Způsobuje konopí nižší IQ?

Dlouhou dobu bylo konopí spojováno s nižším IQ a všeobecně se předpokládalo, že díky němu jsou lidé méně inteligentní. Tato problematika je neuvěřitelně složitá a zatím nevíme, jaký vliv má konopí na lidskou inteligenci. Studie však začínají ukazovat, že stávající souvislost mezi užíváním konopí a inteligencí nemusí být příčinná.

Co je IQ?

IQ je zkratka pro "inteligenční kvocient" a jedná se o kvantitativní metodu testování a hodnocení inteligence člověka. Mnozí ji považují za kontroverzní opatření, ale o tom až za chvíli.
IQ se měří pomocí známého IQ testu. Existuje mnoho různých verzí testu IQ a některé se označují různě. V dnešní době jsou však všechny poměrně standardizované. Test IQ může testovat abstraktní, logické a verbální uvažování, jakož i všeobecné znalosti a mnoho dalšího.

Přibližně dvě třetiny účastníků dosáhly skóre mezi 85 a 115 body a přibližně 2,5 % účastníků dosáhlo skóre vyššího než 130 bodů nebo nižšího než 70 bodů.

Co nám IQ skutečně říká?

IQ zdaleka není čistě inteligenční metrikou, ale zkoumá se jeho ovlivnění mnoha různými faktory, z nichž jen málo vypovídá přímo o základních funkcích mozku člověka, ale spíše o různých vzájemně se ovlivňujících fyzikálních faktorech a faktorech prostředí. Inteligence jako taková je navíc neuchopitelný pojem, který se velmi obtížně měří.

Testy IQ jsou sice legitimním prostředkem k měření určitého druhu "akademické inteligence", ale o sociální inteligenci nebo kreativitě nám mnoho neřeknou. I když se tedy spoléháme na IQ, můžeme pozorovat vlastní zkreslení, pokud jde o související inteligenci a kulturně zakotvené hodnoty.

Kromě toho jsou typy kognitivních schopností, na které se test IQ ptá, do značné míry závislé na faktorech prostředí. Ačkoli to neznamená, že IQ nevypovídá nic o inteligenci - není důvod, proč by sociobiologická interakce neměla být inteligencí -, tato hodnota s sebou nese a udržuje předsudky. Například IQ má tendenci přinášet prospěch lidem, kteří ho vytvořili - bílým mužům ze střední třídy.

Studie ukazují, že rozdíly v průměrném skóre mezi různými etnickými skupinami jsou způsobeny spíše socioekonomickými podmínkami než genetickými faktory. Rychlé uzavírání mezer je totiž jasným důkazem, že příčinou těchto výsledků jsou spíše rozdíly v prostředí než vrozené rozdíly. Co nám to říká? IQ lze považovat za ukazatel původu člověka i jeho inteligence.

Proč je to důležité?

Dlouhodobě se tvrdí, že zejména užívání konopí v dospívání snižuje IQ v průběhu času. Existuje mnoho studií, které tuto hypotézu potvrzují. Při bližším zkoumání se však ukázalo, že konopí nakonec nemusí být příčinou.

Snižuje konopí IQ?

Dlouhodobě se tvrdí, že zejména užívání konopí v dospívání snižuje IQ v průběhu času. Existuje mnoho studií, které tuto hypotézu potvrzují. Při bližším zkoumání se však ukázalo, že konopí nakonec nemusí být příčinou.

 • Důkazy, že konopí snižuje IQ
  Zdá se, že užívání konopí v mládí a nižší IQ spolu souvisejí. Ve studii Meiera a kol bylo 1037 účastníků testováno na IQ ve věku 13 let a znovu ve věku 38 let. Mezi těmito roky byli dotazováni na užívání konopí ve věku 18, 21, 26, 32 a 38 let.

  Bylo zjištěno, že u uživatelů, u nichž se předpokládá, že mají "trvalý" návyk na konopí, došlo ke statisticky významnému poklesu IQ. Pokles byl navíc zaznamenán zejména u osob, které začaly užívat konopí v dospívání. Nejvíce znepokojující je, že bylo zjištěno, že přerušení užívání konopí - a to ani na delší dobu - tento pokles nezvrátilo. Bylo zjištěno, že konopí může mít neurotoxické účinky na vyvíjející se mozek dospívajících.

  Dlouhodobá studie Power et al. nedávno zjistila, že dlouhodobé užívání konopí v dospívání je spojeno s průměrným poklesem IQ o dva body. Tato studie prověřila 2 875 vědeckých prací a nakonec provedla metaanalýzu sedmi z nich. Těchto sedm prací obsahovalo 808 případů a 5 308 kontrol. Jedná se pravděpodobně o dosud nejrozsáhlejší dlouhodobou metaanalýzu vlivu konopí na IQ.

  Stejně jako v jiných studiích bylo zjištěno, že užívání konopí v dospívání je spojeno s poklesem IQ, nejčastěji se změnou verbálního IQ.

