CBD a bipolární porucha: Pomoc nebo risk?

Duševní poruchy jsou v moderní společnosti stále trochu tabu a na osoby s psychickým onemocnění bývá často pohlíženo jako na nežádoucí element, ale o to víc pozornosti bychom jim měli věnovat. Bipolární porucha znamená jedno z největších rizik, protože okolo 50 % takto postižených pacientů se pokouší o sebevraždu. Lékaři i pacienti vsázejí na standardní léčbu, případně se tu a tam objeví nová metoda, která ovšem zpravidla přijde vniveč. CBD, jak známo, ovlivňuje širokou škálu procesů v těle – ale mohlo by pomoci s psychikou v případě bipolární poruchy?

Znaky bipolární poruchy

Bipolární afektivní porucha (BAP), dříve maniodepresivní psychóza, je označení pro duševní poruchu, která se vyznačuje střídavými obdobími mánie a deprese. Pacienti vykazují extrémní výkyvy nálad trvající dny, týdny nebo i měsíce. Zřídkakdy se u postižených projeví ultrarychlé cyklování, při němž se může mánie s depresí střídat i několikrát během dne, popřípadě několika hodin. Onemocnění BAP se týká všech věkových skupin, nicméně většinou se začíná projevovat v pozdním dospívání či rané dospělosti.

Příznaky depresivní epizody

V tomto období (etapě) dochází k nejvíce pokusům o sebevraždu, protože postižený ztrácí chuť do života. Příznaky zahrnují projevy typické pro depresi, jako jsou smutek, únava, ztráta sebevědomí, plačtivost, poruchy spánku, negativismus, poruchy chuti k jídlu (nadměrná konzumace, nebo naopak nechutenství), beznaděj, pokles energie a výkonnosti nebo neschopnost prožívat jakoukoli radost.

Příznaky manické epizody

Zjednodušeně lze říci, že manické epizody jsou opakem depresivních, nicméně opět v extrémních mezích. Pacient má nepřiměřeně vysoké sebevědomí, sklony k přehánění, euforickou náladu, zrychlené myšlení i reakce, snížení chuti k jídlu a potřeby spánku – pro některé to znamená také vyšší riziko zneužívání návykových látek, což bývá často spojováno s onemocněním BAP. Pokud jste si mysleli, že největším problémem je výše zmíněná depresivní epizoda, nemusí to tak nutně být. Při manické etapě může postižený nadměrně utrácet peníze, hazardovat, brát si nesmyslné půjčky, navazovat stále nové vztahy apod. Popisované projevy mohou přerůst v bludy, halucinace či poruchy vnímání.

V poslední době se velmi často diskutuje o roli části mozku zvané amygdala, jako o klíči k diagnóze bipolární poruchy i jiných vážných psychických poruch

V poslední době se velmi často diskutuje o části mozku zvané "amygdala" (červeně zakresleno v obrázku), jako o klíči k diagnóze bipolární poruchy i jiných vážných psychických poruch; zdroj foto: sci-news.com

Příčiny vzniku a standardní léčba bipolární poruchy

Onemocnění souvisí s nerovnovážnou činností neurotransmiterů v mozku pacienta – tj. kolísavé hladiny dopaminu, serotoninu, GABA kyseliny, glutamátu a dalších látek znemožňují regulaci nálady na běžné úrovni. Příčiny vzniku nejsou zcela jasné, ale zřejmě zahrnují kombinaci genetických predispozic, okolních vlivů a reakcí na ně, případně mohou souviset s traumatizujícím zážitkem, jako je psychické týrání a zneužívání. Posledním rozhodujícím faktorem bývá dlouhodobé vystavení stresu.

Běžné metody léčby spočívají v užívání antidepresiv, antipsychotik, stabilizátorů nálady a antikonvulziv. Protože se jedná o složitou duševní poruchu, léčba bývá často tak trochu „pokus, omyl“, kdy lékař předepisuje jeden typ léků, který případně nahradí jiným typem léků, pokud původní nezabírají. To samozřejmě souvisí s množstvím vedlejších účinků, mezi něž patří ztráta libida, nevolnost, závratě, přibírání na váze, rozostřené vidění, třes, úbytek mozkového objemu, únava, cukrovka a další. Obecně jde o kontroverzní postupy léčby, jelikož farmaka napomáhající v boji s depresí mohou spouštět manické stavy, a naopak.

