CBD a alkohol

Kanabidiol (CBD) sa stáva stále známejšou látkou, využívanou v oblasti zdravia alebo wellness, ale taktiež býva súčasťou mnohých pokrmov či nápojov. Vyzerá to, že je iba otázkou času, kedy sa okrem CBD kávy, objaví na pultoch obchodov a barov aj CBD pivo alebo destiláty. Je však kombinácia kanabidiolu s alkoholom bezpečná? Názory na túto tému sa rôznia, a to ako medzi odborníkmi, tak medzi samotnými užívateľmi. Dnes sa pozrieme na niektoré výskumy, či nám dokážu pomôcť s odpoveďou na túto zásadnú otázku. Všetko nasvedčuje tomu, že za pár rokov bude CBD súčasťou života ešte viac ľudí ako je tomu dnes.

Pri nižších dávkach je možné pri alkohole pozorovať euforické účinky, ktoré sú používateľmi často popisované ako tzv. odstránenie zábran. Avšak, pri vyšších dávkach sa naopak alkohol prejavuje sedatívne alebo tlmivo. V tele alkohol ovplyvňuje niekoľko receptorových systémov (GABA, serotonín, dopamín, glutamát či opiátové receptory), preto sa môžeme stretnúť s rizikom vzniku závislosti. 

CBD má v určitom ohľade niektoré podobné vlastnosti, keď hovoríme o spotrebe malého množstva. Rovnako dokáže užívateľa uvoľniť a podľa štúdie z roku 2019, CBD zmiernilo po mesiaci užívania úzkosť u 79,2 % účastníkov v celkovom počte 72 dospelých. Okrem toho, u 66,7 % účastníkov došlo k zlepšeniu kvality spánku. Napriek tomu, že „spánkové skóre“ po čase začalo kolísať, ide o veľmi pozitívnu správu. Iná štúdia z roku 2011 poukazuje na znášanlivosť a bezpečnosť kanabidiolu, pričom výsledky hovoria aj o veľkom terapeutickom potenciáli, ktorý liečebné konope má. Pri liečbe kardiovaskulárnych porúch napomáha tým, že zmierňuje oxidačný stres, zápal či bunkovú smrť. Tieto interakcie úzko súvisia so znížením výskytu úzkostí, depresiou a tiež s kvalitou spánku.

Kombinácia alkoholu s nepsychoaktívnym kanabinoidom CBD by mohla potenciálne prehĺbiť niektoré účinky, ako je uvoľnenie, zvýšená ospalosť alebo sedácia. Špekuluje sa tiež o tom, že ich vzájomné pôsobenie môže zvýšiť účinky alkoholu, čo by mohlo viesť k zmenám v správaní a vnímaní užívateľa. V skutočnosti existuje iba jedna štúdia, ktorá skúmala prejavy človeka po užití CBD a alkoholu zároveň. Zúčastnených bolo podávaných 200 mg kanabidiolu v kombinácii s 1 gramom alkoholu na 1 kg telesnej hmotnosti. V porovnaní s placebom, spôsobil alkohol s CBD aj samotný alkohol zhoršenie motorických funkcií. Zaujímavosťou je, že pri kombinácii oboch látok boli namerané nižšie hodnoty alkoholu v krvi testovaných. Samotné CBD však nemalo žiadny vplyv na motorické funkcie, preto sa všetky očividné zmeny týkali iba kombinácie s alkoholom. Treba podotknúť, že výskum pochádza z roku 1979 a bolo pri ňom využívané pomerne dosť vysoké dávky kanabidiolu. Výskumov je stále málo, aby sme mohli hovoriť jasne o ďalších prejavoch. 
CBD a alkohol
 Vyššie dávky alkoholu sú spájané so sedatívnymi účinkami a ospalosťou 

Nežiaduce účinky alkoholu a CBD

Napriek tomu, že v dnešnej dobe nie je k dispozícii veľké množstvo konkrétnych výskumov na tému „kombinácia alkoholu a CBD“, niekoľko štúdií hovorí o schopnosti kanabidiolu zmierňovať nežiaduce účinky, ktoré prináša konzumácia alkoholu. Predsa len sa vďaka nasledujúcim odsekom zoznámime s určitými potenciálnymi výhodami.

