Moderní prevence proti zneužívání konopí

Konopí představuje již velmi dlouhou dobu velice diskutované, avšak v některých zemích stále poměrně kontroverzní téma. Zvláště v posledních několika letech se s příchodem nových druhů CBD konopných rostlin začal zájem široké, ale i odborné veřejnosti enormně zvyšovat. S tímto nárůstem “popularity” však roste rovněž riziko zneužívání konopí, případně vznik závislosti. Vzhledem k výhodám, schopnostem a potenciálu pro využití v lékařství, který konopí bezesporu má, je velmi důležitá dostatečná informovanost, jež dokáže pověst konopí nejen ochránit, ale zejména zlepšovat a detabuizovat. V dnešním článku se budeme přesně této tématice věnovat. Dejme se do toho…

Uvedení do tématu aneb pověst konopí

V prvé řadě zapotřebí znovu zdůraznit, že rostliny léčebného konopí jsou již po celá staletí známé pro své potenciálně blahodárné účinky na lidský organismus. Podobně jako v jiných případech, i zde však platí, všeho s mírou. S konopím je stále spjato mnoho předsudků a mýtů, které jeho pověsti škodí, stejně jako zneužívání a nadužívání pro rekreační účely. 

V následujících řádcích se budeme věnovat výhradně možnostem prevence proti zneužívání konopí, rizikovým skupinám osob, modernímu přístupu k této cenné rostlině, a samozřejmě se také podíváme na to, jak je to skutečně se závislostí na konopí, případně jak rozeznat působení návykových látek na osobnost člověka.

Prevence závislostí a protidrogová strategie v Česku

Problém vzniku závislosti souvisí s mnoha faktory, stejně jako s vlivem okolí a jeho působením na konkrétního jedince. To jsou také důvody, proč je zapotřebí přistupovat k prevenci těchto problémů velmi komplexně a zároveň uceleně. Česká republika se dlouhodobě snaží o určitou společenskou jednotu, co se tohoto tématu týče. Cíli na celkovou prevenci zneužívání jakýchkoliv návykových látek a prevenci vzniku závislosti, a to hned několika způsoby. 

Společná protidrogová strategie ČR spočívá v celospolečensky správně nastavených hodnotách respektujících: 

 • zdravý životní styl po všech stránkách, včetně správně nastavené psychicky 

 • odmítavý postoj ke všem drogám

 • výrazný důraz na otevřenost při vzniku problému, včasnou a cílenou pomoc, případně léčení odborníky

Strategie je však postavena na pevných základech prevence zneužívání drog, která se soustřeďuje zejména na maximální snížení zájmu mladých dospívajících lidí o tyto návykové látky. Právě faktor prevence je jeden ze 3 pilířů, na nichž je protidrogová politika České republiky vystavěna. 

Typy prevence vzniku závislosti

Konkrétní typy prevence jsou koncipované podle toho, na koho jsou zaměřené. Některé preventivní programy se tak zaměřují na studenty středních škol, ale výjimkou nejsou ani starší žáci na školách základních. Včasná prevence a uvedení do problematiky mohou být naprosto klíčové faktory, proto je tento typ prevence nazývá též primární (dále také sekundární a terciární). Primární, a tedy hlavní typ prevence je poté dělen následovně: 

1. Specifická prevence

Prevence tohoto typu se zaměřuje na konkrétní skupiny osob, které by v budoucnu mohly být vystaveny rizikovým faktorům vzniku závislosti apod. Pomocí nejrůznějších aktivit, opatření, tipů či diskuzí se snaží předcházet vzniku a rozvoji netypického a rizikového chování jedinců i skupin. Specifická prevence se podle cílení na konkrétní skupiny dělí na:

 • Všeobecná: Jedná se o prevenci v pravém slova smyslu - zaměřuje se na velmi mladé lidi, obvykle ještě v předpubertálním věku, kdy ještě nejsou zaznamenány jakékoliv projevy rizikového chování vůči užívání škodlivých látek, ani zájem o ně 

 • Selektivní: Tento typ prevence se již soustředí na konkrétní cílové skupiny osob, které se vzhledem k fázi vývoje osobnosti ocitají v rizikové skupině, a to i takříkajíc “nevědomky”. Tato skupina je tvořena dospívajícími osobami a preventivní aktivity/ opatření jsou obvykle výsledkem spolupráce Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivých škol. 

 • Indikovaná: Jinak se nazývá též “indikovaná prevence” a je určena osobám, u nichž se rizikové chování již projevilo, a díky tomuto typu prevence je možné další rozvoj rizika zvrátit. 

