Konope Znižuje IQ

 • Výsledky Dunedinské štúdie ukazujú na pokles IQ u stredných aj ťažkých užívateľov kanabisu
 • Výsledky si možno vyložiť rôznymi spôsobmi
 • Pokles IQ nemusí byť nutne spôsobený liečebným kanabisom

Či pravidelné užívanie kanabisu znižuje alebo neznižuje úroveň IQ je otázkou horúce debaty, ktorá sa vedie už celé roky. Politici, rodičia, vedci a samozrejme médiá - tí všetci sa tejto diskusie veľmi vášnivo (i empaticky) zúčastňujú.

Poslednou dobou je možné vidieť značne protikladné názory rôznych médií - napríklad americký spravodajca Fox News v roku 2013 bez váhania zverejnil článok s titulkom "Áno, marihuana znižuje IQ - dokazujú štúdie". O rok neskôr tu zase máme známy Washington Post s titulkom "Nie, užívanie marihuany neznižuje vaše IQ".

Kto má teda pravdu?

"ÁNO, konope znižuje vaše IQ"

Prevažná väčšina reportov, ktoré hlásia, že konope znižuje IQ berú dáta z jedinej, veľmi vplyvnej štúdie - takzvanej Dunedinskej štúdie, vedenej MadelineMeierovou. Je potrebné spomenúť, že táto štúdia je dodnes jednou z najkvalitnejších štúdií zaoberajúcich sa užívaním kanabisu. Mnoho ďalších štúdií tohto typu sú štúdie retrospektívne, zatiaľ čo Dunedinská štúdie je takzvaná prospektívněkohortná štúdie.

V štúdiách retrospektívneho typu je daný stav subjektov známy už od začiatku, pričom sa vedci snažia pátrať v ich minulosti a určiť, čo mohlo k takémuto stavu viesť. Naproti tomu, prospektívne štúdie sledujú subjekty v priebehu času a snaží sa identifikovať predpokladané následky daného správania, pričom berú do úvahy možné variabilné faktory, ktoré by teoreticky mohli predpokladané následky ovplyvniť.

V Dunedinské štúdii bolo pozorovaných celých 1037 osôb, narodených medzi rokmi 1972 až 1973 na Novom Zélande, v meste Dunedin. Všetky osoby boli pozorované od narodenia do veku 38 rokov. Táto štúdia, napokon rovnako ako všetky ostatné štúdie, má svoje nedostatky.

Na rozdiel od mnohých ďalších výskumov však vedci v tejto štúdii úprimne zmienili nedostatky, ktorých si boli vedomí.

Výsledky Dunedinskej štúdie mohli byť ovplyvnené mnohými faktormi, vedci však započítali napríklad nasledovné:

 • Akútna alebo zvyšková intoxikácia kanabisom pri pátraniach
 • Závislosť na tabaku
 • Závislosť na tvrdých drogách (napr. Heroín, kokaín, amfetamíny)
 • Závislosť na alkohole
 • Schizofrénia

Sú tu však aj ďalšie faktory, ktoré mohli potenciálne ovplyvniť výsledky. Môžeme sa totiž napríklad spýtať: Je možné, že ľudia, ktorí začínajú s užitím konope už v skorom veku zdieľajú určité charakterové rysy, ktoré by mohli byť ďalej asociované so znížením IQ? Dnes už totiž vieme aj to, že k zníženiu IQ prispievajú tiež faktory ako je priemyselné znečistenie, stravovacie návyky, stres, traumatické zážitky a mnohé ďalšie (tieto faktory môžu ovplyvniť i vývin závislostí).

konope IQ

Avšak, snažiť sa kontrolovať úplne všetky potencionálne premenné je skrátka nepraktické. V Dunedinskej štúdii vedci urobili všetko, čo sa od kvalitnej štúdie očakáva - snažili sa kontrolovať čo najviac premenných a zároveň všetky nedostatky úprimne zmieňovať.

 

Vo výsledku autori štúdie skúmali 6 hlavných hypotéz:

 

 • Pokles kognitívnych funkcií: Vytrvalí, dlhodobí užívatelia kanabisu vo výsledku vykazovali početnejší pokles kognitívneho výkonu v čase od detstva do adolescencie, v porovnaní s osobami, ktoré konope neužívajú.
 • Špecifickosť: Sú poruchy kognitívneho systému limitované na určitú oblasť či kognitívnu doménu, alebo sa prelínajú naskrz viac kognitívnych oblastí?
 • Vzdelanie: Niektoré z ďalších výskumov nám napovedajú, že čím vyššie vzdelanie je dosiahnuto, tým vyššia je výsledná inteligencie osôb. Mohlo by zníženie výkonu kognitívnych funkcií užívateľov kanabisu byť spôsobené skorším odchodom zo školy a prenasledovaním iných záujmov?
 • Každodenné kognitívne funkcie: Prelína sa ovplyvnenie neuropsychologických funkcií kanabisom s každodenným riešením problémov? Vedci v tejto štúdii predpokladajú, že áno.
 • Hypotéza zotavenie: Vedci tu predpokladajú, že u predchádzajúcich pravidelných užívateľov môže byť poškodenie neuropsychologických funkcií zvrátené, ak prestanú konope užívať.