Další možnosti léčby BAP

Mnohdy bývá vedle léčby za pomoci farmak doporučována také psychoterapie, jejímž cílem je odstranění psychických bloků a stresových faktorů. Do této skupiny řadíme behaviorální léčbu, rodinnou terapii nebo psychoedukaci. Řada pacientů časem podstupuje hospitalizaci, kdy se (většinou) dobrovolně odevzdávají do rukou specialistů, kteří nad nimi mají neustálou kontrolu. Mezi alternativní způsoby léčby začleňujeme mimo jiné i CBD, po němž mohou sáhnout pacienti bez předpisů, ovšem s nutným souhlasem ošetřujícího lékaře. Proč je kladen takový důraz na konzultaci s odborníkem před tím, než se rozhodnete užívat CBD jako doplňkovou léčbu bipolární poruchy?

Léčba spočívá ve zklidňování a mírnění nerovnovážné komunikace neurotransmiterů v mozku pacienta, čímž vzniká kolísání hladin serotoninu, dopaminu a dalších látek
Léčba spočívá ve zklidňování a mírnění nerovnovážné komunikace neurotransmiterů v mozku pacienta, čímž vzniká kolísání hladin serotoninu, dopaminu a dalších látek; zdroj foto: everydayhealth.com

O čem píšeme

CBD a bipolární porucha

Základním lékem, který se používá už od 60. let 20. století k udržování stabilní nálady, je lithium. Nežádoucí účinky preparátů na bázi této látky zahrnují třes, poškození ledvin nebo průjem – pro pacienty jsou navíc natolik nepříjemné, že zhruba polovina z nich léčbu přeruší. Neurologické výhody kanabidiolu (CBD) jsou zejména v posledních letech ve vědeckých kruzích tématem číslo jedna. Interakcí s endokanabinoidním systémem v lidském těle se přímo podílí na ovlivňování procesů jako reprodukce, nálada, kvalitní spánek, chuť k jídlu atd. Kromě toho je známý svými protizánětlivými, antioxidačními, neuroprotektivními, imunopresivními a dalšími účinky, kterých je využíváno při doplňkové léčbě několika onemocnění – jmenovitě Parkinsonova choroba, epilepsie, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba, Crohnova nemoc a mnoho jiných.

Studie užívání CBD při bipolární poruše

Seznam provedených studií z této oblasti je poněkud strohý. Výsledky výzkumu z roku 2010 zaměřené na uživatele konopí postižené BAP prokázal, že u všech 133 účastníků došlo ke zkvalitnění neurokognitivní funkce, tj. zlepšení pozornosti, verbální plynulosti, soustředění, paměti, logického uvažování. Vedle pacientů s bipolární poruchou se výzkumu zúčastnili také pacienti trpící schizofrenií, u nichž byl efekt opačný, tedy negativní. V závěru studie shrnují výsledky slovy: „Zjištění naznačují, že užívání konopí může souviset se zlepšením neurokognitivních funkcí u bipolární poruchy a narušením neurokognitivních funkcí u schizofrenie.“ Nutno připomenout, že při testování bylo použito lékařské konopí se všemi přirozenými látkami, včetně THC, což patrně mohlo způsobovat negativní účinky.

Vědci z brazilské University of Sao Paulo započali v roce 2017 rozsáhlý klinický výzkum léčby bipolární deprese. Účastníci, kterých je okolo stovky, dostávají denní dávku CBD v rozmezí od 150 do 300 mg, přičemž pro srovnání vědci vytvořili druhou skupinu, na níž bude testováno placebo. Výsledky by měly být dostupné na začátku roku 2022, tudíž nezbývá, než si počkat. Autoři studie jsou přesvědčeni o potenciálu kanabidiolu a vynakládají velké úsilí k tomu, aby o něm veřejnost věděla. To mimochodem potvrzuje celá řada studií, jež pochází z této brazilské univerzity.

