Kreativita a konopí: Mýtus nebo fakt? (Souhrn studií)

O zvýšené kreativitě ve spojení s konopím slyšel dnes snad už každý. Kolik je na tomto tvrzení však pravdy? Je možné, aby kanabinoidy v konopí měly takovou sílu a mohly pohánět naši produktivitu a kreativní myšlení? Dnešní článek se tomuto tématu podívá velmi podrobně, takříkajíc, “na zoubek”.

Tématu se již v minulosti věnovalo několik výzkumů a laboratorních studií a i nadále je účinnost konopí na kreativitu zkoumána. V tuto chvíli existuje několik důkazů, jež říkají, že kreativita a konopí jsou opravdu propojené. Jakým způsobem? To je správná otázka. O jejíž odpovědi se vede celá řada diskuzí. Nicméně prozatím máme k dispozici tyto poznatky.

Prokrování mozku jako cesta ke kreativitě

Výzkumy z oblasti neurologie dávno ukázaly, že centrem kreativity je čelní mozkový lalok. Užívání některých typů konopí, zejména pak konopí setého, má vliv na zvýšené prokrvování této části mozku, a tedy i nárůst aktivity v čelním laloku. Toto tvrzení uvádí i Jasen Talise v Berkeley Medical Journal, a to na základě výzkumu z roku 1992, jehož výsledky byly znovu ověřeny o 10 let později další studií, v roce 2002.

Čelní lalok slouží také jako ústředí pro specifický typ myšlení, a sice tzv. “kreativní divergentní myšlení”. Divergentní myšlení představuje jakýsi myšlenkový proces. Pro kreativitu je tento způsob myšlení velmi důležitý, jelikož podporuje rozvoj nových originálních řešení daného problému. 

“Ano” pro nízké dávky

Pokud jde o konopí a kreativitu, je naprosto zásadním faktorem správné dávkování. K tomuto zjištění došla studie publikovaná v roce 2014 a 2015. Během studie byly zúčastněným podávány konopné produkty s obsahem THC, kdy jeho obsah byl velmi nízký, a sice do 5,5 mg. Toto množství prokázalo mírné zlepšení 2 zásadních hledisek zmiňovaného divergentního myšlení:

 1. Nové myšlenky přicházely plynule a ve zvýšeném množství

 2. U zúčastněných bylo pozorováno velké množství rozdílných a poměrně jedinečných odpovědí, které dokazovaly flexibilnost uvažování nad řešenou otázkou

Vyšší dávky kanabinoidu THC, 22 mg, však další rozvoj kreativity nepodpořily. Ba naopak, docházelo k výraznému snížení schopnosti racionálně uvažovat nad danou problematikou. 

POZNÁMKA: Odrůdy konopí s vyšším obsahem THC než 0,3 % jsou v České republice omezeny zákonem. Legální nakládání s látkou THC je povoleno pouze v zájmu medicíny a vědy, a to výhradně ověřeným institucím s řádným povolením. Tento článek slouží výhradně k edukaci o konopí. Nemá za cíl nabádat ke konzumaci nelegálních odrůd konopí. 

Jeden z výzkumů nazančuje, že konopí může podporovat plynulost myšlení a kreativitu u lidí, kteří se běžně jeví spíše jako analytické osobnosti
Jeden z výzkumů nazančuje, že konopí může podporovat plynulost myšlení a kreativitu u lidí, kteří se běžně jeví spíše jako analytické osobnosti (unsplash.com / William Iven)

Rozvoj kreativního myšlení

Studie z roku 2012 zkoumala vliv užívání konopí u dvou skupiny zúčastněných. Jedna skupina byla tvořena osobami, jež byly přirozeně kreativnější a nad problémy dokázali přemýšlet jaksi originálním způsobem. Druhou skupinu vytvořili lidé analytičtí s nižší mírou kreativity. 

