. Důležitým parametrem je, kolik konopí u sebe uživatel má. Státní zástupce určuje formu trestu – někdy od trestu úplně upustí, případně stanoví výši udělené pokuty, navrhne léčebný program nebo uzavře případ odnětím svobody až do 1 roku. Výjimečné jsou případy, kdy je s konopím spojeno ohrožování dalších lidí či společnosti – při tom může uživatel dostat trest odnětí svobody až na 5 let a pokutu ve výši 75 000 eur. Pro představu, pěstování konopí je ve Francii trestáno uvězněním až na 20 let a pokutou až 7,5 milionu eur.

CBD konopí a jiné CBD produkty dostaly ve Francii zelenou, ale pouze v případě, že obsah THC dosahuje maximálně 0,2 % a produkty jsou vyrobeny ze schválených CBD konopných rostlin. Legalita lékařského konopí je zde prozatím trochu tabu, přestože se tu a tam začínají ozývat někteří ze státních úředníků bojující za jeho zpřístupnění pacientům se závažnými zdravotními problémy. Zajímavostí je, že Francie je domovem velkého množství uživatelů konopí – v celosvětovém žebříčku zaujímá 6. místo.

Ve Francii jsou zákony týkající se konopí velmi přísně, dost možná nejpřísnější, na které v Evropě lze narazit, hrozí nejen pokuty ale i poměrně dlouhá odnětí svobody
Ve Francii jsou zákony týkající se konopí velmi přísně, dost možná nejpřísnější, na které v Evropě lze narazit, hrozí nejen pokuty ale i poměrně dlouhá doba odnětí svobody; zdroj foto: 420intel.com

Příklady legislativy konopí v dalších zemích Evropy:

Španělsko

Veřejná konzumace konopí s THC je zde považována za závažný přestupek, který je pokutován do výše 600 až 30 000 eur. V platnost vešel zákon opravňující tzv. soukromé oblasti neboli sociální kluby k pěstování a distribuci konopí v uzavřeném kruhu. Logicky zde často dochází k porušení pravidel, přičemž dojde k zásobování vnějšího (komerčního) sektoru. V takových případech se samozřejmě jedná o nelegální činnost. CBD produkty se ve Španělsku mohou vyrábět jenom na lokální použití – tedy krémy, gely, masti, šampony atd. Dovážet například CBD oleje můžete pouze ze států, kde je kanabidiol legální.

Švýcarsko

Konopí pro rekreační účely je ve Švýcarsku dekriminalizováno a CBD konopí či produkty jsou zcela legální. Ulice tohoto státu jsou plné konopných lékáren, v nichž naleznete zejména CBD produkty s obsahem THC do 1 % a také množství potřeb k užívání konopí.

Itálie

Uživatelé konopí s THC zde nejsou pokutováni, protože rekreační konopí bylo dekriminalizováno. Respektive – můžete jej užívat, ale nemůžete jej přechovávat ani pěstovat. CBD konopí a produkty z něj jsou legální do maximální výše THC 0,6 %.

Švédsko

Ať už se jedná o lékařské konopí, nebo rekreační konopí, ani v jednom případě není pro Švédsko přijatelné užívat tuto rostlinu či produkty z ní vyrobené. Velkou bouři nevole vyvolal případ ženy, které konopí pomohlo při léčbě roztroušené sklerózy, načež jí byly uděleny 3 měsíce bezpodmínečného vězení, jelikož neměla dostatečnou motivaci přestat. Ve Švédsku má konopí jednoznačně status „nelegální“.

Legalita konopí v EU: Proč státy legalizují?

Pokud se chystáte udělat si výlet po zemích Evropy, musíte se mít na pozoru, protože zákony té které země se mnohdy výrazně liší. Může se vám tak stát, že jeden den budete na místě, kde je v pořádku konzumovat tuto rostlinu na speciálně určených místech, druhý den budete u sousedů perzekuováni za pár kapek CBD oleje. Důvodem, proč se s postupem času více zemí přiklání k legalizaci konopí, ať už jde o rekreační a lékařské využití nebo výhradně CBD konopí, je fakt, že jsou stále více známé účinky kanabinoidů při léčbě mnoha onemocnění a zdravotních problémů. Za některé významné zmíníme třeba tlumení bolesti, zlepšení kvality spánku, zvýšení chuti k jídlu nebo podpůrný lék při léčbě epilepsie, rakoviny, Alzheimerovy choroby, Crohnovy nemoci, Parkinsonovy choroby...


Zdroj použité studie: 

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4135/TD0217210ENN.pdf

Zdroj titulní fotografie: greennutraceuticals.com

Časté dotazy

Skeptičnost vůči konopí se ve společnosti postupně usazuje a vzrůstá povědomí o jeho lékařském využití. Z toho důvodu se jednotlivé země postupně uchylují k jeho legalizaci, jako například Mexiko, které schválilo konopí k rekreačním účelům. Již v současné době je legální v Uruguayi, Kanadě, některých státech USA a Nizozemsku. V Lucembursku je povolena konzumace a pěstování semínek konopí pro vlastní účely a každá domácnost smí sklidit až 4 rostliny, čímž se stala první zemí v Evropě, která toto schvaluje. V Nizozemsku je 5 g konopí pro osobní potřebu legální, kouření na ulici však nikoli.

Zákon zakazuje psychoaktivní látky, tudíž produkty s obsahem THC více jak 1% (dříve 0.3%). Naopak CBD psychoaktivní není, tudíž je v České republice legální a dle studií je dokonce i prokázán jeho léčivý účinek. CBD je na trhu dostupný v několika variantách, jakými jsou například CBD oleje, konopné potraviny, které jsou prospěšné pro náš imunitní systém, ale i semínka konopí s vysokým obsahem CBD. Cannabinoid CBD je také velmi prospěšný pro naši pleť, proto na trhu můžeme nalézt spoustu kosmetických výrobků právě s jeho obsahem. Jsou jimi třeba pleťové oleje, krémy nebo balzámy na rty.

  • Články z kategorie Legalizace konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/18/20
(Aktualizováno: 08/18/20)