CBD proti Depresi a Úzkostem

  • CBD se jeví jako bezpečnější alternativa pro umělá antidepresiva
  • CBD nevykazuje žádné negativní vedlejší účinky pro lidské tělo
  • Subjekty pod vlivem CBD vykazují nižší hladiny stresu, nižší tlak a pomalejší tep
  • CBD napomáhá neurogenezi - růstu nových mozkových buněk

Pocit úzkosti nebo neklidu většina z nás vnímá jako pocit nepříjemný a nechtěný. Ve skutečnosti se však jedná o velmi důležitý adaptativní mechanismus lidského těla - pomáhá nám náležitě se vyrovnat s hrozbami vnějšího světa, které čelí jak nám, tak našim blízkým. Tyto responsivní signály slouží také jako vnitřní, motivační "nakopávače" - donutí nás například pracovat více a kvalitněji, zlepšit naše chování a vztahy, zaplatit účty atd.

Nicméně, pokud tyto signály ignorujeme nebo se s nimi nedokážeme zodpovědně vypořádat, mohou se z nich namísto pomocníků stát překážky. Úzkost v takové situaci dokáže vyústit až do bodu, kdy neblaze ovlivňuje naši práci či mezilidské vztahy, což může dále vést až k depresi.

"Projevy deprese, a to od mírných až po těžké, vykazuje 31 % populace, z toho 
7 % klinicky závažné. Syndromem vyhoření se cítí být ohroženo 34 % lidí."

Antidepresiva jako jsou inhibitory zpětného vychytávání serotoninu sice pro některé pacienty fungují, většina z nich však pociťuje jen slabé zlepšení. Navíc, nemalý počet pacientů, kteří tyto antidepresiva vyzkouší trpí na netolerovatelné vedlejší účinky a některým rovnou nepomáhají vůbec. Z pochopitelných důvodů má potom většina populace z braní "prášků na hlavu" jednoduše strach nebo obavy a vyhledávání alternativních, zdravějších možností je logické.

"Jako prominentní nástupce farmaceutických léčiv se nám však čím dál více nabízí přírodní CBD (kanabidiol), nepsychoaktivní komponent léčebného konopí."

V posledních letech způsobilo CBD doslova poprask a vzrůst zájmu jak mezi konzumenty a pacienty, tak mezi léčiteli  a vědci. Proč? Nejenže je CBD schopno vynulovat naprostou většinu negativních účinků THC, dost možná má také silné antidepresivní účinky - alespoň tomu nasvědčuje celá řada experimentálních, klinických i epidemiologických studií provedených jak na zvířatech, tak na lidech.

Navíc to vypadá, že CBD je lidským tělem naprosto výborně tolerováno: nezpůsobuje nežádoucí vedlejší účinky a je celkově velmi bezpečné.

CBD by mohlo pomoci v případě úzkostlivých poruch jako jsou:

  • Panická porucha
  • OCD - Obsedantně-kompulzivní porucha
  • Sociální fobie
  • PTSD - Posttraumatická depresivní porucha
  • GAD - Generalizovaná úzkostná porucha
  • Mírné až středně těžké deprese

CBD - jak působí?

CBD v mozku působí hned několika mechanismy, které by mohly vysvětlovat jeho antidepresivní účinky. Než se však pustíme do vysvětlování, je nutné zmínit, že veškeré snahy o pochopení mechanismu funkce CBD a působení v mozku byly provedeny na zvířecích subjektech. Myš zkrátka není člověk a některé z výsledků zvířecích studií se tak čas od času nemusí naprosto přesně zrcadlit ve studiích na lidech. Preklinické studie jsou však i tak velmi důležité a posouvají celou záležitost směrem kupředu.

CBD konopí deprese

Nicméně, vědci se zatím dozvěděli následující:

CBD je agonistou 5-HT1A: 5-HT1A je jeden z podtypů serotoninových receptorů. Zjištění, že na něj CBD působí je důležité, jelikož se domníváme, že serotoninový systém hraje v případě deprese významnou roli. Nedostatek serotoninu je jednou z možných příčin deprese - dnešní antidepresiva fungují jako inhibitory jeho vstřebávání a v mozku ho tak zůstává větší dostupné množství.