Dle výzkumu z roku 2018 bylo pomocí léčebného konopí dosaženo u pacientů s BPD zlepšení pozornosti, verbální plynulosti, paměti, logického uvažování a v neposlední řadě také soustředěnosti
Dle výzkumu z roku 2018 bylo pomocí léčebného konopí dosaženo u pacientů s BAP zlepšení pozornosti, verbální plynulosti, paměti, logického uvažování a v neposlední řadě také soustředěnosti; zdroj foto: bulletproof.com

CBD na úzkost a na psychózy

Časopis Bulletin Schizophrenia v roce 2017 otiskl studii s názvem „Potenciál léčby kanabidiolem pro uživatele konopí s nedávnou psychózou“, která prokázala anxiolytické, antipsychotické a prokognitivní účinky CBD. Vědci naznačují, že kanabidiol má ve skutečnosti opačné účinky než jeho kolega – THC – dokonce by údajně mohl pomoci pacientovi užívajícímu psychoaktivní druh konopí (nikoliv CBD konopí) přejít na výhradní léčbu kanabidiolem. Autorka studie, Britta Hahn, dodává: „Kombinace těchto příznivých účinků, zahájená na počátku onemocnění, by slibovala podstatné zlepšení klinické trajektorie a dlouhodobých výsledků u jedinců s psychózami.“ Účinky CBD proti úzkosti jsou potvrzené několika výzkumy, navíc je to všeobecně jeden z hlavních důvodů, proč lidé kanabidiol užívají.

CBD stabilizuje náladu

Regulace nálady, pocity, emoce, chování a myšlení jako celek stojí na principu přenášení vzruchů pomocí neurotransmiterů v mozku. Tento proces je řízen endokanabinoidním systém, se kterým, jak známo, interagují kanabinoidy, včetně CBD. Přirozenou produkcí endokanabinoidů – anandamidu a 2-AG – dokáže lidské tělo stabilizovat náladu. Kanabidiol působí na kanabinoidní receptory, na něž se vážou dva jmenované endokanabinoidy, čímž stimuluje jejich funkci. V praxi to vypadá tak, že prodlužuje efektivní působení anandamidu a 2-AG tím, že stimuluje, nebo naopak tlumí činnost kanabinoidních receptorů.

Výzkumy dokazují, že CBD svým působením na specifické receptory v těle dokáže zvyšovat hladiny serotoninu, o což usiluje většina standardních antidepresiv, zejména potom léky ze skupiny SSRI. Neuroprotektivní a protizánětlivé účinky navíc chrání mozkové buňky před poškozením. Také zlepšuje funkci hipokampu, jehož špatná činnost je spojena s depresivními či úzkostnými stavy. Jedinci s bipolární poruchou mají problém s udržením stabilní nálady, nicméně CBD by svými schopnostmi mohlo zamezit tak extrémním výkyvům. 

Pacienti s bipolární poruchou mají problém s udržením stabilní nálady, CBD by však díky svým schopnostem mohlo zamezit tak někdy skutečně extrémním výkyvům
Pacienti s bipolární poruchou mají problém s udržením stabilní nálady, CBD by však díky svým schopnostem mohlo zamezit někdy skutečně extrémním výkyvům; zdro foto: forthwithlife.co.uk

Metaanalýza léčby psychických poruch pomocí CBD

Za všechny studie provedené do dnešního dne hovoří jedna hloubková metaanalýza publikovaná v prestižním časopise Philosophical Transactions of the Royal Society v roce 2012. Autoři se v ní pečlivě věnují každé prozkoumané oblasti v souvislosti s účinky CBD při léčbě jednotlivých duševních onemocnění a problémů. Můžete se tak dočíst o zmírnění úzkosti, zlepšení činnosti hipokampu, blokování oxidačního poškození zapříčiněného stresem a nakonec také o snížení psychózy. V závěru stojí „CBD je bezpečná sloučenina s širokou škálou terapeutických aplikací, včetně léčby psychických poruch. Tato zjištění činí tento lék atraktivním kandidátem pro budoucí klinické použití.“

Předtím, než začnete s CBD

Pokud vám CBD přijde jako zajímavá alternativní metoda léčby, ať už bipolární poruchy, či jiného onemocnění, nejprve se poraďte s vaším ošetřujícím lékařem. To je velice důležité nezanedbat, protože kanabidiol není vhodné kombinovat s určitými typy léků, zejména potom těmi, co významně zatěžují játra. CBD je metabolizováno játra, stejně jako tomu bývá u jiných látek. Když jej navíc budete užívat se složitě rozložitelnými léky, může se stát, že vaše játra jednoduše nebudou stíhat. V takovém případě se začnou látky v těle hromadit a v nejhorším případě by mohlo hrozit předávkování. Samozřejmě se jedná o extrémní scénář, jenž by musel zahrnovat několik podstatných faktorů, ale není radno tuto situaci podcenit. Stačí jen pečlivě prokonzultovat váš záměr aplikovat CBD s lékařem či odborníkem na zdraví.

