(STUDIE 2019) - Léčba autismu pomocí konopí: Analýza bezpečnosti a efektivnosti

 • Rodiče autistů se čím dál více zajímají o nové možnosti léčby, obzvláště přírodními látkami z konopí jako THC a CBD
 • Nový výzkum z Izraele přináší zajímavé výsledky a nabádá vědce k dalšímu výzkumu

Autismus: konopí jako možný přírodní lék?

Během posledních let byl po celém světě zpozorován dramatický nárůst počtu dětí diagnostikovaných na autismus.

Autismus se rovněž stal přirozeným terčem neprofesionální, amatérské snahy o léčbu konopím spolu s níž se po světě a internetu začaly objevovat neoficiální zprávy o tom, že konopí proti autismu pomáhá.

Nicméně, neoficiální důkazy a zvěsti anonymních rodičů nestačí k tomu, abychom si mohli na téma léčby autismu konopím udělat definitivní názor.

Podívejme se tedy na nedávnou oficiální studii izraelských badatelů, mezi které patří naprosté špičky ve výzkumu léčebného konopí – Raphael MechoulamLihi Bar-Lev SchleiderNaama Saban či Victor Novack.

Ti se pokusili charakterizovat epidemiologii pacientů trpících na autismus, kterým bylo konopí za účelem léčby podáváno.

autismus, konopí, marihuana, léčba, studie, novinky, izrael

Studie konopí a autismu: Počet pacientů a poměry užívané látky (THC & CBD)

Během oficiální izraelské studie bylo analyzováno celkem 188 pacientů trpících na autismus, kterým bylo konopí podáváno od roku 2015 do roku 2017.

Naprostá většina pacientů byla léčena pomocí konopného oleje složeného z 30 % CBD a 1.5 % THC.

Za hlavní faktory měřící konečný úspěch a efektivnost léčby zde vědci považují:

 • Počet symptomů
 • Zhodnocení celkového stavu pacienta
 • Vedlejší efekty po 6měsíční léčbě konopím

Veškeré výsledky byly na konci studie seskupeny pomocí pečlivě strukturovaných dotazníků.

Počet autistických dětí stále roste

Během posledních 30 let byl zaznamenám nárůst případů autismu o šokujících 150 %.

Navíc, v momentální době stále nejsou dostupná žádná opravdu účinná léčiva.

Rodiče autistických dětí se dnes spoléhají zejména na nauku o speciální výchově a trénování autistů pro zvýšení možné životní nezávislosti.

CBD v léčbě autismu

Ještě před započetím zde zmiňované studie vyšlo v předešlém výzkumu najevo, že konopí s vysokým obsahem CBD má na autisty pozitivní účinky.

Výsledky studie CBD na autisty se zaobíraly celkem 60 případy.

Z celkového počtu pacientů vyšlo najevo, že:

 • U 61 % pacientů se razantně snížil počet výbuchů abnormálního chování
 • U 47 % pacientů se zlepšily komunikační schopnosti
 • 39 % pocítilo snížení pocitů úzkosti
 • 33 % zažilo snížení celkového stresu
 • Míra rušivého chování se snížila v 33 % případech

Pokud se vrátíme ještě o krok zpátky tak pochopíme, že rovněž iniciativa k provedení výzkumu léčby autismu pomocí CBD vznikla díky předchozímu pozorování pozitivních účinků CBD na symptomy autismu.

Dřívější výsledky pozorování účinků CBD mluvily právě o utlumení příznaků stresu, úzkosti a symptomů psychózy.

Dále byla zmiňována funkce CBD jako pomocné látky pro zprostředkování zdravého spánku (zejména spánkového cyklu REM) a snížení počtu záchvatů.

K dalším předchozím významným výzkumům patří jednorázová prospektivní studie drogy Dronabinolu (lék na základě látky THC), která pacientům po 6 měsících léčby pomohla snížit příznaky hyperaktivity, letargie, iritability, stereotypního chování a nevhodné mluvy.

Dronabinol se těšil úspěchu i během pokusu na 10 pacientech, kteří trpěli na syndrom sebe-poškozování. 8 z 10 pacientů se po dokončení pozorování dočkalo pozorovatelných zlepšení.

Evoluce medicínského konopí v Izraeli

Konopí k léčbě bylo v Izraeli povoleno ministerstvem zdravotnictví již roku 2007. Tehdy se jednalo o předepisování konopí, které mělo sloužit zejména ke zmírnění symptomů.