Aké sú teda výsledky?

 • Skorý začiatok užívanie kanabisu má negatívny vplyv na kognitívne funkcie a IQ v dospelosti, pričom čím väčší je objem zneužívanie konope, tým horšie sú výsledné vplyvy
 • U jedincov, ktorí so začiatkom užívania kanabisu počkali až do dospelosti, nebol zistený žiadny negatívny vplyv na kognitívne funkcie ani na hodnotu IQ

Ako si viedli oproti užívateľom abstinenti?

Tu sa celá problematika začína zamotávať.

Abstinenti: 242 z celkových 1037 účastníkov štúdie ohlásilo, že konope doteraz v živote neužili. U týchto subjektov bol zmeraný mierny nárast v IQ, priemerne z 99.84 na 100.64.

Príležitostní užívatelia: 479 zo zúčastnených ohlásilo, že konope užíva príležitostne, ale nikdy nemali problém so závislosťou. U týchto subjektov bol zmeraný mierny pokles IQ, priemerne z 102.32 na 101. 25, teda o jeden bod.

Problematickí užívatelia: U 38 účastníkov štúdie bola identifikovaná "porucha zneužívania konope" a to minimálne v troch z celkových piatich posudzovaní vo vekoch 18, 21, 26, 32 a 38 rokov. Zníženie IQ u týchto užívateľov bolo oveľa razantnejší - priemerne IQ kleslo z 99.68 na 93.93, teda o celých 6 bodov.

Všimnite si jedného, ​​obzvlášť zaujímavého faktu. Účastníci štúdie, ktorí priznali občasné, bezproblémové užívanie kanabisu mali oproti abstinentům IQ vyššie priemerne o 2.5 bodu. Ak sa pozrieme na nasledujúca dáta oboch skupín v starobe 38 rokov, vidíme, že mierny nárast IQ u abstinentov a mierny pokles u občasných užívateľov obe skupiny hodnotou IQ takmer vyrovnáva - občasní užívatelia majú oproti abstinentům stále náskok o 0,61 bodu.

V tomto prípade sa nám teda ponúka skôr titulok "Štúdie dokazujú: Ľudia, ktorí neužívajú konope sú menej inteligentní ako ti, ktorí konope užívajú."

konope znižuje iq

"NIE, konope IQ neznižuje."

Cez hojnú kritiku bola Dunedinská štúdie veľmi dobre designovaná a autori sa poctivo snažili započítať čo najvia potencionálnych ovplyvňujúcich faktorov, ktoré by mohli výsledok štúdie akokoľvek prifarbiť. Zaujímavé je, že väčšina z kritikov prvej štúdie zároveň chváli druhú, nadväzujúcu štúdiu od tých istých autorov, ktorá preukázala, že jediný negatívny fyzický dopad užívaniekanabisu je zvýšenie šancí pre vývin choroby ďasien.

Avšak, niektoré z kritik Dunedinské štúdie stojí aj tak za spomenutí:

Zboží k článku

Sociálno-ekonomické faktory

To je vysvetlenie, ktoré navrhuje nórsky ekonóm Ole Røgeberg. Základ jeho pohľadu na vec stojí v argumente, že užívanie kanabisu je častejší u osôb nižšieho sociálno-ekonomického štatútu. Preukázaný, krátkodobý nárast IQ u osôb, ktoré dosahujú vyššieho vzdelaní (čo je u osôb nižšieho statusu menej časté), potom vytvára falošný dojem poklesu IQ u užívateľov kanabisu.

Avšak, poznatky z Dunedinské štúdie ukazujú, že podľa sociálno-ekonomického štatútu sa dá miera užívaniekanabisu predpovedať len sťažka (tento fakt preukázali i ďalšie štúdie). Konope je skrátka populárne naprieč všetkými vrstvami. Navyše, Dunedinská štúdie nezaznamenala ani nižšiu mieru IQ u ľudí z nižších sociálno-ekonomických vrstiev.

Osobnostné rysy by mohli vysvetľovať poklesy v IQ

Michael Daly, doktor behaviorálnych vied navrhuje, že pokles v IQ by mohol byť vysvetlený spojitosťou osobnostných rysov a užívaním kanabisu. Daly poukazuje na nenáhodnú spojitosť medzi otvorenosťou pre nové zážitky a tendenciou vyskúšať konope, ktorá vychádza z analýzy dát britskej štúdie pozorujúci 6,401 účastníkov.

Zaujímavé je, že u osôb, ktoré sú otvorené novým zážitkom a zároveň vyskúšali konope, je preukázaná tiež lepšia funkčnosť kognitívneho systému.