Konzultace s odborníkem je za vámi a rádi byste začali aplikovat CBD? Zadržte. Bipolární porucha je duševní choroba, při které se výslovně nedoporučuje užívat jakýkoliv produkt s obsahem THC. Jinými slovy, věnujte čas pečlivému prostudování výrobku, jenž se chystáte otestovat. Většina CBD olejů a extraktů obsahuje pouze stopové množství THC (do 0,3 %), což by vám nemělo v žádném případě ublížit. Vyšší hladiny by pro vás co by pacienta s BAP mohly být spíše škodlivé. Dbejte zvýšené opatrnosti při výběru toho správného CBD produktu pro vás.

(Pozn.: Na území České republiky je konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % omezeno zákonem. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání.)

Cannapio CBD tinctura
V případě, že trpíte bipolární poruchou, je výběr CBD extraktu obzvláště důležitý, vyhněte se vysokým hodnotám THC. Cannapio CBD oleje s plným spektrem kanabinoidů poskytují synergii všech účinných látek. THC je obsaženo maximálně ve stopovém množství do 0,3 %, což je hodnota, které se rozhodně obávat nemusíte.

Nejlepší CBD produkt

U většiny nemocí je doporučován CBD olej nebo CBD tinktura, protože umožňuje poměrně snadné dávkování (pomocí kapátka) a také má dobrou biologickou dostupnost, tj. do krve se dostane velké množství aktivních látek. CBD extrakty jsou až čtyřikrát účinnější než CBD izoláty, jež disponují „čistým“ kanabidiolem. Důležitou roli zde hraje takzvaný doprovodný efekt, při kterém funguje určitá synergie mezi kanabinoidy a dalšími sloučeninami – výsledkem je zvýšená efektivita všech látek. Z toho důvodu má potenciálně nejvyšší účinnost CBD olej s plným spektrem. Doba nástupu účinků je přibližně 30 minut. Doba působení je okolo 2–4 hodin.

Tip na CBD tinkturu:

CBD tinktura 6% – Cannapio, extrakt s plným spektrem

Kromě CBD obsahuje tinktura další kanabinoidy, jako je CBG nebo CBDV. Díky plnému spektru je účinnosti každé látky o něco vyšší – tzv. doprovodný efekt. Doporučená dávka CBD je 30 mg pro muže s váhou 75 kg. Z jedné 6 % CBD lahvičky je tak pokrytý téměř celý měsíc užívání.

Dávkování CBD

Bohužel to nelze zobecnit a stanovit ideální dávku platnou pro všechny uživatele bez výjimky, jelikož každý člověk má trochu odlišné "parametry". Svou roli zde hraje pohlaví, tělesná hmotnost, koncentrace CBD u daného produktu, závažnost vašeho zdravotního problému. metabolismus atd. Do jisté míry by vám mohla pomoci CBD kalkulačka, díky níž se dá stanovit průměrná doporučená denní dávka na základě několika stěžejních parametrů. Ačkoliv podle studií u pacientů s bipolární poruchou zabírá zpravidla až vyšší dávka, dobrou volbou je začít na menší dávce, případně ji po zvážení postupně zvyšovat (cca po 7–14 dnech). Můžete také zvolit metodu mikrodávkování a rozdělit si vaši průměrnou denní dávku na několik malých, které následně užíváte po dobu celého dne.

Zdroj titulní fotografie: insightplus.mja.com.au

Zdroje zmíněných studií:

Studie BAP, 2010:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19891810/

Studie psychózy, 2017:

https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/article/44/1/46/4080751

Metaanalýza, 2012:

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2011.0389#d3e3161

Časté dotazy

Bipolární porucha je psychické onemocnění charakterizované poruchami nálad. Je to dlouhodobé onemocnění, které ovlivní celý život pacienta. Touto duševní chorobou trpí přibližně 1% dospělých lidí. Dochází k periodickým změnám nálady, vitality, psychických funkcí a celkového normálního fungování organismu. Tyto změny se objevují ve čtyřech cyklech, kterými jsou hypomanické, manické, depresivní a smíšené období. Přestože THC může nástup bipolární poruchy urychlit, CBD naopak dokáže pomáhat zvládat stres a úzkost spojované s tímto onemocněním. Více než 70 procent lidí s bipolární poruchou uvedlo, že konopí je zbavilo tenze v době manické ataky.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

  • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/24/20
(Aktualizováno: 09/24/20)