Následně se obyvatelé Izraele roku 2014 dočkali licencovaných doktorů vycvičených k léčbě dětí trpících na epilepsii pomocí konopí.

Po masivním úspěchu medicínského konopí v množství případů dětí trpících na epilepsii, kterým se díky této bylince razantně snížily počty záchvatů, paniky, agrese a dalších příznaků, se na léčebné konopí začali obracet pochopitelně i rodiče autistů.

V dnešním světě se vyskytuje mnoho dětí trpících na autismus. Mnoho z těchto dětí je zároveň léčeno konopím, ať už profesionálně či amatérsky.

Stále je zde však zásadní nedostatek přesných informací o tom, které ze symptomů autismu konopí potlačuje a jaká je v tomto případě reálná bezpečnost terapie konopím.

gil bar sela, výzkum konopí v izraeli, věda a studie, izrael a výzkum marihuany

Výsledky studie: terapie autismu pomocí konopí

Abychom si udělali o výsledcích správný obrázek, musíme nejdříve nahlédnout na demografii zkoumaných pacientů:

Během studie bylo pozorováno 188 pacientů trpících na autismus.

Diagnóza pacientů byla provedena výhradně certifikovanými, profesionálními izraelskými doktory.

125 pacientů bylo na autismus diagnostikováno certifikovanými psychiatry a neurology. 30 dětí bylo pro studii doporučeno dalšími 22 obvodními doktory.

Průměrný věk pacientů se pohyboval v rozmezí 12.7 ± 7.0 roku, přičemž 14 (7.3 %) pacientům bylo méně, než 5 let, 70t pacientům (37.2%) bylo mezi 6 a 10 lety a 72 pacientům (38.2%) bylo věkového rozmezí 11 až 18 let.

Většina pacientů byla mužského pohlaví (81.9 %). Dvacet sedm pacientů zároveň trpělo na epilepsii a 7 pacientů (3.7 %) na poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Počet symptomů:

U začátku studie byl shrnut počet symptomů pacientů. Výsledný průměrný počet byl 6.3 ± 3.2 symptomů.

Zdaleka nejčastějším symptomem byl neklid (90.4 %), výbuchy vzteku (79.8 %) a agitace (78.7 %).

Tabulka blíže znázorňuje demografické charakteristiky pacientů.

tabulka, autismus infografika, infografika o léčbě konopím marihuanou

O čem píšeme

Léčba autismu CBD olejem

Během studie bylo nejčastěji využíváno CBD olejů z konopí.

Způsob aplikace CBD olejů byl nejčastěji kapáním pod jazyk.

Dále, 7 pacientů (3.7 %) obdrželo licenci k povolení zakoupení květu konopí i konopného oleje a tři pacienti (1.5 %) obdrželi licenci pouze k zakoupení květu.

Největší část pacientů ve výsledku aplikovala konopný olej s obsahem 30 % CBD a 1.5 % THC.

Průměrná dávka se tak pohybovala v rozmezí 79.5 ± 61.5 mg CBD a 4.0 ± 3.0 mg THC, podávaná třikrát denně.

U pacientů, kteří trpěli zároveň na nespavost, byla podávána dávka 3% THC oleje večer. Tito pacienti dostávali navíc průměrně 5.0 ± 4.5 mg THC denně.

Veškeré užité produkty byly nejdříve otestovány pro zajištění čistoty obsahu pomocí metody HPLC (High Performance Liquid Chromatography).

Dávka kanabinoidů THC a CBD nebyla nijak důkladně asociována s váhou pacientů.

Tabulka dávkování THC a CBD ve studii léčby autismu:

Výsledky po prvním měsíci léčby

Během prvního měsíce odstoupilo od terapie 8 z celkem 188 (4.2 %) pacientů.

1 pacient změnil dodavatele konopí a zbylých 179 pokračovalo v léčbě.

Ze zbylé skupiny (94.6 %) odpovědělo na první dotazník 119 respondentů.

Z těchto 119 respondentů nahlásilo 58 pacientů (48.7 %) významné zlepšení kondice.

37 pacientů (31.1 %) nahlásilo znatelné zlepšení kondice.

7 pacientů (5.9 %) ohlásilo různé vedlejší účinky a 17 pacientů (14.3 %) uvedlo, že jim konopí nijak nepomohlo.