  Přestože tato studie prokázala jasnou souvislost mezi užíváním konopí a poklesem IQ, nemůže prokázat, že konopí je příčinou tohoto poklesu. Důležitý aspekt veškerého vědeckého výzkumu: Korelace není synonymem příčinné souvislosti.

  Existuje mnoho studií, které ukazují, že souvislost mezi užíváním konopí a poklesem IQ neznamená, že konopí je nutně příčinou.

Důkazy, že konopí nesnižuje IQ

Přibývá důkazů, že příčiny pozorovaného poklesu IQ u uživatelů konopí jsou staršího data než začátek užívání. Nejen to, ale předpokládá se, že užívání konopí má tyto příčiny společné, což vysvětluje silnou korelaci mezi tím, co může být dvěma účinky obtížněji identifikovatelných příčin.

Studie dvojčat jsou neuvěřitelně užitečnou metodou pro rozlišení příčin. Z velkých populací lze určit průměrné hodnoty, ale může být obtížné je aplikovat na jednotlivce, protože nelze zjistit, jak by daný člověk vypadal v jedné z možných budoucností.

V souvislosti s konopím je sice možné říci, že IQ chronického kuřáka X kleslo o dva body, zatímco u nekuřáka Y nikoli, ale je obtížné určit, zda by u osoby X došlo k tomuto poklesu, kdyby nikdy nekouřila, protože osoby X a Y jsou odlišné.

Studie s jednovaječnými dvojčaty pomáhají tento problém eliminovat, protože jedno z nich může sloužit jako kontrolní skupina druhého. Vzhledem ke genetické podobnosti a podobnosti ve výchově (to je nejkontroverznější aspekt studií dvojčat - malé rozdíly mohou být příčinou velkých výsledků) se má za to, že je snazší izolovat příčiny rozdílů mezi dvojčaty. V případě užívání konopí to znamená, že pokud jedno dvojče užívá konopí a má nižší IQ než druhé, které konopí neužívá, a toto je pozorováno u všech dvojčat, lze vyvodit závěr, že užívání konopí způsobuje nízké IQ.

https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/how-teen-marijuana-use-impacts-brain-development

Studie ukazují, že tomu tak není

Longitudinální studie Jacksona et al, která zahrnovala mnoho párů dvojčat, zjistila, že ačkoli užívání konopí souvisí s poklesem IQ, u párů dvojčat se to nepotvrdilo. U dvojčat, z nichž jedno v dospívání užívalo konopí a druhé nikoli, nebyl v žádném bodě studie zjištěn významný rozdíl v IQ.

Dospěli k závěru, že za ztrátu bodů IQ mohou jiné faktory, například socioekonomické a rodinné, nikoli užívání konopí.

Stejné výsledky vykazuje i další studie Meiera a kol. Tato studie přinesla tři důležitá zjištění. Nejprve bylo zjištěno, že osoby, které kouřily konopí, měly ve věku 12 let nižší IQ, než začaly konopí užívat. Za druhé, ačkoli se jejich IQ v průběhu let (během nichž užívali konopí) snižovalo, nebylo toto snížení větší než u účastníků, kteří konopí neužívali. Za třetí, pozorované rozdíly mezi uživateli a abstinenty nebyly pozorovány u dvojčat, z nichž jedno konopí užívalo a druhé ne. Došli také k závěru, že za závislostí na konopí stojí i další faktory, stejně jako nižší IQ.

Je důležité poznamenat, že žádná z těchto studií nedospěla k závěru, že nízké IQ vede ke kouření konopí.

Doporučené produkty

Závěr: Marihuana a inteligence - jaká je souvislost?

Ačkoli je třeba udělat více, zdá se, že výzkum ukazuje, že socioekonomické a environmentální faktory způsobují jak pokles IQ, tak pokračující užívání konopí u mladých lidí. To poukazuje na počátky, kdy se ukázalo, že příčinou rasových rozdílů ve skóre IQ jsou socioekonomické faktory, což by mohlo vysvětlovat i rozdíly mezi těmi, kteří konopí užívají, a těmi, kteří ho neužívají.

Přesto nesmíme předpokládat, že užívání konopí nemá negativní vliv na IQ, zejména u těch, kteří ho užívají v době, kdy se jejich mozek ještě vyvíjí. Bylo by hloupé tvrdit, že neexistuje žádná souvislost mezi užíváním drog v dospívání a poklesem IQ, i když tato souvislost není příčinná. Proto doporučujeme neužívat konopí před dosažením dospělosti.

Časté dotazy

Dle studií má THC vliv na úbytek šedých buněk mozkových, ale naopak se podílí a zlepšení kvality bílých mozkových buněk. Nadměrné užívání může vést ke změně chování a ke zhoršení sociální interakce, přesto však byly prokázané léčebné účinky THC na Parkinsonovu nebo Alzheimerovu chorobu a roztroušenou sklerózu. V ČR dostanete THC pouze na lékařský předpis. Studie opravdu potvrzují změny v mozku a kognitivní poruchy. Marihuana má vliv na paměť, učení a pozornost. Všeobecně jsou doporučovaná semena konopí s vyšším obsahem CBD, která je nepsychoaktivní.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

 • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/25/21
(Aktualizováno: 11/01/21)