2. Nespecifická prevence

Nespecifická primární prevence se soustřeďuje na konkrétní potřeby jednotlivců. Můžeme sem bezpochyby zařadit vše, čím se člověk zabývá ve svém volném čase - nejrůznější aktivity, sport, zájmy, setkávání se s přáteli a rodinou, cestování - zkrátka vše, co v dlouhodobém časovém horizontu přispívá k pohodě fyzické i psychické, stejně jako celkovému rozvoji a formování osobnosti člověka. 

Jedním z moderních přístupů prevence vzniku jakékoliv závislosti je pohyb - Sport dokáže zázraky
Jedním z moderních přístupů prevence vzniku jakékoliv závislosti je pohyb. Sport dokáže zázraky (unsplash.com)

Vzniká na konopí závislost?

V tuto chvíli známe způsoby prevence a protidrogovou strategii ČR, a je tedy čas podívat se přímo na téma zneužívání konopí, a to, zda je možné vypěstovat si na konopí závislost. Nejdříve je však vhodné vymezit si samotný pojem “závislost”, jelikož častým problémem je zaměňování se slovem “návyk”. Jedná se přitom o slova s naprosto rozdílnými významy. 

Závislost je odbornou veřejností popisována jako choroba projevující se jednak fyziologickými, jednak psychickými příznaky, které narušují normální funkci nervového systému a v některých případech mohou vést až ke vzniku silných abstinenčních příznaků. Přičemž návyk je spíše uvědomělé opakování činnosti, přičemž v případě, že tento návyk není z nějakého důvodu dodržen, osoba netrpí příznaky abstinence.

Nicméně, závislost v souvislosti s konopím není tak jednoznačná, jako u jiných návykových látek, a to už z toho důvodu, že v současné době existuje nepřeberné množství nejrůznějších typu konopí. V prvé řadě je nutné podotknout, že závislost je podmíněna konkrétní látkou, která se v některých odrůdách konopí nachází - řeč je o kanabinoidu THC. Tento kanabinoid je psychoaktivní, může způsobovat intoxikaci organismu, po jeho užití obvykle nastávají změny ve vnímání, chování či úsudku. Z toho důvodu je THC v České republice také omezen zákonem, legislativa povoluje legální užívání léčebného konopí s THC pouze na lékařský předpis, a to v případě, že to vyžaduje zdravotní stav pacienta. 

Dalším faktorem, kvůli němuž je potřeba přistupovat k závislosti na konopí poněkud odlišně, jsou abstinenční příznaky, které se narozdíl od příznaků spojených s abstinencí po alkoholu, opiátech či jiných drogách, dosti odlišují. Pravdou však je, že vzhledem k povaze látky THC, mohou projevy abstinence vznikat poměrně rychle. Nejčastěji se pak objevují úzkosti, zvýšená nervozita a poruchy soustředění, výkyvy nálad a problémy se spánkem. Což je opět důvod, kvůli němuž je nakládání s tímto typem konopí v ČR regulováno legislativou

Pakliže se však rozvinou skutečně příznaky závislosti v důsledku vysokého nadužívání konopí, je tento jev diagnostikován jako porucha z užívání konopí (tzv. cannabis use disorder – CUD). Jeho typickými symptomy jsou právě ony silné projevy abstinence, v horším případě způsobuje působení THC na nervovou soustavu i změny v mozkové tkáni. THC totiž dokáže aktivovat endokanabinoidní receptory v nervové soustavě, což vede ke vzniku závislosti. 

Zneužívání konopí s vysokým obsahem THC a jeho nadměrná konzumace, může v některých případech vést k psychickým problémům jako deprese, úzkost, panika, nervozita apod
Zneužívání konopí s vysokým obsahem THC a jeho nadměrná konzumace, může v některých případech vést k psychickým problémům jako deprese, úzkost, panika, nervozita apod. (unsplash.com)

O čem píšeme

Jaké látky v konopí vlastně najdeme? 

V konopí se skrývá mnoho aktivních látek, našli bychom jich tam hned několik stovek. Nejpočetněji zastoupenou skupinou sloučeninou jsou tzv. fytokanabinoidy, spíše známé jednoduše jako kanabinoidy. Sem řadíme, již zmiňovanou látku THC, dále také populární CBD, CBG, CBC, CBN a další. Intoxikační a tedy většinou spíše neblahé účinky, má výhradně látka THC. Ostatní kanabinoidy jsou nepsychoaktivní, používají se v lékařství a jsou oceňované pro své terapeutické, relaxační, protizánětlivé, antibakteriální, analgetické a další vlastnosti. 