Protizápalové účinky CBD

Je všeobecne známe, že konzumácia alkoholu v nadmernom množstve spôsobuje poškodenie buniek, zvyšuje riziko zápalu alebo ochorení pečene. Zníženie imunitných funkcií navyše môže významne prispievať k výskytu rakoviny. Daniel Liput so svojím tímom vykonal v roku 2013 výskum na potkanoch, pri ktorom sa zistilo, že CBD olej znižuje poškodenie mozgových buniek spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu takmer o 49 %. Rok potom prebehla ďalšia štúdia, tentoraz pod vedením doktorky Lili Yang, ktorá prišla s výsledkami, že CBD znižuje poškodenie pečene spôsobené etanolom a podporuje výmenu nových buniek, čím pomáha k regenerácii poškodených tkanív. V spojení s interakciou CBD v pečeni je dôležité riadiť sa správnym dávkovaním.

Dr. Melanie Bone tvrdí: „CBD môže napomáhať pri znižovaní škôd spôsobených konzumáciou alkoholu. Znížením túžby a skvalitnením obranyschopnosti ľudského tela môže pomôcť postihnutým minimalizovať škody spojené s alkoholizmom. Je preukázaná napríklad schopnosť CBD znižovať pečeňovú toxicitu spôsobenú alkoholom u myší.“ Vzhľadom na testovanie na zvieratách nejde s istotou povedať, či prejavy budú rovnaké u človeka, preto sú potrebné ďalšie výskumy v tejto oblasti.

CBD ako pomocný liek pri liečbe závislosti

Mnoho odborníkov sa zhoduje v tom, že CBD by mohlo potenciálne pomôcť v liečbe pacientov závislých od alkoholu. V roku 2019 vyšiel systematický prehľad postavený na 12 vyhovujúcich štúdiách, ktoré sa zaoberali touto otázkou. Z celkového počtu bolo 8 z nich vykonaných na hlodavcoch, ďalšie 3 na dospelých ľuďoch a posledné 1 s použitím bunkovej kultúry. U hlodavcov sa zistilo, že CBD znižuje potrebu vyhľadávania alkoholu, samoaplikovania (teda pitie „o samote“) av neposlednom rade zmierňuje kŕče vyvolané nadmernou konzumáciou alkoholu. V štúdiách na ľuďoch bol kanabidiol veľmi dobre znášaný, pričom nijako neinteragoval s alkoholom. Všeobecne sa zdá byť CBD dobrým kandidátom na farmakoterapiu spojenú s liečbou závislosti, najmä vďaka svojim pozitívnym účinkom na poškodenie spôsobené nadmerným pitím.

Ďalšia štúdia skúmala schopnosť kanabidiolu zabrániť relapsu a túžbe opakovane užívať alkohol u potkanov. Výsledky preukázali výrazne zníženú chuť po alkohole, čo vedci doplnili tvrdením, že k relapsom nedochádzalo okrem iného aj z dôvodu neuroprotektívnych účinkov CBD, kedy zabraňuje neurodegenerácii spôsobenej konzumáciou alkoholom. Navyše tak môže podporovať regeneráciu poškodených kognitívnych funkcií závislého jedinca. Prevencia relapsov pri užívaní CBD je známa tiež v spojení s ďalšími návykovými látkami.

CBD má pomocný potenciál pro alkoholizme

CBD má potenciál pomôcť pri liečbe závislostí

Endokanabinoidný systém a CBD

Vo väčšine prípadov, keď sa človek stane závislým na alkohole, je súčasťou liečby abstinencie, užívania liekov potláčajúcich abstinenčné príznaky, behaviorálna terapia, poprípade hospitalizácia. Výskumy posledných rokov však stavajú do popredia endokanabinoidný systém vyskytujúci sa v tele každého človeka. Jeho schopnosť udržovať človeka v rovnováhe (homeostáza) sa zdá byť kľúčovou pri vzniku túžby po konzumácii alkoholu či drog a tiež pri vzniku závislostí. CBD interaguje s endokanabinoidným systémom pomocou prirodzene sa vyskytujúcich receptorov, čím napomáha k udržaniu dobrej nálady, kvalitného spánku, chuti do jedla a pod.