CBD je podobným způsobem schopno stimulovat signalizaci serotoninových receptorů. Například, španělští vědci vyvozují z pokusů na zvířatech následující: "Rychlý nástup účinku CBD a také simultánní antidepresivní účinek, který pozorujeme, by mohl vyřešit většinu problémů, se kterými se potýkáme u dnešních farmaceutických antidepresiv."

Neurogeneze Hippokampu: Oblast hippokampu je v lidském mozku zodpovědná za celou řadu velmi důležitých procesů. Jeho zdaleka nejslavnější rolí je funkce formování paměti a rozeznávacích schopností. Naskenované obrázky mozků pacientů trpících na depresi ukazují, že tito lidé mají oblast hippokampu menší, než je obvyklé. Úspěšná léčba deprese je poté spojována s obnovením počtu neuronových buněk v této oblasti.

V další ze studií na zvířatech vědci prokázali, že je CBD v určitých případech schopno stimulovat neurogenezi, tedy růst nových buněk, právě v této oblasti mozku. Toho jsou schopny i právě dnešní antidepresiva, která s sebou však nesou celou řadu sekundárních zdravotních rizik.

Navíc, těžce poškozená funkce mozkové neuroplasticity je spojována i se sebevražedným chováním. Budoucí pochopení CBD a jeho schopnosti podpořit růst nových mozkových buněk by tedy znamenalo obrovský pokrok v pochopení klinické deprese a její léčby jako takové.

Jak CBD pomáhá při úzkosti?

Studie na lidech, které se zabývají působením CBD na depresi jsou v plném proudu - právě díky pozitivním výsledkům pokusů na zvířatech. A světe div se - výsledky prvních studií na lidech prokazují pozitivní účinky CBD na akutní stres a úzkost.

Například, brazilští badatelé provedly malou, dvojitě slepou studii na lidech, kteří trpí generalizovanou formou deprese nebo sociální úzkostí. Po požití CBD hlásili subjekty značný ústup úzkostí a pocitů stresu. Vědci poté potvrdili jejich hlášení pomocí skenů mozku, které ukazovali zvýšenou krevní aktivitu v oblastech mozku, které jsou odpovědné právě za snížení úzkosti.

V další studii badatelé nechali osoby trpící sociální úzkostí provést určité veřejné projevy. U těch, kteří před vystoupením požili CBD byly pozorovány významně nižší projevy stresu a také nižší krevní tlak a pomalejší tep.

Vědci tedy vyvozují následující:

"CBD při veřejném projevu osob významně snížilo úzkost, kognitivní omezení a také nepohodlí. Osoby které obdrželi pouze placebo prokázaly běžně očekávaný nárůst úzkosti, který se také projevil kognitivním omezením a navýšením tlaku a tepu."

CBD jako blahodárná, přírodní látka

Nejenže je tedy funkčnost CBD jako antidepresiva prokázána v pokusech na zvířatech, stále zvyšující se objem důkazů naznačuje, že tomu tak je i u lidí. Vzhledem k tomu, že určitými formami deprese či úzkosti trpí vysoké procento populace, může být CBD v budoucnu velmi efektivním pomocníkem a poskytovatelem pohodlnějšího a zdravějšího života pro mnoho lidí.

Než bude však CBD uznáno jako opravdu efektivní lék proti depresi a úzkostem, čeká ho ještě celá řada testování jako například randomizované studie velkých měřítek (RCT studie). Prozkoumat se musí hlavně dlouhodobé účinky užívání CBD.

Již nyní se však v porovnání s dnešními farmaceutickými antidepresivy CBD jeví jako mnohem bezpečnější a dost možná i účinnější, přírodní alternativa.

 

Autor: Jeremy Kossen

Překlad: Filip Maral 

Zdroje: lf1.cuni.c leafly.com

Obrázky: huffpost.com psycom

 

O čem píšeme

Vydáno: 02/22/17