Hlavní ohlášené vedlejší účinky:

 • Ospalost (1.6 %)
 • Pachuť v ústech a nevlídný zápach konopného oleje (1.6 %)
 • Neklid (0.8 %)
 • Škytavka (0.8 %)
 • Ztráta chuti k jídlu (0.8 %)

Výsledky po šesti měsících léčby

Po šesti měsících léčby ze zbylých 179 pacientů ubylo 15 (8.3 %) pacientů, kteří terapii ukončili.

9 pacientů (4.9 %) změnilo dodavatele konopí a 155 (86.6 %) pacientů v léčbě nadále pokračovalo.

Ze zbylé skupiny odpovědělo na následující dotazník celkem 93 pacientů (60 %) s tím, že 28 pacientů (30.1 %) ohlásilo významné zlepšení kondice a 50 pacientů (53.7 %) ohlásilo znatelné zlepšení kondice.

studie autismu, konopí pro děti, epilepsie, cbd oleje, cbd konopí

Dále, 6 pacientů (6.4 %) ohlásilo lehké zlepšení, a 8 pacientů (8.6 %) řeklo, že žádné zlepšení nezpozorovali.

Jediným znatelným rozdílem mezi profilem první skupiny a skupiny respondentů po 6 měsících bylo to, že pozdější skupina byla průměrně o pár let starší (13.7 ± 0.8 vs 10.8 ± 0.5)

Kvalita života autistů

Před započetím a po skončení šestiměsíčního pozorování byly shrnuty faktory jako kvalita života pacienta, nálada, schopnost vykonávat každodenní úlohy a dále.

Kvalita života:

Před započetím studie popsalo svůj život jako spokojený a kvalitní celkem 31.3 % pacientů. Po šesti měsíční konopné terapii popsalo svůj život jako spokojený a kvalitní 66.8 %.

Nálada:

Dobrá nálada byla rodiči hlášena před započetím studie v 42 % případech. Po skončení šesti měsíční periody konopné terapie dobrou náladu ohlásilo 63.5 % rodičů.

Každodenní úkony:

Schopnost nezávislého vykonávání každodenních potřeb bylo měřeno na základě schopnosti samostatného oblékání a sprchování. V tomto případě byl zaznamenám pozitivní nárůst schopností z 26.4 % při započetí terapie na 42.9 % po šesti měsících.

Spánek a schopnost koncentrace:

Podobně tomu bylo i v případě měření kvality spánku a schopnosti soustředění. Před započetím studie ohlásilo dobrý spánek a koncentraci pouhých 3.3 % zúčastněných. Po skončení se jednalo o celých 24.7 %.

Zlepšení symptomů autismu během terapie konopím

Mezi hlavní symptomy, u kterých bylo pozorováno znatelné zlepšení během terapie konopím patřily:

 • Záchvaty (11 pacientů ohlásilo, že záchvaty kompletně vymizely)
 • Neklid a výbuchy vzteku byly zklidněny u 72 pacientů (91.0 %) a 66 na konci studie (viz. Tabulka 2)

Užívání jiných léků během terapie konopím

Nejčastěji užívanými léčivy, jež byly podávány zároveň s konopím, byla:

 • Antipsychotika (56.9 %)
 • Antiepileptika (26.0 %)
 • Hypnotika a sedativa (14.9 %)
 • Antidepresiva (10.6 %)

Během terapie konopím ohlásilo 6 pacientů (8.9 %) nárůst na počtu užívaných léků.

V případě 38 pacientů (56.7 %) zůstala konzumace drog ve stejné míře, jako před započetím studie.

23 pacientů (34.3 %) ohlásilo snížení nutnosti podávat následující léky: antipsychotika, antidepresiva, antiepileptika a hypnotika či sedativa (Tabulka 4).

Nejčastěji užívaný lék pacientů trpících na autismus jsou antipsychotika.

V případě antipsychotik se podávaná dávka nezměnila u 41 pacientů (75 %), u 3 pacientů došlo ke snížení dávky (5.4 %) a u 11 pacientů (20 %) došlo k naprostému vysazení antipsychotik.

Vedlejší efekty léčby konopím při autismu

Po uplynutí šesti měsíců léčby konopím vyšlo najevo, že se vedlejší efekty projevily u celkem 23 pacientů.

Nejčastější vedlejší efekty léčby byly:

 • Neklid (6 pacientů)
 • Ospalost (3 pacienti)
 • Psychoaktivní efekt (3 pacienti)
 • Zvýšení chuti k jídlu (3 pacienti)
 • Problémy se zažíváním (3 pacienti)
 • Sucho v ústech (2 pacienti)
 • Ztráta chuti k jídlu (2 pacienti)

Z celkem 23 pacientů, kteří léčbu kvůli nežádoucím efektům přerušili, odpovědělo na finální dotazník 17.