Zúčastněným byly předkládány různé úlohy, které za neustálého pozorování řešili, a to jak zcela bez užití konopí, tak za jeho přítomnosti. Zde je potřeba upozornit, že někteří odborníci považují tuto studii za poněkud kontroverzní. Důvodem je fakt, že účastníci studie během ní užívali vlastní konopí, které si sami donesli. Tato skutečnost tedy podle některých vedla ke značným odchylkám ve výsledcích pozorování vlivu konopí na divergentní myšlení a kreativitu

Nicméně i tak výsledky studie říkají, že u skupiny, která vykazovala vysokou míru kreativity již před aplikací konopí, nedošlo k výraznému nárůstu kreativního myšlení a originálnosti při řešení úloh. Avšak skupina přirozeně méně kreativní, prokazovala po užití konopí měřitelné zvýšení flexibility uvažování při řešení úkolů.

Studie tedy v zásadě zjistila, že pro člověka který kreativními dovednostmi přirozeně nedisponuje, pak mohou být některé typy konopí jakýmsi hnacím motorem při tvorbě. Naopak od přírody tvořivější povahy, si aplikací konopí nejspíš k lepším výsledkům nepomohou

O čem píšeme

Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? 

Říkáte si, co má tato otázka, co dělat s kreativitou? Budete se divit, ale je toho opravdu hodně. Výsledky jedné z dalších studií, totiž do jisté míry představují stejné dilema. Studie byla zveřejněna v roce 2017, je jednou z posledních, které se tématu “konopí a kreativita” věnovaly. 

Poznatky ze studií naznačují, že uživatelé konopí, kteří sami sebe již před testováním označili za tvůrčí, skutečně při kontrolním testování vykazovali originálnější a jedinečné přístupy k řešení problémů.

Tato studie šla však výrazně více do hloubky a zkoumala také přirozenou osobnost každého zúčastněného. Bylo využito přístupu pětifaktorového modelu osobnosti, který zkoumá: 

 • otevřenost vůči zkušenostem

 • svědomitost

 • extraverzi tedy přizpůsobivost vůči vnějším vlivům

 • přívětivost 

 • neuroticismus

Díky rozšíření výzkumu i o osobnostní profily, bylo zjištěno, že někteří uživatelé konopí dosahovali také větší otevřenosti k novým zkušenostem. Je dokázáno, že tento osobnostní aspekt podporuje rozvoj představivosti a kreativity. V jistém smyslu bychom jej mohli přirovnat k anglickému sousloví “think outside the box”. Tato zjištění vedla studii k závěru, že pokud jsou někteří uživatelé po konzumaci konopí kreativnější, má na tom výrazný podíl právě jejich přirozená otevřenost vůči novému

Analogicky k otázce “Bylo dřív vejce, či slepice?, bychom tedy mohli říci: “Zvyšuje konopí kreativitu, či mají zkrátka kreativní lidé rádi konopí?” 

Divergentní myšlení je základem kreativity a umožňuje rozvíjení nových jedinečných přístupů k řešení problému
Divergentní myšlení je základem kreativity a umožňuje rozvíjení nových jedinečných přístupů k řešení problému (unsplash.com)

Na závěr malé shrnutí aneb, co tedy říkají studie? 

Podobně jako je tomu i u jiných témat, i toto si vyžaduje další prozkoumání v různých souvislostech. I v současnosti se jedná o poměrně kontroverzní téma, a na 100% závěry je příliš brzy. Prozatím nám však studie říkají následující:

 • Konopí má vliv na prokrvování mozku a zvyšuje jej, zejména pak v oblasti čelního mozkového laloku stimulujícího tvůrčí schopnosti 

 • Kanabinoid THC může podporovat kreativitu, avšak pouze při aplikaci velmi nízkého množství (do 5,5 mg). V opačném případě naopak brání tvůrčímu divergentnímu myšlení

 • Zvýšení kreativity bylo zaznamenáno spíše u osob, které jsou v běžném životě více analytické povahy a kreativitou příliš nevynikají

UPOZORNĚNÍ: Nakládání s odrůdami konopí s vyšším obsahem THC než 0,3 % je v České republice omezeno zákonem. Tyto rostliny a konopné produkty je možné získat legálně pouze na lékařský předpis v případě, že to vyžaduje váš zdravotní stav. 

 • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 02/19/21
(Aktualizováno: 03/03/21)