Počet zúčastnených je nedostatočný

Ďalší z kritikov je doktorCarlHart, ktorý spomína hlavne absolútne nedostatočný počet analyzovaných ťažkých užívateľov, ktorých bolo v Dunedinské štúdii predsa len púhych 38.

Kritiku i chválu tejto doteraz najvýznamnejšie štúdie, zaoberajúce sa poklesom IQ u užívateľov kanabisu si každý môže vyložiť po svojom. Pravdou je, že ak sa na štúdiu pozrieme dôkladne, určité nedostatky sa nedajú prehliadnuť.

Napríklad, skupina užívateľov, u ktorých bola jednou z piatich diagnóz preukázaná porucha v užívaní konope, bola v hodnote IQ absolútne najnižšie. Naopak u tých, u ktorých bola porucha diagnostikovaná dvakrát, bola priemerná hodnota IQ totožná s užívateľmi občasnými a tými, u ktorých porucha nebola diagnostikovaná vôbec (102.14). Ako je to možné?

Konope, IQ a Dvojičky

Ako sme už spomenuli, je vcelku nemožné započítať všetky možné premenné. Avšak, možnosťou ako eliminovať väčšinu z nich, je štúdia vykonaná na dvojčatách. Našťastie tu jednu takú štúdiu máme.

"Vplyv užívaniekanabisu na inteligenciu v období adolescencie: Výsledky longitudinálneho výskumu na dvojčatách." Táto štúdia porovnáva zmeny v IQ medzi dvojčatami, ktoré buď konope užívajú, alebo abstinujú, a to po dobu 10 rokov. Po započítaní možných premenných vedcom vyšlo, že konope na hodnotu IQ u dvojčiat vplyv nemá. Navyše, u párov dvojčiat, kde jedno konope užívalo a druhé nie, bol preukázaný totožný pokles v IQ. To nám napovedá, že za pokles IQ môžu môcť úplne iné faktory - genetika, domáce prostredie a tak ďalej.

Avšak aj táto štúdia, ktorá úplne vyvracia výsledky štúdie Dunedinskej, má svoje nedostatky. Napríklad, veľmi málo sa zaoberá frekvenciou užívanie, čo môže mať na výsledný pokles/nárast IQ značný vplyv. Ďalším nedostatkom je, že štúdia porovnáva dáta populácií z rôznych oblastí (Minnesota a Los Angeles) a zároveň používa rôzne dotazníky.

Finálne vyhodnotenie

Vyzerá to, že u dospelých užívanie kanabisu nijako neovplyvňuje IQ. Avšak, chronické užívanie má značný, avšak zvrátiteľný, negatívny vplyv na kognitívne funkcie. Čo sa teenagerov týka, je tu stále veľa otázok ohľadom toho, do akej miery skoré užívanie negatívne ovplyvňuje vývoj kognitívnych funkcií. Čo však vieme určite je, že vyvíjajúci sa mozog je obzvlášť zraniteľný.

Je teda možné, že trocha pravdy je na oboch stranách debatné barikády. Jednou je, že príliš skorý štart v ťažkom užívanie kanabisu môže mať negatívne, potencionálne nezvrátiteľné následky. Druhou, že za poklesom v hodnotách IQ môžu byť aj iné faktory - ak dieťa užíva kanabis veľmi často, je celkom dosť možné, že sa v jeho živote dejú ďalšie veci, ktoré môžu ovplyvniť ako vývin závislostí, tak hladinu IQ.

Výsledky Dunedinskej štúdie ani ďalšie, kvalitne spracované štúdie by však nemali byť prehliadané aj napriek možných variabilných faktoroch.

Fakt, že príliš skoré a ťažké užívanie kanabisu medzi mladistvými by mohlo mať negatívny vplyv na ich vývoj je dôležité spomenúť vždy a to aj napriek tomu, že stigma obklopujúce liečebné konope pomaly, ale isto upadá.

Autor: Jeremy Kossen

Překlad: Filip Maral

Zdroje: leafly.com

Obrázky: wsj.net bigbudsmag static1

Časté dotazy

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Podľa štúdií má THC vplyv na úbytok šedých mozgových buniek, ale naopak sa podieľa na zlepšení kvality bielych mozgových buniek. Nadmerné užívanie môže viesť k zmene správania a aj k zhoršeniu sociálnej interakcie, napriek tomu však boli preukázané liečebné účinky THC na Parkinsonovu alebo Alzheimerovu chorobu a sklerózu multiplex. V SR dostanete THC iba na lekársky predpis. Štúdie naozaj potvrdzujú zmeny v mozgu a kognitívne poruchy. Marihuana má vplyv na pamäť, učenie a pozornosť. Všeobecne sú odporúčané semená konopy s vyšším obsahom CBD, ktoré je nepsychoaktívne.

Vydáno: 05/26/17