Autizmus liečba

Autizmus je označovaný ako vážna vývojová porucha s vybočujícím sociálnym správaním a vnímaním, opakujúcimi sa rituály správania a nedostatočnou schopnosťou komunikovať, pričom jedinec často sociálnu interakciu úplne odmieta. Vo veľkej miere sa prvé prejavy objavujú už v útlom veku, okolo cca 3 rokov. Je dobré vedieť, že autizmus nie je súhrnné označenie, ale skutočne len jedna z chorôb, ktoré zaraďujeme medzi tzv. Poruchy autistického spektra (PAS). Bohužiaľ, aj v súčasnosti sú príčiny vzniku autizmu do veľkej miery neznáme. Väčšina odborníkov a lekárov sa prikláňa k teórii, že za vznikom PAS stojí genetická predispozícia (dedičnosť) a ďalšie faktory, ako vplyv prostredia na dieťa, prejavy emócií jeho okolia a pod.

Veľké rozdiely medzi chorými jedincami vznikajú už pri samotnej diagnóze, pretože autizmus sa zvyčajne líšia pacient od pacienta. Schopnosť vnímania vonkajších podnetov je u autistov podstatne odlišná, než-li u zdravého človeka, pričom reakcia chorého je niekedy naozaj výrazná a neadekvátne k danej situácii. Odchýlky v správaní a vnímania sú pri PAS rôzne najčastejšie sa ale týkajú, sociálneho vývoja, zmyslového vnímania, problémov s komunikáciou, opakujúce sa vzorce správania (rituály), miera inteligencie a mentálnej retardácie (nemusí byť pravidlom).

Medzi vôbec najznámejšie poruchy autistického spektra patrí Aspergerov syndróm , Kannerův autizmus a ďalej detský autizmus . Menej známe avšak tiež časté sú - atypický autizmus, Rettov syndróm, iná dezintegračná porucha v detstve, hyperaktívne porucha združená s mentálnou retardáciou a ďalšie. Autizmus je neliečiteľné, je potrebné sa s ním takpovediac zžiť. Vzorce správania a vnímania je veľmi podmienené prostredím, v ktorom sa chorý jedinec nachízí, preto je vhodné vytvoriť čo najharmonickejšie prostredie a atmosféru, ktorá v pacientovi nevyvoláva nevôľu a typické záchvaty abnormálnych reakcií a správania.