Napadlo vás někdy, co stojí za typickým aroma jednotlivých odrůd konopí? Jsou to terpeny! Výjimečné esenciální vonné oleje s úžasnými vůněmi připomínající nejrůznější ovoce, byliny, květiny, koření, nebo dokonce některé dřeviny. Terpeny jsou využívány celá staletí v aromaterapii, kde jsou ceněné pro své zklidňující účinky na psychiku. Mimo jiné mohou být aplikovány jako jedna z metod prevence vzniku psychických onemocnění. Právě psychické zdraví je při předcházení vzniku závislosti, či rizikového chování (viz.zneužívání konopí), velmi zásadní, ba dokonce klíčové. Terpeny mohou napomáhat s potlačením nervozity, stres, úzkostí a deprese, smutku nebo pocitem vnitřního neklidu. 

Látek v konopí je ohromné množství, mezi dalšími můžeme zmínit: 

 • kanabinoidní kyseliny (předstádium kanabinoidů)

 • flavonoidy

 • alkaloidy

 • lignany

 • vitamíny

 • minerály

 • a mnoho dalších...

Všeobecné známky škodlivého užívání návykových látek

Pakliže se zaměříme na konopí a jeho známky nadměrného, tedy potenciálně škodlivého zneužívání této rostliny, stejně jako příznaky abstinence se od abstinenčních příznaků u jiných látek, poměrně liší. Jsou výrazně specifické a okolím dosti vnímané, pojďme se na ně tedy podívat: 

 • Zarudnutí očí

 • Poruchy soustředění i paměti 

 • Vůči normálu se jedinec chová nepřiměřeně, je hlasitější, aktivnější, nebo naopak více unavený

 • Může se smát bez zjevné příčiny

 • Dlouhodobější nadužívání konopí může vést k fyziologickým změnám (ztráta nebo nárůst tělesné hmotnosti), také někdy k psychickým změnám (výkyvy nálad, úzkost, deprese, ztráta zájmů) 

Co se týká obecného přehledu příznaků škodlivého užívání návykových látek spojených se vznikem závislosti a dalších rizikových faktorů, jedná se pak především například o: 

 • Výrazné změny chování vedoucí až ke změnám osobnosti

 • Ztráta chuti žít a bavit se, věnovat se svým zájmům

 • Uzavírání se do sebe, lhaní, drobné krádeže

 • Vysoká podrážděnost, až agresivita, schizofrenie

 • Poruchy spánku - nadměrná spavost či nespavost, časté probouzení apod.

 • V důsledku potřeby obstarat si kýženou návykovou látku se častěji objevují myšlenky na trestný čin

 • Zhoršený zdravotní stav i celková životospráva

 • Ztráta zájmu a péče o svůj zevnějšek

Shrnutí tématu "prevence proti zneužívání konopí"

V současné době, kdy na nás každý den působí ohromné množství, ne vždy příliš pozitivních vlivů, je poměrně snadné dostat se do fáze, jež může vést k rozvinutí některého z rizikových tipů chování či závislosti. Téma prevence je tak zcela nepostradatelné pro každou věkovou skupinu, přičemž velký důraz by měl být kladen zejména na mladé lidi v období před vstupem do puberty a následně během ní. 

V tomto období je prevence pravděpodobně ještě důležitější, jelikož dochází k rozvoji a formování osobnosti, hledání sebe sama, přičemž jednou z cest tohoto hledání bývá bohužel často “zkoušení nových věcí”, ve smyslu zneužívání některých škodlivých látek. Právě preventivní aktivity na školách, jako diskuze a přednášky, poskytují této kritické skupině osob potřebné informace, přinášejí osvětu a vhled do tématu, který je pro prevenci a pochopení problematiky vzniku závislosti zcela klíčový. 

Velmi dobrým způsobem, jak moderně přistupovat k prevenci jakéhokoliv zneužívání návykových látek, včetně konopí s vysokým obsahem THC, je například sport ve všech podobách, ať už rekreační, nebo vrcholový. Aktivní životní styl, udržování správné životosprávy, zdravý vztah ke svému tělu i mysli, udržování kontaktu s rodinou a přáteli, hledání nových zálib a zájmů. Opět zejména ve fázi dospívání tyto možnosti prevence výrazně přispívají k pozitivnímu formování osobnosti.

Na našem blogu naleznete mnoho užitečných článků, které by mohly být při hledání správné cesty k prevence, více než nápomocné. Podívejte se například na některá z témat v kategorii CBD a stress nebo Studie o CBD, kde naleznete nepřeberné množství tipů, jak se stresem zatočit, proč by mohlo být CBD tou správnou cestou, nebo dokonce studie o účincích CBD při potlačování závoslosti. 

 • Články z kategorie Rizika konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/01/21
(Aktualizováno: 04/12/21)