Důvodem k ukončení léčby u těchto pacientů byly následující faktory:

 • Žádný znatelný terapeutický efekt (12 pacientů)
 • Nežádoucí vedlejší efekty (5 pacientů)

Nicméně, celých 41.2 % z těch, kteří terapii konopím předčasně ukončili, nyní přemýšlí o tom, že by jí dali druhou šanci.

cbd oleje pro děti, vedlejší účinky cbd, účinky marihuany pro děti, cbd tinktura autismus

Konopí v léčbě autismu: Vědecká diskuze

Vypadá to, že konopí v léčbě autismu je pacienty vcelku dobře tolerováno.

Zároveň se konopí jeví jako bezpečné a efektivní terapeutikum schopné utlumit řadu symptomů autismu.

Mezi hlavní symptomy, jež je konopí během autismu schopné potlačit, patří:

 • Záchvaty
 • Tiky
 • Neklid
 • Výbuchy vzteku

Přijímaní léčby se mezi pacienty rovněž jevilo relativně bezproblémově: od léčby odstoupilo pouhých 15 % z celkového počtu zúčastněných, a to kvůli zdánlivé neefektivnosti terapie nebo nežádoucím vedlejším účinkům.

Celkově ohlásilo významné nebo mírné zlepšení symptomů autismu 80 % pacientů.

Prozatím je třeba říci, že přesný mechanismus působení kanabinoidů na mozek a tělo pacientů trpících na autismus stále není zcela pochopen.

Zjištění z pozorování během předchozích testech na zvířatech nám napovídá, že se zřejmě jedná o nějaký typ dysregulace v signalizaci endokanabinoidního systému těla.

Badatelé se na stejný typ působení kanabinoidů ohlíží i právě v případě pacientů trpících na autismus.

Další z možných mechanismů působení kanabinoidů v případě autismu jsou teoreticky propojeny s ovlivněním inhibičních neurotransmiterů GABA a regulaci přenosů glutamátu.

Příznaky autismu jsou v mozcích pacientů charakterizovány právě nerovnoměrnou excitací a inhibicí GABAergických a glutamaergických signalizací.

Dále, endokanabinoidní systém lidského těla je součástí mechanismu modulace nerovnoměrně fungujících GABAergických a glutamaergických přenosů.

Také je zde potřeba blíže pochopit vztah mezi účinkem CBD a jeho vlivem na neurotransmitery oxytocinu a vasopresinu.

Předchozí studie autismu zjistily, že podáním oxytocinu je možné vylepšit sociální chování a chápání pacientů, zlepšit rozeznávání emocí, posílit sociální interakce, prodloužit oční kontakt a snížit repetitivní chování.

CBD (kanabidiol) prokazatelně podporuje uvolňování oxytocinu i vasopresinu v těle během sociálních interakcí.

výzkum marihuany proti autismu v izraeli

Autismus: působí lépe THC, CBD nebo jejich kombinace?

Dnes je již dobře známé, že THC a CBD jsou sice dvěma kanabinoidy pocházejícími z též rostliny, v jejich působení však existují zásadní rozdíly.

Účinky THC:

THC je díky předchozím studiím na pacientech trpících například na posttraumatickou depresivní poruchu nebo úzkost známé pro možné antidepresivní účinky.

Je tedy pochopitelné, že i v případě autistů výsledky působení THC poukazují na snížení míry úzkosti.

Dále je s účinkem THC spojováno pozorovatelné zlepšení nálady a celkové vnímané kvality života.

U pacientů trpících na úzkost se THC v placebem kontrolovaných studií prokázalo jako vysoce efektivní.

V případě pacientů trpících na demenci THC zklidnilo nežádoucí motorické aktivity během spánku a potlačilo výbuchy agresivního chování.

Navíc, THC se projevilo jako zklidňující prostředek i v rámci sociálního chování malých skupin.

Účinky CBD:

Během zde zmiňované studie bylo prokázáno, že CBD prokazuje potenciál v účinku potlačení behaviorálních symptomů autismu.

Toto zjištění se dále kryje s předchozí studií, během které bylo zjištěno, že CBD pomáhá pacientům trpícím na úzkost.

Anxiolytické (proti úzkosti) účinky CBD byly potvrzeny během dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie.