Prírodné CBD produkty, ktoré pomáhajú pri liečbe závislosti:

Odpovede odborníkov

Sharon L. Olson, doktorka zaoberajúca sa lekárskou konopou, Hawaii: 

„Veľmi múdre je vždy udržiavať príjem alkoholu maximálne na dvoch nápojoch za večer. Keď je alkohol kombinovaný s inými drogami, je nutné dodržiavať nízke hladiny a následne je až možné jedinca klinicky otestovať. Jeden test, ktorý sledoval účinky kombinácie alkoholu a CBD (kanabidiolu), viedol k zisteniu, že samotný alkohol alebo alkohol zmiešaný s CBD, bol spojený so zhoršením motorických a psychomotorických výkonov. To sa však neopakovalo pri aplikovaní iba samotného CBD. Kombinácia alkoholu a kanabidiolu viedla k zníženým hladinám alkoholu v krvi v porovnaní s podaním samotného alkoholu.“

Jordan Tishler, prezident Medical Marijuana Doctors, Massachusetts:

„Nie je dostatočný výskum, ktorý by dokázal akúkoľvek interakciu medzi CBD a alkoholom. Viac sa zaoberáme tým, čo spôsobuje zmiešanie alkoholu a THC – to zvyšuje hladiny THC v krvi až osemkrát.“

James Giordano, profesor neurológie a biochémie, Georgetown:

„Ľudia, ktorí nepijú a neužívajú CBD pravidelne, nemôžu predvídať, aké účinky na nich môže mať kombinácia oboch látok dohromady. Ak vôbec existuje nejaký predpoklad konkrétnych prejavov, najskôr by to bol sedatívny účinok.“

Jessica Assaf, spoluzakladateľka Cannabis Feminist, Los Angeles:
„Pretože s CBD nie je spojený žiadny psychoaktívny účinok, jeho prejavy sú veľmi mierne. Avšak môže existovať lepší dôvod, prečo kombinovať kanabidiol s alkoholom, a síce silné antioxidačné a protizápalové vlastnosti.“

Lindsey Elmore, odborníčka na zdravie a wellness, New York:

„Niekoľko štúdií na zvieratách nám ukazuje, že CBD chráni pred neurodegeneráciou spojenou s alkoholom. Kanabidiol tiež môže pomôcť chrániť pečeň pred oxidačným stresom spôsobeným pitím alkoholu.“

Jacqueline Harding, vedkyňa z výskumnej a vývojovej spoločnosti konopy Cannabistry Labs., Denver:

„V malých štúdiách, ktoré som doteraz videla, nebol badateľný rozdiel medzi ľuďmi, ktorí požili samotný alkohol alebo alkohol s CBD. Ich prejavy boli porovnateľné s prejavmi, ktoré sú viditeľné u štandardného konzumenta samotného alkoholu. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa používatelia alkoholu s CBD cítili v tej chvíli výrazne lepšie.“

CBD a alkohol: ÁNO alebo NIE?

Bohužiaľ k dnešnému dňu neexistuje dostatok štúdií zaoberajúcich sa účinkami kombinácie CBD a alkoholu. Všeobecne sa oveľa viac vedci zaoberajú pôsobením iných kanabinoidov v súvislosti s pitím. Niekoľko vyššie uvedených výskumov dokazuje, že kanabidiol znižuje nežiaduce účinky spojené s alkoholom, ako napríklad pečeňovú toxicitu. Celá téma je o to zložitejšia, ak prihliadneme na to, ako individuálne reaguje každý jedinec na CBD, nieto potom na alkohol ako taký – kombinácia oboch látok môže byť tak komplikovanou záležitosťou. Keďže je kanabidiol konzumovaný spoločne s alkoholom relatívne len krátko, viac testovania sa zameriava skôr na účinky CBD, čo by podpornej liečby pri závislosti na alkohole. Pokiaľ si nie ste istí, aké budú vaše reakcie na každú látku zvlášť, neodporúča sa zatiaľ skúšať kombinovať obe dohromady. Keď sa predsa len rozhodnete vyskúšať spojenie napríklad CBD kapsule s alkoholom, radšej zvoľte nízke dávky (ideálne napríklad tzv. mikrodávkovanie) a pre istotu sa predtým poraďte s vašim ošetrujúcim lekárom.

CBD a alkohol a ich vplyv na organizmus
 Kanabidiol znižuje toxicitu pečene 

Záverečné zhrnutie a myšlienky

Kombinácia alkoholu s CBD by potenciálne mohla zvyšovať účinok oboch z nich, pričom prejavom by mohla byť ospalosť a sedatívny účinok. Sprievodným javom pri zmiešaní oboch látok je zníženie hladiny alkoholu v krvi používateľa. Niektoré štúdie dokazujú, že CBD má schopnosť chrániť pred poškodením buniek a znižovať riziko poruchy pečeňových funkcií. Iné výskumy naznačujú, že sa kanabidiol osvedčil ako prevencia vzniku závislosti na alkohole a iných návykových látkach. Mimochodom tiež potláča túžbu po jeho konzumácii a relapse.

Endokanabinoidný systém človeka má určite patričný vplyv na to, či má užívateľ väčší sklon k pitiu alkoholu, avšak takéto tvrdenie si žiada ďalší výskum. Napriek tomu sú dočasné zistenia a zamyslenia sa nad potenciálnymi výhodami živnou pôdou pre vedcov, lekárov či výskumných pracovníkov z celého sveta. Terapia a pomocná metóda liečby na báze CBD môže pre pacientov postihnutých alkoholizmom znamenať istú cestu k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Čo sa týka kombinovania kanabidiolu s alkoholom na iný účel ako je liečba, na potrebné dôkazy si ešte budeme musieť počkať. Teraz môžeme len špekulovať o tom, aký vplyv môžeme očakávať.

Zdroje spomínaných štúdií: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/120541/

2019, CBD a úzkosť: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/

2011, CBD a srdcové ochorenia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3026637/

1979, alkohol a CBD: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/120541/

2013, CBD a poškodenie buniek alkoholom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24012796/

2014, CBD a poškodenie pečene: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112960/

2019, CBD a alkohol: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30698831/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Liečba úzkosti je najčastejším spôsobom užívania CBD. Štúdie dokázali, že CBD znižuje úzkosť u pacientov so sociálne-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáha k udržaniu nižšej hladiny úzkosti, k neustálemu zlepšovaniu kvality a množstva spánku. Je to najpopulárnejší prírodný spôsob liečby úzkosti a porúch spánku. Ku každodennému užívaniu pri zvládaní úzkosti sa odporúčajú CBD kapsule alebo CBD tinktúry. K zvládaniu akútnych ťažkostí sa naopak odporúča aj vaporizácia CBD, pretože úľava sa dostavuje takmer okamžite.

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Konzumácia alkoholu a marihuany zvyšuje hladinu THC, prichádza tak k umocneniu efektu konopnej látky. Okrem eufórie sa môžu prejaviť aj zvýšené nežiaduce účinky marihuany, akými sú napríklad závrate, nevoľnosti, ospalosť, zhoršená možnosť sústredenia, ale aj úzkosť či depresia. Veľkým rizikom je aj skutočnosť, že marihuana potláča dáviaci reflex, čo môže viesť až k zaduseniu. Človek sa pri tejto kombinácii vystavuje väčšiemu riziku otravy alkoholom a vzniku závislosti.

  • Články z kategórie Štúdie CBD, THC a CBD majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 11/05/22
(Aktualizováno: 11/05/22)