Za jeden z nejvýznamnějších pokusů s CBD je považována studie, kde bylo účastníkům trpícím na sociální úzkost CBD podáno před simulovaných veřejným projevem.

Během studie byly porovnány dvě skupiny pacientů: jedna skupina pod vlivem CBD, druhá pod vlivem placeba.

Následující výsledky názorně poukázaly na schopnost CBD snížit faktory diskomfortu, úzkosti a zvýšit schopnost plynulé mluvy.

Bezpečnost léčby konopím

Během studie se konopí a látky z něj získané projevily jako velmi bezpečné, s minimálním množstvím nežádoucích vedlejších efektů. Pacienti konopí snášeli relativně dobře.

Nejčastějším pozorovaným nežádoucím efektem konopí po šesti měsících terapie byl pocit neklidu, který se vyskytoval u 6.6 % pacientů.

Snášení konopí jako každodenně přijímaného léku se rovněž projevilo pozitivně. Během šesti měsíců od léčby odstoupilo méně než 5 % pacientů.

Badatelé zmiňují, že:

„… za účelem minimalizace negativních vedlejších účinků je třeba pečlivě hlídat titraci a dávkování THC i CBD. Tímto způsobem budeme schopni dosáhnout jak nízkých vedlejších účinků, tak i zvýšení míry úspěšnosti léčby konopím.“

Navíc, k momentálním zjištěním je stále třeba přistupovat s určitou rezervou.

Za prvé: zde rozebíraná studie je pouze výzkumem provedeným pozorovací metodou.

Ve studii se nevyskytovala žádná kontrolní skupina, což znamená, že není možné se stoprocentní jistotou potvrdit kauzalitu mezi léčbou konopím a zlepšením příznaků pacientů. 

Dalším očividným problémem je zde možná náklonnosti rodičů dětí trpících na autismus k pozitivním výsledkům.

Je třeba brát v potaz, že celé výsledky studie jsou založeny na subjektivním názoru rodičů. Samotní autisté o svém stavu během studie nevypovídali.

Není možné vyloučit faktor vnímání konopí jako možného „zázračného nového léku“, který ze strany rodičů pochopitelně mohl zakalit subjektivní pohled na věc.

Dalšími proměnnými faktory, které mohou ovlivnit výsledky studie tohoto typu jsou nálada, domácí prostředí, kvalita života a další vlivy.

Nicméně už jen míra, ve které byla terapie konopím pacienty pozitivně a bez komplikací přijata (přes 80 %), nám poskytuje kvalitní základ pro důkaz o tom, že tento typ terapie můžeme považovat za potenciálně efektivní.

Badatelé na závěr zmiňují, že valně pozitivní výsledky této pozorovací studie je nyní jasně vedou k dalšímu kroku, kterým bude dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie.

Konopí v léčbě autismu: metody léčby

V Izraeli se momentálně vyskytuje přes 35,000 pacientů, kterým bylo konopí pro léčbu oficiálně schváleno.

15,000 (42,8 %) z těchto pacientů své konopí dostává od společnosti Tikun-Olam Ltd. (TO). TO je největším národním dodavatelem léčebného konopí v Izraeli.

V této studii byly zúčastněni pacienti, kteří obdrželi léčebné konopí právě od společnosti TO, a to mezi roky 2015-2017.

Během rutinních návštěv na klinikách TO byla před započetím studie u všech zúčastněných pacientů shromážděna a detailně prověřená data o zdravotním stavu. Tato data byla následně během studie pravidelně a opakovaně ověřována.

Rodiče pacientů museli před započetím studie vyplnit rozsáhlý dotazník, díky kterému vědci zjistili základní informace o:

 • Demografii
 • Komorbiditách
 • Návycích
 • Doprovodných lécích
 • Kvalitě života
 • Hlavních symptomech pacientů

Na konci přípravy bylo rodičům pečlivě vysvětleno, jak konopí podávat, kdy ho podávat a jakých se držet dávek.

děti a pomoc při autismu, přírodní léčba autismu, doplňky stravy pro autismus, jak léčit autismus

Dávkování THC a CBD během léčby autismu

Majoritní část pacientů byla během studie léčena za pomocí konopných olejů (konopných extraktů s vysokým poměrem CBD oproti THC, většinou 1:20 THC:CBD). Tyto oleje byly následně podrobeny titraci na základě potřeb jednotlivých pacientů.

Podávání oleje probíhalo kapáním pod jazyk pacientů. Startovní dávkování probíhalo třikrát denně.

Konkrétní dávka se skládala z jedné kapky obsahující 15mg CBD a 0.75mg THC.

Konopný olej, který byl pacientům podávám se kromě CBD a THC skládal také z 45 % olivového oleje, <1.5 % CBC, 0.5 % CBG, <0.1 % CBN a <0.5 % CBDV.

Zbývajícími látkami v oleji byly terpeny, flavonoidy a chlorofyl.

U pacientů, kteří na předchozí léčbu klasickými farmaceutiky reagovali citlivě, byla první dávka upravena a snížena.

Pacientům, u kterých byly pozorovány problémy se spánkem, byla do dávkovacího režimu přidána večerní dávka 3% THC oleje.

Dávkování bylo pacientům během terapie postupně zvyšováno na základě pozorovaných reakcí a zvyšující se tolerance.

Badatelé zjistili, že nalezení přesně vyhovující dávky je napříč jednotlivými pacienty vysoce variabilní.

Optimální zjištěné dávkování po dvou měsících terapie se pohybovalo od jedné po dvacet kapek třikrát denně.

Autismus a konopí: výsledky studie

Jedním z velmi důležitých a primárních výsledků, o které se badatelé zajímaly, byla analýza celkové bezpečnosti konopné terapie.

Analýza bezpečnosti byla nakonec změřena frekvencí výskytu následujících vedlejších efektů:

Fyziologické efekty:

 • bolest hlavy
 • nevolnost
 • zvracení
 • bolest žaludku
 • palpitace
 • pokles krevního tlaku
 • hladina krevního cukru
 • ospalost
 • slabost
 • třes
 • svědění
 • začervenalost očí
 • sucho v ústech
 • kašel
 • zvýšení apetitu
 • zhoršená vize
 • zhoršení mluvy

Kognitivní efekty:

 • pocity neklidu
 • strach
 • psychoaktivní efekty
 • snížená koncentrace
 • halucinace
 • zmatenost a dezorientace
 • poruchy paměti

Rodiče pacientů během studie hlásili počet incidentů týkajících se výše zmíněných symptomů, délku jejich trvání a vnímanou závažnost těchto efektů.

Výše zmíněné výsledky studie vychází z těchto metrik.

Závěr

Jak vidíme, výzkum terapie konopím se posouvá velmi zajímavým směrem i v případě léčby autismu.

Účinnost konopí i v natolik komplexní a doposud nedobře pochopené poruše jako je autismus svědčí o tom, jak hluboko sahá význam správného fungování endokanabinoidního systému.

Studie, kterou jsme zde rozebírali, však stále vykazuje určité nedostatky.

Nicméně, výsledky tohoto průzkumu badatele motivovali k dalšímu detailnímu zkoumání účinků konopí pro léčbu autismu a nezbývá než čekat, kam naše dosavadní chápání konopí posune budoucí výzkum.

 

 

Autoři: 

Raphael MechoulamLihi Bar-Lev SchleiderNaama SabanVictor Novack.

Zdroj:

Schleider, Lihi Bar-Lev, et al. “Real Life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism: Analysis of Safety and Efficacy.” Nature News, Nature Publishing Group, 17 Jan. 2019, www.nature.com/articles/s41598-018-37570-y#ref-CR7.

 

Časté dotazy

Dosud se provedlo jen pár studií, které se zaměřovaly na efekt konopí při léčbě autismu. Výsledky však z velké většiny byly pozitivní. Na testech po užití CBD byla prokázána vyšší míra sociální interakce. Studie taktéž prokázaly, že při užívání konopných mastí, konopných gelů a CBD olejů došlo k výraznému snížení autistických symptomů, kterými jsou například záchvaty, tiky, deprese, neklid a záchvaty vzteku. Ačkoli důkazů o přímém efektu kanabidiolu na autismus není mnoho, nelze pochybovat, že konopí a CBD mají pozitivní vliv na toto onemocnění.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Konopný CBD olej obsahuje esenciální aminokyseliny, esenciální nenasycené mastné kyseliny a velké množství vitamínů. Získává se z konopí setého (Cannabis sativa) a působí protizánětlivě. Nenachází se v něm složky THC. Ve velké míře přispívá k léčbě kožních problémů a také přispívá k normální činnosti svalů, kloubů, správné funkci imunitního systému a ochraně srdce a oběhového systému. Konopný olejem však může být myšlen také olej ze semen konopí, který se používá na vaření.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Vydáno: 05/24/19